PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 1 | 18-21
Article title

Nagła nieoczekiwana śmierć w padaczce

Content
Title variants
EN
Sudden unexpected death in epilepsy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Padaczka jest jednym z najczęstszych i najstarszych schorzeń neurologicznych. Choć większość osób z padaczką prowadzi normalny tryb życia, szacuje się, że żyją od 2 do 10 lat krócej (w zależności od rodzaju padaczki) niż osoby z populacji ogólnej. Umieralność w populacji chorych na padaczkę jest dwukrotnie wyższa niż u ludzi zdrowych. Niekiedy u chorych dochodzi do nagłego zgonu z niewyjaśnionych przyczyn (sudden unexpected death in epilepsy, SUDEP). W przeważającej mierze SUDEP dotyczy osób w wieku 20-40 lat. Do najczęstszych przyczyn śmierci chorych dorosłych z padaczką należą: choroba niedokrwienna serca i choroby naczyniowe mózgu, nowotwory, infekcje dróg oddechowych, urazy i samobójstwa. Odpowiadają one za około 80% wszystkich zgonów. Chorzy często umierają z przyczyn, które doprowadziły do wystąpienia napadów padaczkowych. Śmiertelność wśród dzieci z padaczką może być nawet 90 razy większa niż śmiertelność ich rówieśników niechorujących na padaczkę. Znaczenie danych epidemiologicznych dotyczących SUDEP zawęża się w związku z niedostatecznym zgłaszaniem przypadków tego rodzaju zgonów, jak również ograniczoną liczbą przeprowadzonych badań pośmiertnych. Wobec stosunkowo dużej liczby pacjentów chorujących na padaczkę stanowi to istotny problem medyczny. Dane wzbudziły szczególne zainteresowanie epileptologów i zachęciły do badań poszukujących przyczyny, potencjalnych czynników ryzyka śmierci i możliwości zapobiegania tym zdarzeniom. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie obrazu SUDEP, prawdopodobnych czynników ryzyka, związanych z nim patomechanizmów oraz możliwych działań prewencyjnych.
EN
Epilepsy is one of the most frequent and oldest-known neurological disorders. While most people with epilepsy lead a normal life, their expected lifespan is 2-10 years shorter than that of their peers in general population, depending on epilepsy type. Mortality rate among persons with epilepsy is twice as high as in healthy people. Sometimes, they suffer sudden death from unclear reasons (sudden unexpected death in epilepsy, SUDEP). In most cases, SUDEP affects people aged 20-40. Most common causes of death in adults with epilepsy include: ischaemic heart disease, cerebral vascular disease, malignancy, respiratory tract infections, trauma and suicide. They account for nearly 80% of all deaths. Patients often die from causes which have led to the development of their epilepsy. Mortality rate in children with epilepsy may be even 90-fold higher than in their non-epileptic peers. Reliability of epidemiologic data concerning SUDEP is limited due to poor reporting of such cases and small number of post-mortem exams performed in these patients. In view of the relatively large population of patients with epilepsy, SUDEP becomes an important medical problem. Data have raised much interest among epileptologists and encouraged studies searching for causes, potential risk factors and possible preventive measures. This paper reviews the SUDEP phenomenon, possible risk factors, pathomechanisms associated therewith and available preventive strategies.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
18-21
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Fiszer U., Michałowska M.: Podstawy neurologii z opisami przypadków klinicznych. Termedia, Poznań 2010: 93-94.
 • 2. Klenerman P., Sander J.W., Shorvon S.D.: Mortality in patients with epilepsy: a study of patients in long term residential care. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1993; 56: 149-152.
 • 3. Sillanpää M., Shinnar S.: Long-term mortality in childhoodonset epilepsy. N. Engl. J. Med. 2010; 363: 2522-2529.
 • 4. Jędrzejczak J.: Padaczka – stare i nowe wyzwania. Postępy Nauk Med. 2012; 1: 45-50.
 • 5. Nickels K., Wirrell E.: Epilepsy-related mortality is low in children: a 25-year population-based study in Rochester. 65th Annual Meeting of the American Epilepsy Society San Antonio (TX), December 2010.
 • 6. Nashef L.: Sudden unexpected death in epilepsy: terminology and definitions. Epilepsia 1997; 38 (supl.): S6-S8.
 • 7. Annegers J.F.: United States perspective on definitions and classifications. Epilepia 1997; 38 (supl.): S9-S12.
 • 8. Chang B.S., Lowenstein D.H.: Epilepsy. N. Engl. J. Med. 2003; 349: 1257-1266.
 • 9. Devinsky O.: Effects of seizures on autonomic and cardiovascular function. Epilepsy Curr. 2004; 4: 43-46.
 • 10. Jędrzejczak J.: Padaczka. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Termedia, Poznań 2008: 1-7.
 • 11. Nashef L., So E.L., Ryvlin P., Tomson T.: Unifying the definitions of sudden unexpected death in epilepsy. Epilepsia 2012; 53: 227-233.
 • 12. Scorza F.A., Arida R.M., Terra V.C., Cavalheiro E.A.: What can be done to reduce the risk of SUDEP? Epilepsy Behav. 2010; 18: 137-138.
 • 13. Donner E.J.: Explaining the unexplained; expecting the unexpected: where are we with sudden unexpected death in epilepsy. Epilepsy Curr. 2011; 11: 45-49.
 • 14. Tomson T., Nashef L., Ryvlin P.: Sudden unexpected death in epilepsy: current knowledge and future directions. Lancet Neurol. 2008; 7: 1021.
 • 15. Lu J.T., Kass R.S.: Recent progress in congenital QT syndrome. Curr. Opin. Cardiol. 2010; 25: 216-221.
 • 16. Glasscock E., Yoo J.W., Chen T.T. i wsp.: Kv1.1 potassium channel deficiency reveals brain-driven cardiac dysfunction as a candidate mechanism for sudden unexplained death in epilepsy. J. Neurosci. 2010; 30: 5167-5175.
 • 17. Singh N.A., Charlier C., Stauffer D. i wsp.: A novel potassium channel gene, KCNQ2, is mutated in an inherited epilepsy of newborns. Nat. Genet. 1998; 18: 25-29.
 • 18. Richerson G.B., Buchanan G.F.: The serotonin axis: shared mechanisms in seizures, depression, and SUDEP. Epilepsia 2011; 52 supl. 1: 28-38.
 • 19. Faught E., Duh M.S., Weiner J.R. i wsp.: Nonadherence to antiepileptic drugs and increased mortality. Neurology 2008; 71: 1572-1578.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b315b468-7120-4b1f-ab6a-a9a31522222d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.