PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 3 | 138-143
Article title

Empatia studentów wydziału lekarskiego i jej związek z preferowaną specjalizacją medyczną

Content
Title variants
EN
Medical students' empathy and their career preference
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of paper: The aim of our study was to determine, if there is any correlation between medical students’ level of empathy and their preferred medical specialty. Material and methods: One hundred and ninety-nine students of Medical Faculty of £ódŸ Medical University were included in the study. There were 124 females and 75 males; 45.23% were 5th year students, 54.77% were 6th year students; their mean age was 24.07 years (SD=0.92). Subjects included in the study were asked to fill in a psychological test and a questionnaire with demographic data. Empathy was tested using the Empathy Understanding Questionnaire by A. Wêgliñski. Statistical analyinnysis included the two-factor variance analysis using post hoc Tukey tests. Results: The study revealed significant gender-dependent differences in empathy level (F=4.755; df=1; p=0.0305) and interaction of gender and preferred medical specialty in the field of influence on empathy level (F=2.138; df=7; p=0.0417). No significant association was noticed between empathy level and preferred specialty, although statistical analysis of test results almost reached statistical significance (F=2.001; df=7; p=0.0571). Male medical students declaring a preference for surgery show a significantly lower empathy than female medical students who prefer specialization in psychiatry, internal medicine, both in basic medical care and in hospital setting. Conclusions: Our results confirm a correlation of medical students’ empathy level and their gender, as well as between gender and preferred medical specialty. Male students who preferred surgery had significantly lower empathy level than female students who wanted to pursue a career in psychiatry and internal medicine.
PL
Cel pracy: Celem naszych badań była odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy poziomem empatii studentów wydziału lekarskiego a preferowaną przez nich specjalizacją medyczną. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 199 studentów Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, w tym 124 kobiety i 75 mężczyzn. W grupie badanych 45,23% było na roku V a 54,77% na roku VI. Średni wiek osób badanych wynosił 24,07 roku (SD=0,92). Poproszono ich o wypełnienie testu psychologicznego oraz ankiety z danymi demograficznymi. Empatię badano za pomocą Kwestionariusza Rozumienia Empatycznego A. Węglińskiego. W analizie statystycznej wykorzystano dwuczynnikową analizę wariancji z testami post hoc zaproponowanymi przez Tukeya. Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały istnienie statystycznie istotnych różnic poziomu empatii w zależności od płci badanych (F=4,755; df=1; p=0,0305) oraz interakcję płci i wybieranej specjalizacji w zakresie wpływu na poziom empatii (F=2,138; df=7; p=0,0417). Nie stwierdzono istotnych związków pomiędzy poziomem empatii a preferowaną przez studentów specjalizacją medyczną, choć wartości statystyk testowych osiągały poziomy bliskie istotności (F=2,001; df=7; p=0,0571). Udowodniono, iż studenci - mężczyźni, deklarujący chęć wyboru chirurgii wykazują istotnie mniejszą empatię od studentek - kobiet preferujących specjalizację z psychiatrii, chorób wewnętrznych w podstawowej opiece zdrowotnej lub szpitalu. Wnioski: Wyniki badania potwierdzają istnienie związku pomiędzy poziomem empatii studentów wydziału lekarskiego a płcią badanych i wskazują na istnienie interakcji pomiędzy płcią a wybieraną specjalizacją. Studenci preferujący chirurgię charakteryzują się istotnie niższym poziomem empatii niż studentki pragnące specjalizować się w zakresie psychiatrii i chorób wewnętrznych.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
138-143
Physical description
Contributors
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, ZOZ dla Szkół Wyższych PLMA w Łodzi. Dyrektor SP ZOZ PLMA: dr n. med. Zbigniew Muras
 • Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
author
 • Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Psychologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik: prof. UKSW dr hab. Jan Krokos
References
 • 1. Peabody F.W.: Landmark article March 19, 1927: The care of the patient. By Francis W. Peabody. Jama 1984; 252: 813-818.
 • 2. HojatM., Gonnella J.S., Mangione S. iwsp.: Empathy in medical students as related to academic performance, clinical competence and gender. Med. Educ. 2002; 36: 522-527.
 • 3. Davis M.H.: Empatia. O umiejętności współodczuwania. GWP, Gdańsk 2001.
 • 4. Gladstein G.A.: Understanding empathy: integrating counseling, developmental and social psychology perspectives. J. Counsel. Psychol. 1983; 30: 467-482.
 • 5. Rembowski J.: O niektórych zagadnieniach empatii. Problemy Rodziny 1983; 3: 21-25.
 • 6. Rembowski J.: Sympatia i empatia w praktyce lekarskiej. Psychiatr. Pol. 1989; 23: 228-231.
 • 7. Squier R.W.: A model of empathic understanding and adherence to treatment regimens in practitioner-patient relationships. Soc. Sci. Med. 1990; 30: 325-339.
 • 8. HojatM., Gonnella J.S., Nasca T.J. i wsp.: Physician empathy: definition, components, measurement, and relationship to gender and specialty. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 1563-1569.
 • 9. Kliszcz J., Hebanowski M.: Badania nad empatią lekarzy i studentów medycyny. Pol. Merkuriusz Lek. 2001; 11: 154-157.
 • 10. Linn B.S., Zeppa R.: Values and attitudes related to career preference and performance in the surgical clerkship. Arch. Surg. 1982; 117: 1276-1280.
 • 11. Trzeciak B., Kliszcz J., Nowicka K. i wsp.: Empatia lekarzy różnych specjalności w świetle badań empirycznych. PZWL, Warszawa 1997.
 • 12. Węgliński A.: Trafność Kwestionariusza Rozumienia Em-patycznego innych ludzi. W: Drwal R.Ł. (red.): Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. UMCS, Lublin 1989: 63-79.
 • 13. Kliszcz J., Hebanowski M., Rembowski J.: Poziom i dynamika empatii u studentów I i VI roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Pol. Merkuriusz Lek. 1996; LI (1-5): 55-58.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b3ebc5f5-faf9-486e-8029-2e5a5e167b16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.