Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 1 | 32-40

Article title

REPRINT OF POLISH TRANSLATION OF ARTICLE BY ACCORD INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - Pain 152 (2011) 507-513 A nationwide study of three invasive treatments for trigeminal neuralgia

Title variants

PL
PRZEDRUK POLSKIEGO TŁUMACZENIA ARTYKUŁU ZA ZGODĄ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - Pain 152 (2011) 507-513 Ogólnokrajowe badanie trzech inwazyjnych metod leczenia nerwobólu trójdzielnego

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Inwazyjne procedury stosowane w leczeniu nerwobólu trójdzielnego (NT) obejmują przezskórną termokoagulację prądem o częstotliwości fal radiowych (PRT), częściową rizotomię czuciową (PSR) i odbarczenie mikronaczyniowe (MVD). Za pomocą ogólnokrajowego holenderskiego rejestru wypisów oceniliśmy częstość wykonywania tych zabiegów i charakterystykę pacjentów, a także oceniliśmy niepowodzenia leczenia u każdego pacjenta poddanego PRT, PSR lub MVD w okresie od stycznia 2002 roku do grudnia 2004 roku. Uwzględniono jedynie pacjentów, których nie poddawano procedurze w poprzedzającym roku. Główną miarą wyniku leczenia było ponowne przyjęcie w celu powtórzenia procedury leczącej NT lub wystąpienie znanego powikłania w ciągu roku od pierwszego zabiegu. Porównywalność populacji pacjentów oceniono na podstawie wskaźnika skłonności uwzględniającego szpital, wiek, płeć i choroby współistniejące. Do obliczenia ryzyka względnego (RR) z 95% przedziałami ufności (CI) dla powtórzenia procedury lub wystąpienia powikłań wykorzystano warunkową regresję logistyczną dopasowaną względem wskaźnika skłonności. W czasie objętym badaniem, PRT wykonano u 672 chorych na NT, PSR - u 39 pacjentów, a MVD - u 87 pacjentów. Rodzaj szpitala był główną determinantą rodzaju procedury: wiek, płeć i choroby współistniejące były słabymi predyktorami. RR dla powtórzenia procedury w porównaniu z PRT (RR=1) wyniosło w przypadku PSR 0,21 (95% CI: 0,07 - 0,65), a dla MVD wyniosło 0,13 (95% CI: 0,05 - 0,35). RR wystąpienia powikłań wyniosło dla PSR 5,36 (95% CI: 1,46 - 19,64) a dla MVD wyniosło 4,40 (95% CI: 1,44 - 13,42). Płeć, stopień urbanizacji, ani choroby współistniejące nie wpływały na rokowanie; znaczenie rokownicze miały za to szpital i liczba wykonywanych zabiegów chirurgicznych. Podsumowując, chociaż PSR i MVD wiążą się z mniejszym ryzykiem powtórzenia procedury niż PRT, wydają się w większym stopniu związane z powikłaniami wymagającymi kolejnego przyjęcia do szpitala.
EN
Invasive procedures for treatment of trigeminal neuralgia (TGN) include percutaneous radiofrequency thermocoagulation (PRT), partial sensory rhizotomy (PSR), and microvascular decompression (MVD). Using a nationwide discharge registry from The Netherlands, we assessed the frequency of use and patient characteristics, and evaluated treatment failure for each patient undergoing PRT, PSR, or MVD from January 2002 through December 2004. Only patients without a procedure in the year prior were included. Primary outcome was readmission for repeat procedures for TGN or known complications within 1 year. Comparability of patient populations was assessed through propensity scores based on hospital, age, sex, and comorbidity. Conditional logistic regression matched on propensity score was used to calculate relative risks (RR) with 95% confidence intervals (CIs) for repeat procedures or complications. During the study period, 672 patients with TGN underwent PRT, 39 underwent PSR, and 87 underwent MVD. Hospital type was the predominant determinant of procedure type; age, sex, and comorbidity were weak predictors. The RR for repeat procedures for PSR was 0.21 (95% CI: 0.07 to 0.65) and for MVD was 0.13 (95% CI: 0.05 to 0.35) compared with PRT (RR 1). For complications, the RR of PSR was 5.36 (95% CI: 1.46 to 19.64) and of MVD was 4.40 (95% CI: 1.44 to 13.42). Sex, urbanization, and comorbidity did not influence prognosis, but hospital and surgical volume did. In conclusion, although PSR and MVD are associated with a lower risk of repeat procedure than PRT, they seem to be more prone to complications requiring hospital readmission.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

32-40

Physical description

Contributors

  • Department of Medical Informatics, Erasmus University Medical Center, Rotterdam; Department of Anesthesiology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands
  • Department of Epidemiology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam; Department of Pharmaceutical Affairs and Medical Technology, Health Care Inspectorate, The Hague
  • Department of Medical Informatics, Erasmus University Medical Center, Rotterdam
  • Department of Pain Treatment, Erasmus University Medical Center, Rotterdam
  • Department of Medical Informatics, Erasmus University Medical Center, Rotterdam; Department of Epidemiology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam; Department of Pharmaceutical Affairs and Medical Technology, Health Care Inspectorate, The Hague
  • Department of Medical Informatics, Erasmus University Medical Center, Rotterdam; Department of Epidemiology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-b6e81b40-0adc-4e07-be9a-11a05d1ab6ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.