PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 3 | 37-45
Article title

Comparison of resuscitation techniques using pocket-mask in tactical medicine.

Content
Title variants
PL
Porównanie technik resuscytacji z użyciem pocket-mask w warunkach medycyny taktycznej.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The technique of resuscitating or supporting inefficient breathing on the battlefield can be carried out using the soldier's mask. However, carrying out this activity by one rescuer requires the use of the appropriate techniques. The study aims to assess the effectiveness of selected resuscitation methods using mouth-mask ventilation. MATERIAL AND METHODS: The research tool was a Pocket Mask type artificial respiration kit. The study covered the resuscitation technique from behind the patient's head and from the side of the patient, performed by one soldier. The study group underwent standardized training on the application of the package. The parameters were evaluated before the training, immediately after the training and three days after the completed instruction. The statistical T-Student test and Mann-Whitney U test were used to analyze statistical results. All results were considered significant at p <0.05. RESULTS: Significantly higher quality of ventilation from behind the head was shown compared to ventilation from the side of the patient (minute volume: p=0.000; inspiration rate: p=0.015; breath volume: p=0.017) in the long-term assessment. A brief instruction on tactical rescuers can be an effective way to teach ventilation using the Pocket Mask package. CONCLUSIONS: Cardiopulmonary resuscitation conducted by one person from the head method guarantees a higher quality of rescue operations compared to the technique from the side. A brief briefing of soldiers on how to use a ventilation mask can be effective. The Pocket Mask package that is included in the tactical lifeguard is an effective tool for conducting ventilation using the mouth-mask method in battlefield conditions.
PL
WSTĘP: Technika resuscytacji lub wspomagania niewydolnego oddechu na polu walki może być prowadzona za pomocą dostępnej w wyposażeniu żołnierza maski. Przeprowadzenie tej czynności przez jednego ratownika wymaga jednak zastosowania odpowiedniej techniki. Celem badania jest ocena efektywności wybranych metod resuscytacji z zastosowaniem wentylacji usta-maska. MATERIAŁ I METODY: Narzędzie badawcze stanowił zestaw do sztucznego oddychania typu „Pocket Mask”. Badaniem objęto technikę resuscytacji „zza głowy” oraz „z boku” wykonywaną przez jednego żołnierza. Grupa badana przeszła ujednolicone szkolenie z zastosowania pakietu. Oceny parametrów dokonano przed szkoleniem, bezpośrednio po szkoleniu oraz trzy dni po zakończonym instruktażu. Do analizy wyników statystycznych posłużono się testem parametrycznym T-Studenta oraz testem U Manna-Whitney'a. Wszystkie wyniki uznano za istotne przy p < 0,05. WYNIKI: Wykazano istotnie wyższą jakość wentylacji zza głowy w porównaniu z wentylacją od boku (objętość minutowa: p=0,000; częstość wdechów: p=0,015; objętość oddechu: p=0,017) w ocenie długoterminowej. Krótki instruktaż ratowników taktycznych może być efektywną formą nauczania wentylacji za pomocą pakietu Pocket Mask. WNIOSKI: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa prowadzona przez jedną osobę metodą zza głowy gwarantuje wyższą jakość prowadzonych działań ratunkowych w porównaniu z techniką od boku. Krótki instruktaż żołnierzy z użycia maski do wentylacji jest może być efektywny. Pakiet Pocket Mask będący na wyposażeniu ratownika taktycznego stanowi skuteczne narzędzie do prowadzenia wentylacji zastępszej metodą usta-maska w warunkach pola walki.
Discipline
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
37-45
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b649c331-7c18-44ad-a198-1a1bd64627fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.