PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 3 | 252-257
Article title

Trzustka ektopowa – opis przypadku, etiopatogeneza i podstawowe zasady postępowania diagnostyczno‑terapeutycznego

Content
Title variants
EN
Ectopic pancreas - a case report, the etiopathogenesis and basic of diagnostic - therapeutic proceedings
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ectopic pancreas is a developmental anomaly which marks the presence of pancreas tissue in various localizations beyond the pancreas, without both anatomic and vascular connection to a properly situated organ. Thanks to development of vivid technology it is found more often. As far as etiopathological factors causing ectopic pancreas are concerned, they are as follows: intrafetal pancreas development disorder, multipotential cells metaplasia, and, basing on models of animals, also mutation of specific genes. The abundance of possible localizations and disparate histopathological types may result in the anomaly having diverse clinical course, ranging from mute to more intensified subjective and object symptoms. To diversify one should take malignant changes into consideration. A reliable diagnosis may be stated after the presence of pancreas tissue has been confirmed in histopathological examination. Yet, in peculiar circumstances it is possible to push a reliable diagnosis forward basing only on endoscopic and vivid examination. During diagnostics there may be a problem concerning, on the one hand, diagnosis when patients suffer from intrafetally irrelevant developmental anomaly and the doctor’s job is to save them from invasive conduct. On the other hand, however, malignant changes wrongly recognized as ectopic pancreas cannot be overlooked. Treatment is undertaken only if there are clinical symptoms or tumour in ectopia has been recognized, whereas the method of treatment depends on the size and localization of the change. The prognosis is auspicious even if distant results have been observed. This work presents a case report of a patient suffering from ectopic pancreas as well as the issue of clinical meaning and difficulties in recognizing and treating this developmental defect.
PL
Trzustka ektopowa jest anomalią rozwojową polegającą na obecności tkanki trzustki w różnych lokalizacjach poza trzustką, bez łączności anatomicznej i naczyniowej z prawidłowo położonym narządem. Dzięki rozwojowi technik obrazowych stwierdza się ją coraz częściej. Jako czynniki etiopatogenetyczne w powstawaniu ektopii trzustkowej bierze się pod uwagę zaburzenia rozwoju wewnątrzpłodowego trzustki, metaplazję komórek multipotencjalnych, a na podstawie modeli zwierzęcych także mutacje określonych genów. Mnogość możliwych lokalizacji i odmienne typy histologiczne sprawiają, że obecność anomalii może mieć zróżnicowany przebieg kliniczny, od niemego do znacznie nasilonych objawów podmiotowych i przedmiotowych. W różnicowaniu należy brać pod uwagę przede wszystkim zmiany złośliwe. Pewne rozpoznanie można ustalić po stwierdzeniu w badaniu histopatologicznym obecności tkanki trzustki, ale w szczególnych sytuacjach możliwe jest postawienie diagnozy z dużym prawdopodobieństwem tylko na podstawie badań endoskopowych i obrazowych. W trakcie diagnostyki pojawia się problem, w jakim zakresie diagnozować pacjentów w kierunku zwykle nieistotnej klinicznie anomalii rozwojowej – jakie działania należy podjąć, aby nie narażać ich na postępowanie inwazyjne, a zarazem nie przeoczyć zmian złośliwych, błędnie rozpoznanych jako trzustka ektopowa. Leczenie podejmuje się jedynie w przypadku występowania objawów klinicznych lub stwierdzenia nowotworu w ektopii, a wybór metody leczenia zależy od wielkości i lokalizacji zmiany. Rokowanie jest pomyślne, nawet w przypadku wystąpienia następstw odległych. W pracy przedstawiono opis przypadku chorej z trzustką ektopową – na jej przykładzie zwrócono uwagę na znaczenie kliniczne oraz trudności w rozpoznawaniu i ewentualnym leczeniu tej wady rozwojowej.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
252-257
Physical description
Contributors
 • Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. Kierownik: lek. med. Marek Pastuszak. I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. Kierownik: lek. med. Edward Bryk
 • Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. Kierownik: lek. med. Marek Pastuszak. I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. Kierownik: lek. med. Edward Bryk
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
References
 • 1. Chen H.L., Chang WH., Shih S.C. i wsp.: Changing pattern of ectopic pancreas: 22 years of experience in a medical center. J. Formos. Med. Assoc. 2008; 107: 932-936.
 • 2. Bartel H.: Układ pokarmowy. W: Bartel H.: Embriologia - podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995: 236-260.
 • 3. Lee N.K., Kim S., Jeon TY. i wsp.: Complications of congenital and developmental abnormalities of the gastrointestinal tract in adolescents and adults: evaluation with multimodality imaging. Radiographics 2010: 30: 1489-1507.
 • 4. Fikatas P, Sauer I.M., Mogl M. i wsp.: Heterotopic ileal pancreas with lipoma and coexisting fibromatosis associated with a rare case of gastrointestinal bleeding. A case report and review of the literature. JOP 2008; 9: 640-643.
 • 5. Pytrus T., Iwańczak B.: Trzustka ektopowa u dzieci - aktualny stan wiedzy. Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4: 12-16.
 • 6. Christodoulidis G., Zacharoulis D., Barbanis S. i wsp.: Heterotopic pancreas in the stomach: a case report and literature review. World J. Gastroenterol. 2007; 13: 6098-6100.
 • 7. Huang Y.C., Chen H.M., Jan Y.Y. i wsp.: Ectopic pancreas with gastric outlet obstruction: report of two cases and literature review. Chang Gung Med. J. 2002; 25: 485-490.
 • 8. Mortele K.J., Rocha T.C., Streeter J.L., Taylor A.J.: Multimodality imaging of pancreatic and biliary congenital anomalies. Radiographics 2006; 26: 715-731.
 • 9. Gokhale U.A., Nanda A., Pillai R., Al-Layla D.: Heterotopic pancreas in the stomach: a case report and a brief review of the literature. JOP 2010; 11: 255-257.
 • 10. Harold K.L., Sturdevant M., Matthews B.D. i wsp.: Ectopic pancreatic tissue presenting as submucosal gastric mass. J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A 2002; 12: 333-338.
 • 11. Mulholland K.C., Wallace W.D., Epanomeritakis E., Hall S.R.: Pseudocyst formation in gastric ectopic pancreas. JOP 2004; 5: 498-501.
 • 12. Kim J.H., Lim J.S., Lee Y.C. i wsp.: Endosonographic features of gastric ectopic pancreases distinguishable from mesenchymal tumors. J. Gastroenterol. Hepatol. 2008; 23: e301-e307.
 • 13. Biswas A., Husain E.A., Feakins R.M., Abraham A.T.: Heterotopic pancreas mimicking cholangiocarcinoma. Case report and literature review. JOP 2007; 8: 28-34.
 • 14. Cho J.S., Shin K.S., Kwon S.T. i wsp.: Heterotopic pancreas in the stomach: CT findings. Radiology 2000; 217: 139-144.
 • 15. Xu G.Q., Wu Y.Q., Wang L.J., Chen H.T.: Values of endoscopic ultrasonography for diagnosis and treatment of duodenal protruding lesions. J. Zhejiang Univ. Sci. B 2008; 9: 329-334.
 • 16. Zinkiewicz K., Juśkiewicz W., Zgodziński W. i wsp.: Ectopic pancreas: endoscopic, ultrasound and radiological features. Folia Morphol. (Warsz.) 2003; 62: 205-209.
 • 17. Bain A.J., Owens D.J., Tang R.S. i wsp.: Pancreatic rest resection using band ligation snare polypectomy. Dig. Dis. Sci. 2011; 56: 1884-1888.
 • 18. Jovanovic I., Knezevic S., Micev M., Krstic M.: EUS mini probes in diagnosis of cystic dystrophy of duodenal wall in heterotopic pancreas: a case report. World J. Gastroenterol. 2004; 10: 2609-2612.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b9b9e187-f58c-4556-b455-5a6c57d092cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.