PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 3 | 163-175
Article title

Rozwój procesów poznawczych u osób z trudnościami w uczeniu się w świetle analizy wyników skali WISC-R

Content
Title variants
EN
Development of cognitive processes in schoolchildren with learning difficulties in the light of analysis of WISC-R results
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
For several years now, noticeable has been a significant increase in the interest of psychologists – practitioners and scientists, of parents and teachers in the issues of dyslexia, dyscalculia, and other developmental disorders. Specific learning difficulties constitute one of the most prevalent causes of reporting children to psychological and pedagogic outpatient departments. The results of the performed studies enable inter- and intra-group comparisons as well as a global analysis of the structure of intellectual development in children with various learning difficulties. This leads to interesting conclusions and allows for comprehensive scientific discussions. The subject of the article is presentation of the results of studies and conclusions formulated according to them, about the structure of intellectual development of children with learning difficulties diagnosed in two psychological-pedagogic outpatient departments in Lublin region (Psychological-Pedagogic Outpatient Department No 5 in Lublin and Psychological- Pedagogic Outpatient Department No 2 in Zamość). Analysed were the results of the WISC-R scale obtained by schoolchildren from forms IV-VI of elementary schools and junior secondary schools in Lublin and schools of Zamość county. As scholastic difficulties constitute quite a comprehensive term, generally perceived as problems in acquisition of information and mastering school skills, in our study we take into account the following three groups of schoolchildren: with developmental dyslexia, intelligence lower than average, and specific disorders in arithmetic skills. The performed analyses are aimed at familiarization with the developmental level of the schoolchildren’s cognitive functions and their intellectual skills structure based on a three-factor analysis. Our studies continue earlier analyses, including more comprehensive research areas with larger groups.
PL
Od kilku lat zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania psychologów – praktyków i naukowców, rodziców oraz nauczycieli problematyką dysleksji, dyskalkulii i innych zaburzeń rozwojowych. Specyficzne trudności w uczeniu się stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłoszenia dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dzięki wynikom prowadzonych badań możliwe jest dokonanie porównań między- i wewnątrzgrupowych oraz globalnej analizy struktury rozwoju intelektualnego u dzieci z różnymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzi to do interesujących wniosków i pozwala na szerokie dyskusje naukowe. Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badań i opracowanych na ich podstawie wniosków na temat struktury rozwoju intelektualnego dzieci z trudnościami w uczeniu się diagnozowanych w dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych województwa lubelskiego (Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zamościu). Analizie poddano wyniki skali WISC-R uzyskane przez dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów z terenu miasta Lublina oraz szkół powiatu zamojskiego. Ponieważ trudności w nauce stanowią dość szerokie pojęcie, ogólnie rozumiane jako problemy z przyswajaniem wiadomości i opanowywaniem umiejętności szkolnych, w naszym artykule bierzemy pod uwagę trzy następujące grupy uczniów: z dysleksją rozwojową, z inteligencją niższą niż przeciętna oraz ze specyficznymi zaburzeniami umiejętności arytmetycznych. Celem przeprowadzonych analiz jest poznanie poziomu rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych uczniów oraz ich struktury zdolności intelektualnych w oparciu o analizę trójczynnikową. Wykonane przez nas badania stanowią kontynuację poczynionych już wcześniej analiz z uwzględnieniem szerszych obszarów badawczych przy zwiększonej liczebności grup.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
163-175
Physical description
Contributors
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Psychologii, Lublin
References
  • 1. Krasowicz-Kupis G.: Psychologia dysleksji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • 2. Krasowicz-Kupis G., Wiejak K.: Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • 3. Oszwa U., Borkowska A.: Specyficzne trudności szkolne w opanowywaniu czytania i pisania. W: Borkowska A., Domańska Ł. (red.): Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006: 140-158.
  • 4. Bogdanowicz M.: Fakty, mity i kontrowersje wokół diagnozy dysleksji. W: Krasowicz-Kupis G. (red.): Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2009: 16-39.
  • 5. Bogdanowicz M.: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. W: Krasowicz-Kupis G. (red.): Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2006: 7-34.
  • 6. Krasowicz-Kupis G., Wiejak K.: Problemy diagnozowania sprawności intelektualnych w dysleksji. W: Krasowicz-Kupis G. (red.): Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2009: 203-223.
  • 7. Oszwa U.: Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
  • 8. Wrońska J., Nowak E.: Inteligencja a płeć u dzieci z dysleksją. W: Pietras I., Krasowicz-Kupis G. (red.): Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym. Wyd. Operon, Gdynia 2008: 22-30.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b95162d3-a037-453f-9171-9e2590403842
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.