PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 3 | 216-224
Article title

Lekarska odpowiedzialność zawodowa

Content
Title variants
EN
Professional liability of physicians
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This paper discusses the responsibility of physicians for medical malpractice based on legislative acts. The profession of a physician has been subjected to evaluation since the ancient ages, which contributed to various laws, decrees and norms. It was Hippocrates who included the ethical norms of medical practice in his ethical works. They are well-known today as the Hippocratic Oath which is taken by each physician upon the conclusion of their education. This oath was probably created between 420 and 400 BC and includes ethical, not legal, principles concerning the profession of a physician. Contemporary conduct of physicians is not devoid of negligence, harming and even hurting patients. Therefore, a system of investigation proceedings has appeared – accused physicians are evaluated by physicians-screeners and judged by physicians-judges. This paper presents principles on which the work of screeners for professional liability and judges is based on the territory of the Republic of Poland. Moreover, the entire Hippocratic Oath is quoted. At present, when we are observing such considerable changes in the manners of treatment, in creating new drugs or when comfort of the healthy is forcing physicians to perform euthanasia or abortion, it is worth referring to the ethos of our profession in order to perform our work in accordance with moral principles.
PL
Opierając się na aktach prawnych, podjęto próbę opisania odpowiedzialności lekarzy za popełniane przewinienia zawodowe. Zawód lekarza od czasów starożytnych podlegał ocenie, co przyczyniło się do stworzenia różnych praw, nakazów i norm. Dopiero Hipokrates, w swych pismach etycznych zawartych w Corpus Hippocraticum, przedstawił treści norm etycznych postępowania lekarza, które do dziś znane są jako przysięga Hipokratesa i wypowiadane przez każdego kończącego naukę lekarza jako ślubowanie lekarskie. Najprawdopodobniej przyrzeczenie to powstało między 420 a 400 rokiem p.n.e. i zawiera zasady etyczne zawodu lekarza, nie zaś prawne. Współcześnie postępowanie lekarskie nie jest wolne od lekceważenia, szkodzenia i wręcz wyrządzania krzywdy chorym. Dlatego powstał system postępowania dochodzeniowego – system ocen dokonywanych przez lekarzy-rzeczników wobec działań oskarżonych lekarzy, osądzanych przez lekarzy-sędziów. W niniejszej pracy przedstawiono zasady, którymi kierują się rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i sędziowie na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. Przytoczono również w całości tekst przysięgi Hipokratesa. Dziś, gdy dokonują się tak duże zmiany w sposobach leczenia, w pozyskiwaniu nowych leków, gdy wygoda życia zdrowych narzuca lekarzom przeprowadzanie eutanazji czy aborcji, warto odwołać się do etosu naszego zawodu, aby wykonywać go zgodnie z zasadami moralnymi, a więc w sposób godny.
Discipline
Publisher

Year
Volume
12
Issue
3
Pages
216-224
Physical description
Contributors
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa. Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie, onko11@wp.pl
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa. Członek Naczelnego Sądu Lekarskiego, Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie
References
 • 1. Szałata K.: Pierwszy kodeks etyczny. Niedziela Ogólnopolska 2008; 6: 16-17.
 • 2. Przyrzeczenie lekarskie. W: Kodeks etyki lekarskiej.
 • 3. Szary S.: Przysięga Hipokratesa, Modlitwa Majmonidesa [cytowany 4 kwietnia 2013 r.]. Adres: stefan-szary.pl.
 • 4. Biegas T.: Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna. Medycyna Praktyczna 2006; 7.
 • 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • 6. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, art.: 21, 35, 54-58, 65, 76, 92, 95, 112, 113.
 • 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, art.: 2, 4.
 • 8. Malinowski T.: Odpowiedzialność zawodowa lekarza z tytułu wykonywanych czynności orzeczniczych oraz czynności biegłego sądowego [cytowany 20 marca 2013 r.]. Adres: www.prawoimedycyna.pl.
 • 9. Przysięga Hipokratesa [cytowany: 4 kwietnia 2013 r.]. Za: e-biblioteka WUM. Adres: bibl.amwaw.edu.pl.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b906a6cc-3993-4de3-bc5a-b0fe8d2606fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.