PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 3 | 241-246
Article title

Pozawałowa niewydolność serca – optymalne leczenie według współczesnych standardów – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Congestive heart failure – optimal treatment according to contemporary guidelines – the case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Coronary artery disease (CAD) or ischaemic heart disease caused by atherosclerosis is the most common form of cardiovascular disease. CAD leads to acute coronary syndrome which is the clinical syndrome caused by new or growing interruption or occlusion of blood supply to a part of the heart, causing heart cells to die and myocardial infarction. Myocardial infarction destroys normal myocardium and leads directly to heart failure. This paper describes the case of male patient who in the age of 56 suffered from huge myocardial infarction, which caused important heart contractility disturbances, essential reduction in ejection fraction and provoked symptomatic heart failure. Despite fast revascularization and optimal pharmacotherapy patient remained in class III NYHA classification. As the next step in therapeutic procedure patient underwent the implantation of cardioverter-defibrillator with cardiac resynchronization. After 2 years from this procedure big clinical progress was observed. Now patient remains in class I NYHA classification. Also improvement of left ventricle function in echocardiography was observed. Correct qualification to applied treatment determined its safety and legitimacy, and resulted in good clinical effect of treatment the patient with heart failure. Such effectiveness is very important for the patient’s follow-up and good prognosis due to cardiovascular risk reduction.
PL
Choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca na podłożu miażdżycy tętnic wieńcowych, jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu sercowo-naczyniowego. Bezpośrednie następstwo miażdżycy tętnic wieńcowych stanowi ostry zespół wieńcowy, będący zespołem klinicznym spowodowanym przez świeże lub narastające ograniczenie bądź całkowite ustanie przepływu krwi przez tętnicę wieńcową, doprowadzające do martwicy mięśnia sercowego, czyli zawału serca. Zawał serca powodujący zniszczenie prawidłowo działającego myocardium prowadzi bezpośrednio do rozwoju niewydolności serca. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta, który w wieku 56 lat przebył rozległy zawał serca, powodujący głębokie zaburzenia kurczliwości, istotne obniżenie frakcji wyrzutowej i objawy niewydolności serca. Pomimo podjętych w trybie przyspieszonym procedur rewaskularyzacyjnych oraz optymalnej farmakoterapii chory nadal pozostawał w III klasie czynnościowej według NYHA. Jako kolejny etap leczenia zakwalifikowano chorego do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizacji. Po dwóch latach od wdrożenia elektroterapii zaobserwowano istotną klinicznie poprawę stanu chorego (obecnie znajduje się w I klasie czynnościowej według NYHA), a także istotną poprawę funkcji lewej komory w badaniu echokardiograficznym. Prawidłowa kwalifikacja chorego do zastosowanego leczenia warunkowała jego bezpieczeństwo i zasadność, a przede wszystkim skutkowała dobrym wynikiem leczenia niewydolności serca. Taka skuteczność terapii nie pozostanie bez wpływu na dalsze rokowanie pacjenta, powodując istotną redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego.
Discipline
Publisher

Year
Volume
7
Issue
3
Pages
241-246
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. nadzw.
References
 • 1. Budaj A. , Undas A. , Pasierski T: Choroba niedokrwienna seica . W: Szczeklik A. , Tendera M . : Kardiologia . Tom I, Medycyna Praktyczna, Kraków 2009: 329-398.
 • 2. Dickstein K., Cohen-Solal A., Filippatos G. i wsp.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG): ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Eur. Heart J . 2008; 29: 2388-2442.
 • 3. The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels. Wyd. 9, Little, Brown and Co, Boston 1994: 253-256 .
 • 4. Wiliński J., Czarnecka D., Kloch-Badełek M.: Terapia resynchronizująca w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Przew. Lek. 2008; 4: 48-53 .
 • 5. Cazeau S . , Ritter P , Bakdach S . i wsp .: Four chamber pacing in dilated cardiomyopathy Pacing Clin Electrophysiol. 1994; 17: 1974-1979 .
 • 6. Bakker P J. , Meijburg H . , De Jonge N. i wsp . : Beneficial effects of biventricular pacing in congestive heart failure Pacing Clin . Electrophysiol . 1994; 17: 820A.
 • 7. Vardas P E . , Auricchio A. , Blanc J .J. i wsp . : Wytyczne ESC 2007. Wytyczne dotyczące stymulacji serca i resynchronizacji. Kardiol. Pol . 2007; 65: 1449-1487 .
 • 8. Cleland J.G., Daubert J.C., Erdmann E. i wsp.; Cardiac Resynchronization-Heart Failure (CARE-HF) Study Investigators: The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure N Engl J Med. 2005; 352: 1539-1549.
 • 9. Cleland J.G., Daubert J.C., Erdmann E. i wsp.: Longer-term effects of cardiac resynchronization therapy on mortality in heart failure [the CArdiac REsynchronization-Heart Failure (CARE-HF) trial extension phase]. Eur. Heart J . 2006; 27: 1928-1932 .
 • 10. Zipes D .P , Camm A.J. , Borggrefe M. i wsp . : Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca i zapobiegania nagłemu zgonowi sercowemu - wersja skrócona. Kardiol. Pol. 2006; 64: 1373-1418
 • 11. Dickstein K., Vardas P E ., Auricchio A. i wsp . : 2010 Focused Update of ESC Guidelines on device therapy in heart failure: an update of the 2008 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure and the 2007 ESC guidelines for cardiac and resynchronization therapy Developed with the special contribution of the Heart Failure Association and the European Heart Rhythm Association. Eur. Heart J. 2010; 31: 2677-2687.
 • 12. Linde C., Leclercq C., Rex S. i wsp.: Long-term benefits of biventricular pacing in congestive heart failure: results from the MUltisite STimulation in cardiomyopathy (MUS-TIC) study. J. Am. Col! . Cardiol . 2002; 40: 111-118 .
 • 13. Gervais R., Leclercq C., Shankar A. i wsp.; CARE-HF investigators: Surface electrocardiogram to predict outcome in candidates for cardiac resynchronization therapy: a sub-analysis of the CARE-HF trial . Eur. J. Heart Fail. 2009; 11: 699-705.
 • 14. 14. Bristow M.R., Saxon L.A., Boehmer J. i wsp.; Comparison of Medical Therapy, Pacing, and Defibrillation in Heart Failure (COMPANION) Investigators: Cardiac-resynchronization therapy with or without an implantable defibrillator in advanced chronic heart failure N. Engl. J. Med . 2004; 350: 2140-2150.
 • 15. Bradley D J . , Bradley E .A. , Baughman K L . i wsp .: Cardiac resynchronization and death from progressive heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials JAMA 2003; 289: 730-740.
 • 16. Daubert C., Gold M.R., Abraham WT i wsp.; REVERSE Study Group: Prevention of disease progression by cardiac resynchronization therapy in patients with asymptomatic or mildly symptomatic left ventricular dysfunction: insights from the European cohort of the REVERSE (Resynchronization Reverses Remodeling in Systolic Left Ventricular Dysfunction) trial . J . Am . Coll . Cardiol . 2009; 54: 1837-1846 .
 • 17. Moss A.J. , Hall WJ. , Cannom D .S . i wsp .; MADIT-CRT Trial Investigators: Cardiacresynchronization therapy for the prevention of heart-failure events N Engl J Med 2009; 361: 1329-1338.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b5099cc0-9e68-403e-b643-daf614c8bc3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.