PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 1 | 42-45
Article title

Triada zamiast diady – rola partnera i ojca w życiu rodzinnym

Content
Title variants
EN
Triad instead of diad – the role of the partner and father in family life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W literaturze psychologicznej poświęcano dotąd niewiele miejsca problematyce ojcostwa. Uwaga psychologów koncentrowała się głównie na matce i jej dziecku. Dopiero niedawno zaczęto się zastanawiać nad rolą ojca w rodzinie, nad jego wpływem na rozwój dziecka oraz nad konsekwencjami jego nieobecności. Badania pierwotnie obejmowały relacje w ramach diad: matka – dziecko oraz ojciec – dziecko. Najnowsze badania obejmują całą trójkę: matkę, ojca i dziecko. Sprawdza się, jak wpływają na rozwój dziecka takie czynniki, jak: reprezentacja dziecka u matki, reprezentacja dziecka u ojca, reprezentacja partnera u matki, satysfakcja ze związku małżeńskiego, gotowość na przyjęcie potomka, status materialny rodziców, ich wykształcenie, a także sposób pojmowania roli ojca w wychowywaniu dziecka. Centralnym tematem niniejszego opracowania jest ojciec dziecka jako „katalizator emocjonalny” matki, jako osoba wspierająca i mająca niebagatelny wpływ na to, jakie emocje towarzyszą jej oczekiwaniu na potomka. W artykule opisane są badania poświęcone triadzie matka – ojciec – dziecko i dynamice wewnątrz niej. Przedstawiony został zarówno proces powstawania triady (triadyfikacja), jak i jej doświadczanie przez poszczególnych członków (triangulacja). Opisano także wpływ umiejętności pozostawania w relacji triadycznej na jakość relacji w obrębie triady matka – ojciec – dziecko. Opisane w artykule badania wskazują na istotność i nieodzowność obecności ojca w wychowywaniu dziecka, a także na kluczowe znaczenie jakości relacji między partnerami w przyjmowaniu roli rodziców oraz wpływu tej relacji na dobrostan całej triady.
EN
Paternity is a topic that hasn’t been very popular in psychological literature so far. Psychologists were focused on the mother and her child at most. No more than a few years ago, the role of a father in the family had started to be examined, as well as the father’s impact on the child’s development and the consequences of his absence. Studies originally focused on diadic relationships: mother – child and father – child. More recent studies include all three: mother, father and child. The effects of such factors as the mother’s representation of the child, the father’s representation of the child, the mother’s representation of the partner, satisfaction in marriage, willingness to accept the child, economic status of the family, their education and understanding of the role of the father in the upbringing process on the child’s development have been checked. The central topic of the presented study is the father of the child as an “emotional catalyst” for the mother, as a supporting person with a considerable impact on the mother and the emotions she feels while expecting the birth of the child. The studies regarding the mother – father – baby triad and the dynamics within it are described in the following article. The article presents the interpersonal process of forming up the triad (triadification) and experiencing the triad by its participants (triangulation). Also the influence of the ability of being a part of the triad (triadic capacity) on the quality of the relationship within the triad of mother, father and infant is being presented. The studies described in the article show the key importance of the father’s presence in the child’s upbringing along with the significance of the relationship between parents in their parenting abilities and well-being of the whole triad.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
42-45
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
 • Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
References
 • 1. Bielawska-Batorowicz E.: Ciąża i poród w świetle badań psychologicznych. Przegląd Psychologiczny 1987; 3.
 • 2. Kornas-Biela D.: Wokół początku życia ludzkiego. IW PAX, Warszawa 2004.
 • 3. Schon L.: Synowie i ojcowie – tęsknota za nieobecnym ojcem. Podejście psychoanalityczne. GWP, Gdańsk 2002.
 • 4. Winnicott D.W.: Dziecko, jego rodzina i świat. Jacek Santorski & CO, Warszawa 1993.
 • 5. Frascarolo F.: Parental involvement in child caregiving and infant sociability. Infant Mental Health Journal 2004; 6: 509- -521.
 • 6. Matthey S., Barnett B.: Parent-infant classes in the early postpartum period: need nad participation by fathers and mothers. Infant Mental Health Journal 1999; 3: 278-290.
 • 7. Pośpiszyl K.: Ojciec a rozwój dziecka. PW Wiedza Powszechna, 1980.
 • 8. Bly R.: Żelazny Jan. Rzecz o mężczyznach. Dom Wydawniczy „Rebis”, 1991.
 • 9. Summers J.A., Raikes H., Butler J. i wsp.: Low-income fathers’ and mothers’ perceptions of the father role: a qualitative study in four early head start communities. Infant Mental Health Journal 1999; 20: 291-304.
 • 10. Lovas S.G.: Gender and patterns of emotional availability in mother-toddler and father-toddler dyads. Infant Mental Health Journal 2005; 4: 327-353.
 • 11. Barrows P.: Fathers and Families: Locating the Ghost in the Nursery. Infant Mental Health Journal 2004; 6: 408-424.
 • 12. Fonagy P., Target M.: An interpersonal view of the infant. W: Hurry A. (red.): Psychoanalysis and Developmental Therapy (Psychoanalytical Monographs no. 3): Karna Books, London 1998: 3-31.
 • 13. Barrows P.: Fathers in parent-infant psychotherapy. Infant Mental Health Journal 1999; 3: 333-345.
 • 14. Fivaz-Depeursinge E., Corboz-Warnery A.: The primary triangle. A developmental systems view of mothers, fathers and infants. Basic Books, New York 1999.
 • 15. Von Kitzling K., Simoni H., Amsler F., Bürgin D.: The role of the father in early family interactions. Infant Mental Health Journal 1999; 3: 222-237.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b75102b1-c5f1-4bb9-9e5a-f7de21a86536
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.