PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 1 | 15-25
Article title

Obraz siebie pacjentów po zawale serca a postawa troski o siebie

Authors
Content
Title variants
EN
Self-image after myocardial infarction and self-care attitude
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: One of the factors which increase the rehabilitation efficacy and accelerate the convalescence and return to society of the patients after myocardial infarction may be the self-care attitude. Therefore it seems justifiable to seek such factors which will affect the self-care level. Self-estimation belongs to the most important determinants of coping efficacy and undertaking health behaviours. Considering that health behaviours may be treated as a behavioural manifestation of the self-care attitude, it is probable that the correlation between the self-image and self-care attitude appears to be strong. Aim: The aim of the research was determination of the strength of the correlation between the level of self-image and selfcare attitude as well as the care types in patients after myocardial infarction. Methods: The study involved 127 persons whohad myocardial infarction for the first time and did not undergo any other severe concomitant illnesses. The study covered 28 women and 99 men aged from 39 to 81, with the average age 57.74. The study consisted in completing the KTS questionnaire measuring the self-care level and OS questionnaire measuring the self-image level. The results were analysed statistically and discussed. Results: Analysis of the levels of self-care and self-image in patients after myocardial infarction showed a strong correlation between those variables at the 0.01 significance level. It is a linear correlation which means that the higher the self-image level, the higher the self-care level. This rule applies to each of the care dimensions, i.e. Responsibility, involvement and future perspective as well as each of the types of self-care. Conclusions: The research indicated a strong correlation between the self-care level and types and the self-image level in those who underwent myocardial infarction. It appeared that the higher the self-image level after myocardial infarction, the higher the self-care level and the fuller the self-care. Therefore the self-acceptance level should be increased in the patient, because in the case of those who underwent myocardial infarction it is extremely important for development of the self-care attitude. A change in the self-image from negative into positive may be directly translated into an increase in the self-care level.
PL
Wstęp: Jednym z czynników zwiększających skuteczność rehabilitacji i przyspieszających proces zdrowienia oraz powrotu do społeczeństwa osób po zawałach serca może być postawa troski o siebie. W związku z powyższym zasadne wydaje się poszukiwanie takich czynników, które wpływać będą na poziom troski o siebie. Ocena samego siebie należy do najistotniejszych wyznaczników efektywności radzenia sobie i podejmowania zachowań zdrowotnych. Biorąc pod uwagę, że zachowania zdrowotne traktować można jako behawioralny przejaw postawy troski o siebie, istnieje prawdopodobieństwo, że związek między obrazem siebie a postawą troski o siebie okaże się równie silny. Cel: Celem badań było określenie siły związku między poziomem obrazu siebie a postawą troski o siebie i rodzajami troski o siebie pacjentów po zawałach serca. Metody: Badaniami zostało objętych 127 osób, które przeszły zawał serca po raz pierwszy i nie miały innych poważnych chorób towarzyszących. Przebadanych zostało 28 kobiet i 99 mężczyzn, w przedziale wiekowym 39-81 lat, średnia wieku wynosiła 57,74 roku. Badanie polegało na wypełnieniu kwestionariusza KTS mierzącego poziom troski o siebie oraz kwestionariusza OS mierzącego poziom obrazu siebie. Wyniki badań poddano analizie statystycznej i omówieniu. Wyniki: Analiza poziomu troski o siebie i obrazu siebie pacjentów po zawałach serca wykazała silny związek między tymi zmiennymi na poziomie istotności 0,01. Związek ten ma charakter liniowy i oznacza, że im wyższy poziom obrazu siebie, tym wyższy poziom troski o siebie. Reguła ta dotyczy każdego z wymiarów troski, a więc odpowiedzialności, zaangażowania i perspektywy przyszłościowej oraz każdego z rodzajów troski o siebie. Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały silny związek między poziomem i rodzajami troski o siebie a poziomem obrazu siebie osób po zawałach serca. Okazało się, że im wyższy poziom obrazu siebie po przebytym zawale serca, tym wyższy poziom troski o siebie i pełniejsza troska o siebie. W związku z powyższym należy zwiększać u pacjenta poziom akceptacji samego siebie, gdyż w przypadku osób po zawałach serca ma to niezwykle istotne znaczenie dla kształtowania postawy troski o siebie. Zmiana obrazu siebie z negatywnego na pozytywny może w bezpośredni sposób przełożyć się na zwiększenie poziomu troski o samego siebie.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
15-25
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych
References
 • 1. Boyle S.H., Williams R.B., Mark D.B. i wsp.: Hostility as a predictor of survival in patients with coronary artery disease. Psychosom. Med. 2004; 5: 629-632.
 • 2. Denollet J., Pedersen S., Vrints C. i wsp.: Usefulness of type D personality in predicting five-year cardiac events above and beyond concurrent symptoms of stress in patients with coronary heart disease. Am. J. Cardiol. 2006; 7: 970-973.
 • 3. Brink E., Grankvist G., Karlson B. i wsp.: Health-related quality of life in women and men one year after acute myocardial infarction. Qual. Life Res. 2005; 3: 749-757.
 • 4. Ginzburg K.: Life events and adjustment following myocardial infarction: a longitudinal study. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. 2006; 10: 825-831.
 • 5. Strik J.J., Lousberg R., Cheriex E.C., Honiq A.: One year cumulative incidence of depression following myocardial infarction and impact on cardiac outcome. J. Psychosom. Res. 2004; 1: 59-66.
 • 6. Beswick A.D., Rees K., West R.R. i wsp.: Improving uptake and adherence in cardiac rehabilitation: literature review. J. Adv. Nurs. 2005; 5: 538-555.
 • 7. Boutin-Foster C.: Getting to the heart of social support: a qualitative analysis of the types of instrumental support that are most helpful in motivating cardiac risk factor modification. Heart Lung 2005; 1: 22-29.
 • 8. Brodie D.A., Inoue A.: Motivational interviewing to promote physical activity for people with chronic heart failure. J. Adv. Nurs. 2005; 5: 518-527.
 • 9. Shen B.J., Myers H.F., McCreary C.P.: Psychosocial predictors of cardiac rehabilitation quality-of-life outcomes. J. Psychosom. Res. 2006; 1: 3-11.
 • 10. Elliot T.R., Frank R.G.: Handbook of rehabilitation psychology. American Psychological Association Press, Washington DC 2000.
 • 11. Leventhal H., Leventhal E.A., Schaefer P.M.: Vigilant coping and health behavior. W: Ory M.G., Abeles R.P., Lipman P.D. (red.): Aging, Health, and Behavior. Sage, Newbury Park, CA 1992: 157-163.
 • 12. Leventhal E.A., Crouch M.: Are there differences in perceptions of illness across the lifespan? W: Petrie K.J., Weinman J.A. (red.): Perceptions of Health and Illness: Current Research and Applications. Harwood Academic, Amsterdam 1997: 77-102.
 • 13. Diehl M., Coyle N., Labouvie-Vief G.: Age and sex differences in strategies of coping and defense across the life span. Psychol. Aging 1996; 1: 127-139.
 • 14. Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • 15. Meuhlenkamp A., Sayles J.: Self-esteem, social support and positive health practices. Nurs. Res. 1986; 6: 334-338.
 • 16. Stein K.: Schema model of the self-concept. Image J. Nurse Sch. 1995; 3: 187-193.
 • 17. Torres R., Fernández F.: Self-esteem and value of health as determinants of adolescent health behavior. J. Adolesc. Health 1995; 1: 60-63.
 • 18. Seydel E., Taal E., Wiegman O.: Risk-appraisal, outcome and self-efficacy expectancies: cognitive factors in preventive behavior related to cancer. Psychol. Health 1990; 4: 99-109.
 • 19. Trafimow D., Sheeran P., Conner M., Finlay K.A.: Evidence that perceived behavioral control is a multidimensional construct: perceived control and perceived difficulty. Br. J. Soc. Psychol. 2002; 1: 101-121.
 • 20. Dzewaltowski D.A., Noble J.M., Shaw J.M.: Physical activity participation: social cognitive theory versus the theories of reasoned action and planned behavior. J. Sport Exerc. Psychol. 1990; 12: 388-405.
 • 21. Kok G.J., De Vries H., Mudde A.N. i wsp.: Planned health education and role of self-efficacy: Dutch research. Health Education Research 1991; 6: 231-238.
 • 22. Oldridge N.: Cardiac rehabilitation exercise program: compliance and compliance enhancing strategies. Sports Med. 1988; 6: 42-55.
 • 23. Tylka J., Makowska M.: Skala oceny psychologicznej efektywności rehabilitacji (SOPER). Przegl. Psychol. 1985; 28, 3: 815-827.
 • 24. Petrie K.J., Weinman J., Sharpe N., Buckley J.: Role of patients’ view of their illness in predicting return to work and functioning after myocardial infarction: longitudinal study. BMJ 1996; 7040: 1191-1194.
 • 25. Dovenmuehle R.H., Verwoerdt A.: Physical illness and depressive symptomatology. Incidence of depressive symptoms in hospitalized cardiac patients. Gerontology 1962; 9: 932.
 • 26. Hurley C., Shea C.: Self-efficacy: strategy for enhancing diabetes self-care. Diabet. Educ. 1992; 18: 146-150.
 • 27. Senecal C., Nouwen A., White D.: Motivation and dietary self-efficacy and autonomous self-regulation complementary or competing constructs? Health Psychol. 2000; 19: 452- -457.
 • 28. Agarwal M., Dalal A.K., Agarwal D.K. i wsp.: Positive life orientation and recovery from myocardial infarction. Soc. Sci. Med. 1995; 40, 1: 125-130.
 • 29. Dolińska-Zygmunt G.: Behawioralne wyznaczniki zdrowia. W: Dolińska-Zygmunt G. (red.): Podstawy psychologii zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001: 33-70.
 • 30. McCauley K.M.: The relationship between causal attributions and adjustment and coping in patients following a myocardial infarction. University of Pennsylvania, 1990.
 • 31. Affleck G., Tennen H., Croog S. i wsp.: Causal attribution, perceived benefits, and morbidity after aheart attack: an 8-year study. J. Consult. Clin. Psychol. 1987; 55: 29-35.
 • 32. Blairy S., Linotte S., Souery D. i wsp.: Social adjustment and self-esteem of bipolar patients: a multicentric study. J. Affect. Disord. 2004; 79: 97-103.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b2a397fc-f7f8-4df7-bb41-eacdfa1dbf2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.