PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 4 | 419–423
Article title

Powikłana profilaktyka zakrzepowa w leczeniu infekcyjnego zapalenia stawu kolanowego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Complicated thromboembolic prophylaxis in the treatment of septic gonitis – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In this paper the case of a patient subjected to orthopaedic treatment with a history of a number of internal comorbidities, cardiac ones in particular, has been reported. Cardiac comorbidities were related to the implantation of a VVI pacemaker. The patient was chronically administered acenocoumarol with a standard INR control. He developed infectious arthritis of the left knee joint. The condition was the indication for surgery. The surgical treatment was performed with the implementation of antithrombotic prophylaxis using low-molecular-weight heparin at a dose as prescribed by a cardiologist. The prescribed dosage of nadroparin – 100 mg – was higher than indicated in both Polish and international regimen standards. Higher dose was also maintained in next days that followed the surgery. Intra-articular haematoma occurred as a post-surgery complication, hence the revision of the knee joint was performed. The haematoma was diagnosed intraoperatively, then removed and pulsed lavage was performed. Garamycin sponge was applied to treat the inflammation. A targeted antibiotic therapy was continued. Surgical site drainage was performed for one day without the use of negative pressure. Thromboembolic prophylaxis was implemented in accordance with the applicable dosage regimen in Poland. In view of a vast majority of thrombosis risk factors, prolonged prophylaxis with heparin and return to acenocoumarol were indicated once the surgical would had healed. As a result, other early and late postoperative complications were avoided.
PL
W pracy zaprezentowano przypadek chorego leczonego ortopedycznie, z licznymi obciążeniami internistycznymi, szczególnie kardiologicznymi. Obciążenia kardiologiczne dotyczyły implantacji układu stymulującego mięsień sercowy typu VVI. Chory przewlekle przyjmował acenokumarol z klasyczną kontrolą INR. U pacjenta wystąpiło infekcyjne zapalenie lewego stawu kolanowego. Było ono wskazaniem do leczenia operacyjnego. Operację przeprowadzono z wdrożeniem profilaktyki przeciwzakrzepowej heparyną drobnocząsteczkową w dawce zaleconej przez kardiologa. Dawka zastosowanej nadroparyny była wyższa niż w zaleceniach polskich i światowych standardów i wynosiła 100 mg. Dawkę podwyższoną heparyny utrzymano również w kolejnych dobach pooperacyjnych. W przebiegu pooperacyjnym wystąpiło powikłanie pod postacią krwiaka śródstawowego, będące wskazaniem do rewizji kolana. Śródoperacyjnie stwierdzono krwiak śródstawowy, który usunięto, następnie wypłukano staw. Podano gąbkę garamycynową w procedurze leczenia procesu zapalnego. Kontynuowano antybiotykoterapię celowaną. Ranę pooperacyjną drenowano bez podciśnienia przez jedną dobę. Profilaktykę zakrzepowozatorową wdrożono w dawkach zgodnych z polskimi wytycznymi. Znaczna część czynników ryzyka zakrzepicy była wskazaniem do przedłużonej profilaktyki heparyną i powrotu do acenokumarolu po wygojeniu rany operacyjnej. Dzięki takiemu postępowaniu udało się uniknąć kolejnych powikłań w okresie pooperacyjnym wczesnym i odległym.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
419–423
Physical description
Contributors
  • Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Oddział Zapaleń Kości i Stawów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy, Otwock, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński, Ordynator Oddziału: lek. Stanisław Rak
  • Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Oddział Zapaleń Kości i Stawów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy, Otwock, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński, Ordynator Oddziału: lek. Stanisław Rak
  • Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Oddział Zapaleń Kości i Stawów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy, Otwock, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński, Ordynator Oddziału: lek. Stanisław Rak
References
  • Białecki J, Brychcy A, Marczyński WJ: Algorithm for the prophylaxis of septic complications in orthopedics and traumatology of locomotor system at the Department of Orthopedics at the Postgraduate Medical Education Center in Otwock. Pol Orthop Traumatol 2013; 78: 207–211.
  • Caprini JA: Thrombosis risk assessment as a guide to quality patient care. Dis Mon 2005; 51: 70–78.
  • Hryniewicz W, Małdyk P, Ozorowski T et al.: Profilaktyka, diagnostyka i terapia zakażeń w ortopedii. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2013. Available from: http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/profilaktykadiagnostykaterapia25_11.indd.pdf.
  • Chmielewski D, Górecki A, Kusz D et al.: Zasady profilaktyki żylne choroby zakrzepowo-zatorowej w ortopedii i traumatologii narządu ruchu (aktualizacja z dnia 18.02.2014). Ortop Traumatol Rehabil 2014; 16: 227–239.
  • Zawilska K, Bała M, Błędowski P et al.: Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej: aktualizacja 2012. Med Prakt 2012 (wydanie specjalne).
  • McAndrew J, Efrimescu C, Sheehan E et al.: Through the looking glass; bioactive glass S53P4 (BonAlive®) in the treatment of chronic osteomyelitis. Ir J Med Sci 2013; 182: 509–511.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b2ad7ba3-2310-4e47-9ab4-2e2536f2658c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.