PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 527–539
Article title

Ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w Ołdakach

Content
Title variants
EN
Physical fitness of rural children and adolescents on the example of Polish pupils from the School Complex in Ołdaki
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w Ołdakach. Materiał i metoda: Badania objęły 79 uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej oraz I–III gimnazjum Zespołu Szkół w Ołdakach. W badaniach wykorzystano Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory oraz metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki: Na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w Ołdakach wykazano, że sprawność dzieci i młodzieży z terenów wiejskich była na stosunkowo dobrym poziomie. Spośród składowych Indeksu Sprawności Fizycznej najsłabiej wypadła próba siły mięśni brzucha. Badani wykazali się natomiast bardzo dobrą gibkością, wytrzymałością i szybkością. Podobne wyniki testu uzyskano u uczniów obojga płci. Zastanawiający jest fakt, że uczniowie najstarszej klasy – III gimnazjum – wykonali poszczególne próby oraz cały test na najniższym poziomie. Wnioski: Badani uczniowie wiedzieli, jak należy dbać o swoje zdrowie – potrafili określić korzyści płynące z aktywności fizycznej, chętnie uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego oraz spędzali czynnie czas wolny. W znacznej mierze uważali, że potrafią się zdrowo odżywiać. Styczność z używkami i jedzeniem typu fast food miał tylko nieznaczny odsetek uczniów, co potwierdziło, że badani wykazywali się dbałością o zdrowie. Testy sprawnościowe dowiodły, że sprawność fizyczna dzieci i młodzieży była na satysfakcjonującym poziomie. Nie zauważono wyraźnych różnic w uzyskanych wynikach między dziewczętami a chłopcami, co wskazywało na podobny poziom sprawności wszystkich uczniów. Ocena aktywności uczniów w czasie wolnym dowiodła, że preferowali oni czynne spędzanie czasu wolnego (najczęściej grali w piłkę nożną i 2–3 razy w tygodniu jeździli rowerem).
EN
Aim: The aim of the study was to evaluate physical fitness of rural children and adolescents on the example of pupils of the School Complex in Ołdaki, Poland. Material and method: The study covered 79 pupils of grades IV–VI of the primary school and I–III of the lower secondary school of the School Complex in Ołdaki. The study used K. Zuchora’s Index of Physical Fitness and a diagnostic survey method based on the author-prepared questionnaire. Results: The study conducted among pupils of the School Complex in Ołdaki showed that physical fitness of children and adolescents from the countryside was at a relatively good level. Of the components of the Index of Physical Fitness, the worst results were obtained for abdominal muscle strength. However, the subjects showed very good flexibility, endurance and speed. Girls and boys obtained similar test results. Striking is the fact that the oldest subjects, i.e. pupils in grade III of the lower secondary school, obtained the worst results both in the entire test and in individual exercises. Conclusions: The pupils knew how to take care of their health; they were able to indicate the benefits of being physically active, were eager to take part in physical education classes and actively spent their free time. They mostly believed that they could eat healthy. Only a small percentage of pupils admitted to have had contact with stimulants and fast-foods, which was a confirmation of the fact that they were taking good care of their health. Fitness tests proved that the pupils’ fitness was at a satisfactory level. There was no noticeable difference in the results obtained by girls and boys, which indicated similar performance in all pupils. The evaluation of the pupils’ activity in their free time proved that they were more willing to spend it actively, most often playing football and cycling 2–3 times a week.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
527–539
Physical description
Contributors
 • Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok, Polska
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
author
 • Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
References
 • 1. Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM: Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep 1985; 100: 126–131.
 • 2. Delewski A, Napierała M, Pezala M et al.: Aktywność fizyczna młodzieży w gimnazjum w Nowym Dworze. J Health Sci 2014; 4: 231–242.
 • 3. Nazar K: Fizjologiczne podstawy wysiłków fizycznych. Zmiany treningowe w organizmie człowieka. In: Jegier A, Krawczyk J (eds.): Wybrane zagadnienia medycyny sportowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 11–24.
 • 4. Kubusiak-Słonina A, Grzegorczyk J, Mazur A: Ocena sprawności i aktywności fizycznej dzieci szkolnych z nadmierną i prawidłową masą ciała. Endokrynol Otył Zab Przem Mat 2012; 8: 16–23.
 • 5. Wołowski T, Jankowska M: Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej. Część I. Zachowania młodzieży związane z odżywianiem. Probl Hig Epidemiol 2007; 88: 64–68.
 • 6. Byzdra K, Skrzypczyńska A, Piątek M et al.: Aktywność fizyczna a rozwój sprawności fizycznej u chłopców w wieku 13–15. J Health Sci 2013; 3: 261–274.
 • 7. Zakrzewska K, Cieślicka M, Napierała MP et al.: Ocena zdolności motorycznych uczennic z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie. In: Napierała M, Muszkieta R, Cieślicka M et al. (eds.): Uwarunkowania zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka. Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Bydgoszcz – Poznań 2013: 42–50.
 • 8. Leszczyńska A: Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 2013; 45: 179–189.
 • 9. Wojtyła A, Biliński P, Bojar I et al.: Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Probl Hig Epidemiol 2011; 92: 335–342.
 • 10. Walicka-Cupryś K, Ćwirlej A, Kużdżał A et al.: Aktywność ruchowa młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Young Sport Science of Ukraine 2010; 2: 32–39.
 • 11. Stupnicki R, Kulma A, Zygmunt D et al.: Ocena aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej za pomocą kwestionariusza IPAQ. Zeszyty Naukowe WSKFiT 2014; 9: 69–74.
 • 12. Świderska-Kopacz J, Marcinkowski JT, Jankowska K: Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. V. Aktywność fizyczna. Probl Hig Epidemiol 2008; 89: 246–250.
 • 13. Vincent SD, Pangrazi RP, Raustorp A et al.: Activity levels and body mass index of children in the United States, Sweden, and Australia. Med Sci Sports Exerc 2003; 35: 1367–1373.
 • 14. Hoos MB, Gerver WJM, Kester AD et al.: Physical activity levels in children and adolescents. Int J Obes Relat Metab Disord 2003; 27: 605–609.
 • 15. Gajewska E, Sobieska M, Kalmus G et al.: Sprawność fizyczna dzieci otyłych mierzona testem EUROFIT – badania pilotażowe. Nowiny Lek 2010; 79: 433–437.
 • 16. Riddoch CJ, Bo Andersen L, Wedderkopp N et al.: Physical activity levels and patterns of 9- and 15-yr-old European children. Med Sci Sports Exerc 2004; 36: 86–92.
 • 17. Marcysiak M, Zagroba M, Ostrowska B et al.: Aktywność fizyczna a zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży powiatu ciechanowskiego. Probl Pielęg 2010; 18: 176–183.
 • 18. Witana K, Szpak A: Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne aktywności fizycznej młodzieży szkół średnich w Białymstoku. Probl Hig Epidemiol 2009; 90: 42–46.
 • 19. Mazur J: Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2010. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.
 • 20. Zimna-Walendzik E, Kolmaga A, Tafalska E: Styl życia – aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową. Żywn Nauka Technol Jakość 2009; 4: 195–203.
 • 21. Grzegorczyk J, Mazur E, Domka E: Ocena aktywności fizycznej gimnazjalistów dwóch wybranych szkół na Podkarpaciu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008; 3: 226–234.
 • 22. Marcysiak M, Ciosek A, Żywica M et al.: Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna uczniów klas sportowych i ogólnych w Ustrzykach Dolnych. Probl Pielęg 2009; 17: 216–222.
 • 23. Frömel K, Formánková S, Sallis JF: Physical activity and sport preferences of 10 to 14-year-old children: a 5-year prospective study. Acta Univ Palacki Olomuc Gymn 2002; 32: 11–16.
 • 24. Chabros E, Charzewska J, Rogalska-Niedźwiedź M et al.: Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości. Probl Hig Epidemiol 2008; 89: 58–61.
 • 25. Loucaides CA, Chedzoy SM, Bennett N: Differences in physical activity levels between urban and rural school children in Cyprus. Health Educ Res 2004; 19: 138–147.
 • 26. Łagowska K, Woźniewicz M, Jeszka J: Porównanie nawyków żywieniowych młodzieży z uwzględnieniem płci oraz poziomu aktywności fizycznej. Rocz Panstw Zakl Hig 2011; 62: 335–342.
 • 27. Wojtyła-Buciora P, Marcinkowski JT: Sposób żywienia, zadowolenie z własnego wyglądu i wyobrażenie o idealnej sylwetce młodzieży licealnej. Probl Hig Epidemiol 2010; 91: 227–232.
 • 28. Ustymowicz-Farbiszewska J, Smorczewska-Czupryńska B, Karczewski JK et al.: Żywieniowe zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w Białymstoku i okolicach. Nowiny Lek 2006; 75: 31–36.
 • 29. Chęcińska Z, Krauss H, Hajduk M et al.: Ocena sposobu żywienia młodzieży wielkomiejskiej i obszarów wiejskich. Probl Hig Epidemiol 2013; 94: 780–785.
 • 30. Ambroży J, Bester J, Czuchraj W et al.: Nawyki żywieniowe oraz częstość spożycia wybranych produktów przez dzieci w wieku 10–13 lat zamieszkałe na terenach miejskich i wiejskich. Ann Acad Med Siles 2013; 67: 231–237.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b487e81b-b92e-4744-881f-02500ef379e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.