PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 4 | 251–258
Article title

Zawroty głowy – wybrane zagadnienia praktyczne

Content
Title variants
EN
Some practical considerations on dizziness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zawroty głowy należą do najczęstszych problemów w praktyce lekarskiej i stanowią bardzo niejednorodną grupą objawów o interdyscyplinarnym charakterze. Główne przyczyny zawrotów mogą mieć podłoże laryngologiczne, neurologiczne, internistyczne, okulistyczne czy psychiatryczne. Bardzo ważne w ich różnicowaniu jest dokładne opisanie przez chorego charakteru dolegliwości. Zasadniczo zawroty głowy można podzielić na zawroty układowe (vertigo) i nieukładowe (lightheadedness, disequilibrium). Jedną z najczęstszych przyczyn zawrotów głowy są łagodne położeniowe zawroty głowy (ŁPZG). Wśród innych głównych przyczyn wymienia się: zawroty psychogenne, migrenę (w tym migrenę podstawną i migrenę przedsionkową), chorobę Ménière’a, zapalenie nerwu przedsionkowego, wieloprzyczynowe zawroty wieku podeszłego (prezbiastazja) oraz zawroty naczyniopochodne. Te ostatnie są w Polsce nadrozpoznawane, natomiast zbyt rzadko stwierdza się pozostałe przyczyny zawrotów, a zwłaszcza ŁPZG, które łatwo zdiagnozować za pomocą niemal patognomonicznej próby Dix-Hallpike’a i w których można wdrożyć wysoce skuteczne leczenie manewrem repozycyjnym (Epleya) lub uwalniającym (Semonta). Kluczowe znaczenie w rozpoznawaniu przyczyny zawrotów głowy mają badania neuroobrazujące, a w szczególności badanie głowy rezonansem magnetycznym (MRI). Ponadto bardzo przydatne są badania laryngologiczne, głównie badanie elektronystagmograficzne (ENG), umożliwiające różnicowanie zawrotów ośrodkowych i obwodowych. Poza wymienionymi zabiegami w leczeniu zawrotów głowy przydatna jest farmakoterapia, w której wiodącą rolę odgrywa obecnie betahistyna. W niniejszej pracy omówiono najczęściej spotykane przyczyny zawrotów głowy, ze szczególnym uwzględnieniem ich diagnostyki różnicowej przy łóżku chorego.
EN
Dizziness is one of the commonest problems encountered in everyday medical practice and constitute a highly heterogeneous group of symptoms of interdisciplinary origin. Leading causes of dizziness may be laryngological-, neurological-, internal medical-, ophthalmologic- or mental-based. The key issue in differential diagnosis of dizziness is precise description of character of ailments by the patient. Essentially, dizziness may be classified into systemic (vertigo) and non-systemic (lightheadedness, disequilibrium). One of the most common forms of dizziness is benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). Other causes of dizziness include: psychogenic vertigo (phobic postural vertigo, chronic subjective dizziness), migraine (including basilar-type migraine and vestibular migraine), Ménière disease, vestibular neuritis, multifactorial vertigo of the elderly (presbyastasis) and vascular dizziness. The latter are overdiagnosed in Poland, while other forms are largely underdiagnosed. An example thereof is BPPV, easily diagnosed be the almost pathognomonic Dix-Hallpike test and effectively treated by canalith repositioning (Epley) or liberatory (Semont) manoeuver. In the determination of cause(s) of dizziness paramount are neuroimaging studies, particularly magnetic resonance imaging (MRI) of thehead. Furthermore, very useful are laryngological examination and electronystagmography (ENG), enabling differentiation between central and peripheral vertigo. Apart of the abovementioned procedures in the treatment of dizziness, an important role is played by betahistine-based pharmacotherapy. Most frequent causes of dizziness are discussed, with a special emphasis on their differential diagnosis at patient’s bedside.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
251–258
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika
 • Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
References
 • 1. Neuhauser H.K., Radtke A., von Brevern M. i wsp.: Burden of dizziness and vertigo in the community. Arch. Intern. Med. 2008; 168: 2118-2124.
 • 2. Wiltink J., Tschan R., Michal M. i wsp.: Dizziness: anxiety, health care utilization and health behavior – results from a representative German community survey. J. Psychosom. Res. 2009; 66: 417-424.
 • 3. Jönsson R., Sixt E., Landahl S., Rosenhall U.: Prevalence of dizziness and vertigo in an urban elderly population. J. Vestib. Res. 2004; 14: 47-52.
 • 4. Lee A.T.: Diagnosing the cause of vertigo: a practical approach. Hong Kong Med. J. 2012; 18: 327-332.
 • 5. Post R.E., Dickerson L.M.: Dizziness: a diagnostic approach. Am. Fam. Physician 2010; 82: 361-368, 369.
 • 6. Della-Morte D., Rundek T.: Dizziness and vertigo. Front. Neurol. Neurosci. 2012; 30: 22-25.
 • 7. Fife T.D.: Benign paroxysmal positional vertigo. Semin. Neurol. 2009; 29: 500-508.
 • 8. Hanley K., O’Dowd T., Considine N.: A systematic review of vertigo in primary care. Br. J. Gen. Pract. 2001; 51: 666-671.
 • 9. Schuknecht H.F.: Cupulolithiasis. Arch. Otolaryngol. 1969; 90: 765-778.
 • 10. Hall S.F., Ruby R.R., McClure J.A.: The mechanics of benign paroxysmal vertigo. J. Otolaryngol. 1979; 8: 151-158.
 • 11. Strupp M., Brandt T.: Diagnosis and treatment of vertigo and dizziness. Dtsch. Arztebl. Int. 2008; 105: 173-180.
 • 12. Geser R., Straumann D.: Referral and final diagnoses of patients assessed in an academic vertigo center. Front. Neurol. 2012; 3: 169.
 • 13. Kentala E., Pyykkö I.: Vertigo in patients with benign paroxysmal positional vertigo. Acta Otolaryngol. Suppl. 2000; 543: 20-22.
 • 14. Dix M.R., Hallpike C.S.: The pathology symptomatology and diagnosis of certain common disorders of the vestibular system. Proc. R. Soc. Med. 1952; 45: 341-354.
 • 15. Hornibrook J.: Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV): history, pathophysiology, office treatment and future directions. Int. J. Otolaryngol. 2011; 2011: 835671.
 • 16. Parnes L.S., Agrawal S.K., Atlas J.: Diagnosis and management of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). CMAJ 2003; 169: 681-693.
 • 17. Silva A.L., Marinho M.R., Gouveia F.M. i wsp.: Benign paroxysmal positional vertigo: comparison of two recent international guidelines. Braz. J. Otorhinolaryngol. 2011; 77: 191-200.
 • 18. Helminski J.O., Zee D.S., Janssen I., Hain T.C.: Effectiveness of particle repositioning maneuvers in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review. Phys. Ther. 2010; 90: 663-678.
 • 19. Sekitani T., Imate Y., Noguchi T., Inokuma T.: Vestibular neuronitis: epidemiological survey by questionnaire in Japan. Acta Otolaryngol. Suppl. 1993; 503: 9-12.
 • 20. Strupp M., Brandt T.: Vestibular neuritis. Semin. Neurol. 2009; 29: 509-519.
 • 21. Theil D., Derfuss T., Strupp M. i wsp.: Cranial nerve palsies: herpes simplex virus type 1 and varizella-zoster virus latency. Ann. Neurol. 2002; 51: 273-274.
 • 22. Jeffcoat B., Shelukhin A., Fong A. i wsp.: Alexander’s Law revisited. J. Neurophysiol. 2008; 100: 154-159.
 • 23. Cooper C.W.: Vestibular neuronitis: a review of a common cause of vertigo in general practice. Br. J. Gen. Pract. 1993; 43: 164-167.
 • 24. Halmagyi G.M., Curthoys I.S.: A clinical sign of canal paresis. Arch. Neurol. 1988; 45: 737-739.
 • 25. Newman-Toker D.E., Kattah J.C., Alvernia J.E., Wang D.Z.: Normal head impulse test differentiates acute cerebellar strokes from vestibular neuritis. Neurology 2008; 70: 2378-2385.
 • 26. Nelson J.A., Viirre E.: The clinical differentiation of cerebellar infarction from common vertigo syndromes. West. J. Emerg. Med. 2009; 10: 273-277.
 • 27. Walker M.F.: Treatment of vestibular neuritis. Curr. Treat. Options Neurol. 2009; 11: 41-45.
 • 28. Strupp M., Thurtell M.J., Shaikh A.G. i wsp.: Pharmacotherapy of vestibular and ocular motor disorders, including nystagmus. J. Neurol. 2011; 258: 1207-1222.
 • 29. Saeed S.R.: Fortnightly review. Diagnosis and treatment of Ménière’s disease. BMJ 1998; 316: 368-372.
 • 30. Hallpike C.S., Cairns H.: Observations on the pathology of Ménière’s syndrome (Section of Otology). Proc. R. Soc. Med. 1938; 31: 1317-1336.
 • 31. Minor L.B., Schessel D.A., Carey J.P.: Ménière’s disease. Curr. Opin. Neurol. 2004; 17: 9-16.
 • 32. Strupp M., Hupert D., Frenzel C. i wsp.: Long-term prophylactic treatment of attacks of vertigo in Ménière’s disease – comparison of a high with a low dosage of betahistine in an open trial. Acta Otolaryngol. 2008; 128: 520-524.
 • 33. Kayan A., Hood J.D.: Neuro-otological manifestations of migraine. Brain 1984; 107: 1123-1142.
 • 34. Vukovic V., Plavec D., Galinović I. i wsp.: Prevalence of vertigo, dizziness, and migrainous vertigo in patients with migraine. Headache 2007; 47: 1427-1435.
 • 35. Lempert T., Neuhauser H.: Epidemiology of vertigo, migraine and vestibular migraine. J. Neurol. 2009; 256: 333-338.
 • 36. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society: The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia 2004; 24 supl. 1: 9-160.
 • 37. Kozubski W.: [Basilar-type migraine: pathophysiology, symptoms and signs, and treatment]. Neurol. Neurochir. Pol. 2005; 39 (supl. 1): S65-S67.
 • 38. Neuhauser H.K.: Epidemiology of vertigo. Curr. Opin. Neurol. 2007; 20: 40-46.
 • 39. Dieterich M., Brandt T.: Episodic vertigo related to migraine (90 cases): vestibular migraine? J. Neurol. 1999; 246: 883-892.
 • 40. Neuhauser H., Lempert T.: Vertigo and dizziness related to migraine: a diagnostic challenge. Cephalalgia 2004; 24: 83-91.
 • 41. Neuhauser H., Leopold M., von Brevern M. i wsp.: The interrelations of migraine, vertigo, and migrainous vertigo. Neurology 2001; 56: 436-441.
 • 42. Edlow J.A., Newman-Toker D.E., Savitz S.I.: Diagnosis and initial management of cerebellar infarction. Lancet Neurol. 2008; 7: 951-964.
 • 43. Kerber K.A., Brown D.L., Lisabeth L.D. i wsp.: Stroke among patients with dizziness, vertigo, and imbalance in the emergency department: a population-based study. Stroke 2006; 37: 2484-2487.
 • 44. Navi B.B., Kamel H., Shah M.P. i wsp.: Rate and predictors of serious neurologic causes of dizziness in the emergency department. Mayo Clin. Proc. 2012; 87: 1080-1088.
 • 45. Lee H., Sohn S.I., Cho Y.W. i wsp.: Cerebellar infarction presenting isolated vertigo: frequency and vascular topographical patterns. Neurology 2006; 67: 1178-1183.
 • 46. Kase C.S., Norrving B., Levine S.R. i wsp.: Cerebellar infarction. Clinical and anatomic observations in 66 cases. Stroke 1993; 24: 76-83.
 • 47. Tarnutzer A.A., Berkowitz A.L., Robinson K.A. i wsp.: Does my dizzy patient have a stroke? A systematic review of bedside diagnosis in acute vestibular syndrome. CMAJ 2011; 183: E571-E592.
 • 48. Kattah J.C., Talkad A.V., Wang D.Z. i wsp.: HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome: three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusion-weighted imaging. Stroke 2009; 40: 3504-3510.
 • 49. Belal A. Jr, Glorig A.: Dysequilibrium of ageing (presbyastasis). J. Laryngol. Otol. 1986; 100: 1037-1041.
 • 50. Wojszel Z.B., Bień B.: Falls amongst older people living in the community. Rocz. Akad. Med. Bialymst. 2004; 49: 280- 284.
 • 51. Staab J.P.: Chronic subjective dizziness. Continuum (Minneap. Minn.) 2012; 18: 1118-1141.
 • 52. Huppert D., Strupp M., Rettinger N. i wsp.: Phobic postural vertigo – a long-term follow-up (5 to 15 years) of 106 patients. J. Neurol. 2005; 252: 564-569.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b7382eec-0a9d-4ee4-9c42-168687856e47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.