PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 1 | 8-17
Article title

Zmiany w badaniu elektrokardiograficznym i echokardiograficznym u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym w zależności od postaci choroby

Content
Title variants
EN
Changes in electrocardiographic and echocardiographic tests in patients with anorexia nervosa, depending on the form of the disease
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: In 80% of patients with anorexia nervosa (AN) cardiological complications occur. Changes in electrocardiogram (ECG) are found in over 80% of AN patients. Dangerous cardiological complications among AN patients include also congestive heart failure, presence of pericardial effusion, decreased volume of left ventricle mass, disturbed mobility of thecusps of mitral and tricuspid valve at the correct structure of valvular and subvalvular system. Aim: The aim of the study was assessment of the incidence and severity of cardiological disorders found in electrocardiographic test and echocardiography in patients with AN, depending on the form of the disease. Material and methods: The study involved 34 patients with diagnosed AN according to DSM‑IV criteria: 17 patients were diagnosed with restricting type of AN, the other 17 – binge/purging type of AN. Each patient underwent electrocardiographic and ultrasonographic examinations of the heart. Results: Changes in electrocardiograms were found in 79% of patients with AN (similar incidence in binge/purging and restricting type). Disorders in depolarization and repolarization of ventricular muscle were noted in 47% of patients (18% of patients with binge/purging type and 47% of patients with restricting type, p<0.05). A significant difference was indicated in the left ventricle mass index (LVMI) between patients with binge/purging type and patients with restricting type (23.9±5.28 vs 21.2±3.81, p<0.05). In 67% of patients with restricting type of AN, as compared to 33% with binge/purging type (p<0.05), mild, haemodynamically insignificant heart diseases were found. Only in one patient the mobility disorders were found: tricuspid valve cusp prolapse which was concomitant with the 2nd degree valvular insufficiency. Conclusions: Restricting type, as compared to binge/purging type, is characterized by an increased percentage of disorders of depolarization and repolarization, besides there is no statistically significant difference in electrocardiogram. Patients with restricting type of AN have a significantly lower cardiac muscle mass, in relation to achieved height, as compared to patients with binge/purging type of AN. Patients with restricting type of AN, unlike those with binge/purging type, exhibit a statistically higher percentage of mild valvular insufficiency, but these are haemodynamically insignificant heart diseases.
PL
Wprowadzenie: U 80% pacjentów z jadłowstrętem psychicznym (JP) występują komplikacje kardiologiczne. Zmiany w zapisach EKG stwierdza się u ponad 80% badanych z JP. Niebezpiecznymi powikłaniami kardiologicznymi wśród pacjentów z JP są również zastoinowa niewydolność krążenia, obecność płynu w worku osierdziowym, zmniejszona objętość komór i masy serca, zaburzenie ruchomości płatków zastawek dwudzielnej i trójdzielnej przy prawidłowej budowie aparatu zastawkowego i podzastawkowego. Cel badania: Celem pracy była ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń kardiologicznych stwierdzanych w badaniu elektrokardiograficznym i w echokardiografii u pacjentek z JP w zależności od postaci choroby. Materiał i metody: W badaniu uczestniczyły 34 pacjentki z rozpoznaniem JP wg kryteriów DSM‑IV: 17 pacjentek miało rozpoznany typ restrykcyjny JP, pozostałe 17 – typ bulimiczny JP. Każda pacjentka miała wykonane badanie EKG oraz badanie USG serca. Wyniki: Stwierdzono zmiany w EKG u 79% pacjentek z JP (podobnie często w typie bulimicznym i restrykcyjnym). Zaburzenia depolaryzacji i repolaryzacji mięśnia komór odnotowano u 47% pacjentek (u 18% z typem bulimicznym i u 47% z typem restrykcyjnym, p<0,05). Wykazano różnicę istotną w indeksie masy lewej komory (LVMI) między pacjentkami z typem bulimicznym i pacjentkami z typem restrykcyjnym (23,9±5,28 vs 21,2±3,81, p<0,05). U 67% pacjentek z restrykcyjnym typem JP, w porównaniu z 33% z typem bulimicznym (p<0,05), stwierdzono łagodne, nieistotne hemodynamicznie wady serca. Tylko u jednej pacjentki ujawniono zaburzenia ruchomości – wypadanie płatków zastawki trójdzielnej, któremu towarzyszyła niedomykalność II stopnia danej zastawki. Wnioski: Typ restrykcyjny w porównaniu z typem bulimicznym charakteryzuje się zwiększonym odsetkiem zaburzeń depolaryzacji i repolaryzacji mięśnia sercowego, poza tym nie ma różnicy istotnej statystycznie w zapisach EKG. Pacjentki z typem restrykcyjnym JP mają istotnie mniejszą masę mięśnia sercowego w odniesieniu do osiągniętego wzrostu niż pacjentki z typem bulimicznym JP. U pacjentek z typem restrykcyjnym w porównaniu z typem bulimicznym znacząco częściej występowały łagodne niedomykalności zastawek serca, ale są to wady serca nieistotne hemodynamicznie.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
8-17
Physical description
Contributors
 • Poradnia Leczniczo‑Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych CSK IS UM w Łodzi
 • Oddział Zaburzeń Afektywnych CSK IS UM w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
References
 • 1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM‑IV). APA, Washington 1994.
 • 2. Tomaszewicz‑Libudzic C., Jagielska G., Komender J. i wsp.: Zagrażające życiu zaburzenia metaboliczne i patofizjologiczne u chorych na jadłowstręt psychiczny. Psychiatr. Pol. 1997; 31: 713‑721.
 • 3. Comerci G.D.: Medical complications of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Med. Clin. North Am. 1990; 74: 1293‑1310.
 • 4. Isager T., Brinch M., Kreiner S., Tolstrup K.: Death and relapse in anorexia nervosa: survival analysis of 151 cases. J. Psychiatr. Res. 1985; 19: 515‑521.
 • 5. Engel K., Wittern M., Hentze M., Meyer A.E.: Long‑term stability of anorexia nervosa treatments: follow‑up study of 218 patients. Psychiatr. Dev. 1989; 7: 395‑407.
 • 6. Komender J., Popielarska A., Tomaszewicz‑Libudzic C. i wsp.: Odległe wyniki leczenia dorastających chorych na jadłowstręt psychiczny. Psychiatr. Pol. 1998; 32: 759‑769.
 • 7. Beumont P.J.V., Russell J.D., Touyz S.W.: Treatment of anorexia nervosa. Lancet 1993; 341: 1635‑1640.
 • 8. Cooke R.A., Chambers J.B.: Anorexia nervosa and the heart. Br. J. Hosp. Med. 1995; 54: 313‑317.
 • 9. Schocken D.D, Holloway J.D., Powers P.S.: Weight loss and the heart. Effects of anorexia nervosa and starvation. Arch. Intern. Med. 1989; 149: 877‑881.
 • 10. Zipfel S., Specht T., Herzog W.: Medical complications of eating disorders. W: Hoek H.W., Treasure J.L., Katzman M.A. (red.): Neurobiology in the Treatment of Eating Disorders. John Wiley & Sons Ltd., Chichester 1998: 457‑484.
 • 11. Casiero D., Frishman W.H.: Cardiovascular complications of eating disorders. Cardiol. Rev. 2006; 14: 227‑231.
 • 12. Alvin P., Zogheib J., Rey C., Losay J.: Severe complications and mortality in mental eating disorders in adolescence. On 99 hospitalized patients. Arch. Fr. Pediatr. 1993; 50: 755‑762.
 • 13. Jagielska G., Tomaszewicz‑Libudzic C., Brzozowska A., Komender J.: Zaburzenia kardiologiczne u chorych na jadłowstręt psychiczny. Psychiatr. Pol. 2001; 35: 81‑91.
 • 14. McCallum K., Bermudez O., Ohlemeyer C. i wsp.: How should the clinician evaluate and manage the cardiovascular complications of anorexia nervosa? Eat. Disord. 2006; 14: 73‑80.
 • 15. Palla B., Litt I.F.: Medical complications of eating disorders in adolescents. Pediatrics 1988; 81: 613‑623.
 • 16. Duraković Z., Duraković A., Korsić M.: Changes of the corrected Q‑T interval in the electrocardiogram of patients with anorexia nervosa. Int. J. Cardiol. 1994; 45: 115‑120.
 • 17. Lesinskiene S., Barkus A., Ranceva 17. N., Dembinskas A.: A meta‑analysis of heart rate and QT interval alteration in anorexia nervosa. World J. Biol. Psychiatry 2008; 9: 86‑91.
 • 18. Ulger Z., Gürses D., Ozyurek A.R. i wsp.: Follow‑up of cardiac abnormalities in female adolescents with anorexia nervosa after refeeding. Acta Cardiol. 2006; 61: 43‑49.
 • 19. Ravaldi C., Vannacci A., Ricca V.: Cardiac complications of anorexia nervosa. Recenti Prog. Med. 2003; 94: 267‑270.
 • 20. Vázquez M., Olivares J.L., Fleta J. i wsp.: Cardiac disorders in young women with anorexia nervosa. Rev. Esp. Cardiol. 2003; 56: 669‑673.
 • 21. Moodie D.S., Salcedo E.: Cardiac function in adolescents and young adults with anorexia nervosa. J. Adolesc. Health Care 1983; 4: 9‑14.
 • 22. Galetta F., Franzoni F., Cupisti A. i wsp.: Early detection of cardiac dysfunction in patients with anorexia nervosa by tissue Doppler imaging. Int. J. Cardiol. 2005; 101: 33‑37.
 • 23. Docx M.K., Gewillig M., Simons A. i wsp.: Pericardial effusions in adolescent girls with anorexia nervosa: clinical course and risk factors. Eat. Disord. 2010; 18: 218‑225.
 • 24. Conri C., Roudaut R., Ducloux G. i wsp.: Echocardiography in anorexia nervosa. Presse Med. 1989; 18: 806‑808.
 • 25. Oka Y.: Mitral valve prolapse in patients with anorexia nervosa. J. Cardiol. Suppl. 1987; 14: 13‑20.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b78c69ba-3327-438d-850f-73feb9109bc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.