PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 3 | 261-264
Article title

Zakrzepica zatok żylnych mózgowia w przebiegu zespołu nerczycowego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Cerebral sinus thrombosis in the course of nephrotic syndrome – a case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the case report is presentation of a rare complication of nephrotic syndrome in form of cerebral sinovenous thrombosis. Ten years old boy, who had been suffering from nephrotic syndrome (biopsy showed minimal changes disease) since he was two, was admitted to the hospital in heavy clinical status with headache, vomiting, disorder of speech and consciousness. Relapse of the nephrotic syndrome began about 2 weeks earlier with heavy proteinuria. Then he was treated by high-dose of steroids (prednisone 40-60 mg/d). Because of changes in the clinical status (aphasia, stereotypic movements without sinus of local brain lesions) the computer tomography was performed. It confirmed only cerebral oedema (near subcortical nuclei). MRI revealed a thrombosis in the left sigmoid, transverse and rectus sinus. Heparin therapy was started and was continued by low molecular weight heparin and oral anticoagulants. Patient required also an intubation for 7 days. Complete renal response was achieved 16 days after admission. Described complicated relapse of nephrotic syndrome didn’t cause any neurological defect in 24-month observation period. Nephrotic syndrome is associated with increased risk of thromboembolic complications. Cerebral sinovenous thrombosis is rare but required increase diagnostic vigilance, because the course is very serious. Early diagnose and intensive therapy enable recovery without any permanent neurological disorders.
PL
Celem pracy jest przedstawienie rzadko występującego u dzieci powikłania zespołu nerczycowego pod postacią zakrzepicy zatok żylnych mózgowia. Dziesięcioletni chłopiec od 2. roku życia chorujący na steroidozależny zespół nerczycowy na podłożu zmian minimalnych został przyjęty do szpitala z powodu pogorszenia stanu ogólnego, silnych bólów głowy, wymiotów, zaburzeń mowy i świadomości. Zaostrzenie zespołu nerczycowego wystąpiło mniej więcej 2 tygodnie przed hospitalizacją ze znacznym białkomoczem. Pacjenta leczono ambulatoryjnie wysoką dawką glikokortykosteroidów (prednizon w dawce 40-60 mg/d). Z powodu wystąpienia pogorszenia stanu klinicznego dziecka (afazja, stereotypie ruchowe bez objawów ogniskowego uszkodzenia OUN) wykonano tomografię komputerową głowy, potwierdzając jedynie zmiany obrzękowe w okolicy jąder podkorowych. Na podstawie badania rezonansu magnetycznego stwierdzono zakrzepicę w lewej zatoce esowatej, poprzecznej i prostej. Wdrożono leczenie heparyną, które później kontynuowano heparyną drobnocząsteczkową i doustnymi antykoagulantami pod kontrolą INR. Pacjent wymagał intubacji przez 7 dni. Pełną remisję zespołu nerczycowego osiągnięto w 16. dniu od przyjęcia do szpitala. Opisany powikłany epizod zaostrzenia zespołu nerczycowego nie pozostawił ubytków neurologicznych w obserwacji 24-miesięcznej. Zespół nerczycowy jest uznawany za stan podwyższonego ryzyka zatorów i zakrzepów. Powikłania zakrzepowo-zatorowe w obrębie naczyń żylnych mózgowia występują rzadko, lecz wymagają szczególnej czujności diagnostycznej ze względu na poważny przebieg. Wczesna diagnoza i intensywna terapia antykoagulantami pozwalają zakończyć leczenie bez trwałych ubytków neurologicznych.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
261-264
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii ICZMP. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii ICZMP. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej ICZMP. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański
 • Zakład Intensywnej Opieki Medycznej ICZMP. Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Krajewski
 • Zakład Intensywnej Opieki Medycznej ICZMP. Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Krajewski
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii ICZMP. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Szurowska E . , Szarmach A. , Dubaniewicz-Wybieralska M. i wsp.: Zakrzepica zatok żylnych w badaniach obrazowych. Udar Mózgu 2009; li: 13-22.
 • 2. Fiszer U.: Zakrzepica naczyń żylnych mózgu - wybrane zagadnienia kliniczne . Dlaczego rozpoznanie tej choroby jest tak trudne? Przew. Lek. 2009; 7: 16-19 .
 • 3. Wygledowska G.: Haemostasis in nephrotic syndrome. Med . Wieku Rozwoj . 2001; 5: 389-396 .
 • 4. Edefonti A. , Lilova M .: Complications of the nephrotic syndrome . W: Cochat P (red . ): ESPN Handbook 2002. Medcom, Lyon 2002: 251-254.
 • 5. Grenda R., Żurowska A.: Specyfika rozpoznawania i leczenia kłębuszkowych chorób nerek u dzieci. W: Rutkowski B., Klinger M. (red.): Kłębuszkowe choroby nerek. MAKmed, Gdańsk 2003: 499-512.
 • 6. Fluss J., Geary D., deVeber G.: Cerebral sinovenous thrombosis and idiopathic nephrotic syndrome in childhood: report of four new cases and review of the literature . Eur. J. Pediatr. 2006; 165: 709-716 .
 • 7. Balci Y.I., Tavil B., Fidan G., Ozaltin F.: Cerebral sinovenous thrombosis in a child with steroid sensitive nephrotic syndrome . Eur. J. Pediatr. 2007; 166: 757-758 .
 • 8. Zaragoza-Casares P, Gómez-Fernandez T., Zato-Gómez de Liano M.A., Zaragoza-Garcia P.: Superior sagittal sinus thrombosis and bilateral sixth-nerve palsy in a child with nephrotic syndrome . Pediatr. Nephrol . 2007; 22: 753-755
 • 9. Rodrigues M . M . , Zardini L. R. , de Andrade M . C . i wsp .: Cerebral sinovenous thrombosis in a nephrotic child . Arq. Neuropsiquiatr. 2003; 61: 1026-1029.
 • 10. Gangakhedkar A., Wong W, Pitcher L.A.: Cerebral thrombosis in childhood nephrosis J Paediatr Child Health 2005; 41: 221-224.
 • 11. Pirogovsky A., Adi M., Dagan A.i wsp. : Superior sagittal sinus thrombosis: a rare complication in a child with nephrotic syndrome . Pediatr. Radiol. 2001; 31: 709-711.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b70aae74-c61d-4a1e-b7d1-6addedf373a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.