PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 8 | 4 | 123-128
Article title

SOCIAL AND POLITICAL ASPECTS OF PHYSICAL CULTURE IN THE SOVIET UNION IN THE YEARS 1917–1939

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article shows social and political aspects of implementing Soviet ideology-doctrine of physical culture after taking over the rule by communists in Russia and its evolution up to the year 1939. Physical culture, including sports was harnessed into the system of indoctrination of the population, preparation for military service and increased production effort. Sport, which was supposed to serve the working classes, became a tool of propaganda, confrontation with Western Countries and for leading politicians and trainers it became a conveyor belt of power ideology. Against the background of internal and external situation the system of so called socialistic physical culture social sport’s phenomenon was shown, which, often against the policy of authorities, remained a way of life, entertainment, and spectacle gathering many fans.
Contributors
 • Faculty of Physical Culture and Health Promotion, Szczecin University, Poland
References
 • Czudinow I.G. Osnownyje postanowlenia, prikazy i instrukcji po waprosam sowietskoj fiziczeskoj kultury i sporta 1917–1957. Fizkultura i Sport. Moskwa 1959: 5–9.
 • Dall Z. Kultura Fizyczna i Sport w ZSRR. Sport i Turystyka. Warszawa 1953: 17–18.
 • Enciklopediczeskij słowar po fiziczeskoj kulturie i sportu, T.I. Fizkultura i Sport. Moskwa 1961: 264–270.
 • Fitzpatrich S. Życie codzienne pod rządami Stalina, Rosja Radziecka w latach trzydziestych XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2012: 130.
 • Grys I. Początki i rozwój kultury fizycznej w Rosji, part II. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. 1980; 2: 61.
 • Jakubowska H. Wybrane zagadnienia z historii kultury fizycznej. AWF. Warszawa 1959: 169–172, 180.
 • Kalpus B., Rejsnier F. Krasnyj internacjonał fizyczeskoj kultury, Moskwa 1924: 3–19.
 • Laskiewicz H. Międzynarodowe kontakty sportowe Związku Radzieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polskoradzieckich). Wychowanie Fizyczne i Sport. 1973; 2: 4–5.
 • Laskiewicz H. Niektóre problemy robotniczej kultury fizycznej. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1968; 1: 87–101.
 • Laskiewicz H. Początki robotniczych organizacji kultury fizycznej w Europie. Kultura Fizyczna. 1966; 4: 163–167.
 • Laskiewicz H. Robotniczy ruch sportowy na terenie międzynarodowym. Kultura Fizyczna. 1961; 9: 605–611.
 • Laskiewicz H. Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży w ZSRR w świetle dokumentów programowych KPZR. Komsomołu i władz państwowych (1917–1967). Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. 1967; 9: 3–5.
 • Makarcew N. Radziecki sport związkowy. Wydawnictwo Związkowe CRZZ. Warszawa 1954: 26–29.
 • Młodzikowski M. Olimpiady ery nowożytnej. Sport i Turystyka. Warszawa 1984: 47–65.
 • Pipes R. Rewolucja rosyjska. Magnum. Warszawa 2012: 95–126.
 • Samoukow F.I. Istoria fiziczeskoj kultury. Fizkultura i Sport. Moskwa 1964: 218.
 • Smaga J. Narodziny i upadek imperium ZSRR 1917–1991. Znak. Kraków 1992: 46–47.
 • Suchotin J.Ł. 70 futbolowych liet. Lenizdat. Leningrad 1970: 5.
 • Żołdak I.A. Czerwona Międzynarodówka Sportowa. In: Sport robotniczy 1921–1939. Eds. A. Wohl, H. Jakubowska, H. Laskiewicz. Sport i Turystyka. Warszawa 1962: 27–32.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b32d65bf-b61e-4ae0-b8b2-9ff9b5f1da3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.