PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 5 | 176-187
Article title

Polish Sports Congresses as a way of promotion and popularization of women’s physical education and sport in the period of the Second Polish Republic

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the interwar period of the 20th century the interest in women's physical education and sports movement in Poland increased. The issue of women's physical education and sport was a subject of debates of Polish sports congresses. An important role in formulating the assumptions and programme of the development of women's sport was played by the 2nd Polish Sports Congress (1927). The assumptions of sports congresses resulted in the activity of women's sections and clubs. Sports organizations and associations took intensified action to promote women's hygiene and health. Propaganda activities were reinvigorated in relation to women's physical education and sport through the organization of conferences, courses or camps. Women were active within the structures of sport in Poland, among others they sat on boards of sports associations and clubs. Departments for women's physical education and sport operated at the State Office of Physical Education and Military Training.
Contributors
 • Jan Długosz University, Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy
References
 • 1. Rotkiewicz M. Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu międzywojennego. Sport Wyczynowy 1979; 3-4:3-21 [in Polish].
 • 2. S.F. Pierwszy Polski Kongres Sportowy. Przegląd Sportowy 1923; 16:3-6 [in Polish].
 • 3. Pierwszy Polski Kongres Sportowy w Warszawie. Tygodnik Sportowy 1923; 9:2-3 [in Polish].
 • 4. I-szy Polski Kongres Sportowy w Warszawie. Wiadomości Sportowe 1923; 8:3-4 [in Polish].
 • 5. Sprawozdanie z Pierwszego Polskiego Kongresu Sportowego. Stadion 1923; 1:1-34 [in Polish].
 • 6. Chełmecki J. Kongresy sportowe jako forum parlamentarne społecznych organizacji kultury fizycznej w okresie II Rzeczypospolitej. In: B. Woltmann [ed.], Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. t. IV, Gorzów Wlkp.: 2000; 69-79 [in Polish].
 • 7. Po kongresie sportowym, Wychowanie Sportowe i Wojskowe 1923; 4: 2-3 [in Polish].
 • 8. Drozdek-Małolepsza T. Sport kobiet w działalności Akademickiego Związku Sportowego w okresie II Rzeczypospolitej. Zarys dziejów. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Pedagogika. 2014; 23: 485-497. http://dx.doi.org/10.16926/p.2014.23.36 [in Polish]
 • 9. Wryk R. Akademicki Związek Sportowy 1908–1939. Poznań 1990 [in Polish].
 • 10. Drozdek-Małolepsza T. Sport kobiet w Polsce w latach 1921–1922 w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy”. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. 2013; 12(2):63-72 [in Polish].
 • 11. Dudek D. Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910-1935). Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2004 [in Polish].
 • 12. Szymański L. Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 1995 [in Polish].
 • 13. Rotkiewicz M. Geneza i początki sportu kobiecego w Polsce. Sport Wyczynowy. 1978; 6-7:5-23 [in Polish].
 • 14. Drozdek-Małolepsza T. Rada Naukowa Wychowania Fizycznego wobec wychowania fizycznego i sportu kobiet. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Kultura Fizyczna. 2007; t. VII: 34-42 [in Polish].
 • 15. Orłowicz M. Semadeni T. Sprawozdanie z II-go Polskiego Kongresu Sportowego. Stadion 1927; 17:5-20 [in Polish].
 • 16. II Kongres Sportowy. Sport Wodny 1927; 4:50-60 [in Polish].
 • 17. II Polski Kongres Sportowy. Start 1927; 2:10-11 [in Polish].
 • 18. Muszałówna K. Sport Kobiecy. Referat wygłoszony na II Kongresie Sportowym w dniu 10 kwietnia 1927 r. Start 1927; 3:8-9 [in Polish].
 • 19. Drozdek-Małolepsza T. Uwarunkowania rozwoju ruchu sportowego kobiet w Polsce w latach 1919-1939. Zarys problematyki. In: T. Drozdek-Małolepsza [ed.], Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; 2011; 1:149-163 [in Polish].
 • 20. Muszałówna K. O Polską Kobiecą Federację Sportową. Stadion 1925; 4:4 [in Polish].
 • 21. Quintillan G. Alice Milliat and the Women’s Games. Olympic Review, 2000; 26 (2-3): 27-28.
 • 22. Drozdek-Małolepsza T. Udział reprezentantek Polski w Światowych Igrzyskach Kobiecych (1926-1934). Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. 2014; 1-4 (21-24):9-20 [in Polish].
 • 23. Kobiety dopuszczone na Olimpiadę. Uchwała Kongresu IAAF. Przegląd Sportowy 1926; 34:2 [in Polish].
 • 24. Drozdek-Małolepsza T. Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1926). In: M. Zowisło, J. Kosiewicz [eds.], Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych. Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2015; 210–219 [in Polish].
 • 25. Muszałówna K. Sport kobiecy w rękach PZLA. Stadion 1926; 1:11-12 [in Polish].
 • 26. II Kongres Sportowy. Stadion 1927; 15:4 [in Polish].
 • 27. K.M. Popis gimnastyczny Grażyny. Start 1927; 2:12 [in Polish].
 • 28. Start 1928:1-19. Numer specjalny poświęcony I-mu Polskiemu Kongresowi dla spraw Wychowania Fizycznego i Sportu Kobiet [in Polish].
 • 29. Muszałówna K. Pierwszy Kobiecy Kongres Sportowy w Polsce. Sport Wodny 1928; 6:83-84 [in Polish].
 • 30. Wszechpolski Kobiecy Zjazd Sportowy. Start 1928; 12:5 [in Polish].
 • 31. Orłowicz M. Kobiecy Kongres Sportowy. Kultura Ciała 1928, 6:5-6 [in Polish].
 • 32. Pierwszy Polski Kongres dla spraw sportu i wychowania fizycznego kobiet. Start 1928; 8:8-9 [in Polish].
 • 33. K.M. Po Kongresie. Start 1928; 8:2 [in Polish].
 • 34. Maślińska M. Od Niej wszystko się zaczęło –wspomnienie o prof. Eleonorze Reicher z okazji 60-lecia powstania Instytutu Reumatologii. Reumatologia 2011; 49 (5):315–320 [in Polish].
 • 35. Drozdek-Małolepsza T. Problematyka wychowania fizycznego i sportu dziewcząt i młodzieży żeńskiej w świetle czasopisma „Start” (1927-1936). Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika 2013; 22:479-489 [in Polish].
 • 36. Olszewska H. I Polski Kongres dla spraw sportu i wychowania fizycznego kobiet. Wychowanie Fizyczne 1928; 6:174-175 [in Polish].
 • 37. Drozdek-Małolepsza T. Wychowanie fizyczne i sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Start” (1927-1936), In: L. Nowak [ed.], Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Gorzów Wlkp.; 2004; 6:139-147 [in Polish].
 • 38. Muszałówna K. Organizacja sportu kobiecego. Start 1928, 22:10-11 [in Polish].
 • 39. Rotkiewicz M. U źródeł ruchu rekreacyjnego kobiet w Polsce. Kultura Fizyczna 1976; 3:100-104 [in Polish].
 • 40. Drozdek-Małolepsza T. Problematyka zdrowia, promocji zdrowia i higieny w świetle sportowej prasy kobiecej w Polsce w okresie międzywojennym. Rocznik Lubuski 2014; 40 (2):235-246 [in Polish].
 • 41. Miłobędzka M. Formy i tereny pracy kobiet w wychowaniu fizycznym i sporcie kobiet. Start 1935;11-12:8-10 [in Polish].
 • 42. Muszałówna K. II Kongres Kultury Fizycznej Kobiet. Start 1934;10:3 [in Polish].
 • 43. Kronika. Wychowanie Fizyczne w Szkole 1933-4; 9:256 [in Polish].
 • 44. Zygler T. Przegląd wydawnictw. Wychowanie Fizyczne w Szkole 1934-5; 4:121 [in Polish].
 • 45. Małolepszy E, Drozdek-Małolepsza T. Analysis of Polish writing on the history of physical education and sports in the North-Eastern borderlands of the 2nd republic, Physical Activity Review2013; 1:22-31.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b3021a7a-470f-4cce-b140-72308a54b928
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.