PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 2 | 72-79
Article title

Dynamika obrazu zaburzeń mowy u pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Dynamics of the image of speech disorders in a patient after ischemic stroke – case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Udar niedokrwienny mózgu stanowi 80‑90% wszystkich udarów. Jeśli w trakcie incydentu uszkodzone zo‑ staną obszary mózgu odpowiedzialne za mowę, u pacjentów diagnozuje się afazję. Cel pracy. Celem prezentowanych badań jakościowych było ukazanie dynamiki obrazu zaburzeń mowy pacjentki z afazją w odniesieniu do jej aktualnego stanu zdrowia oraz efektów leczenia i terapii logopedycznej prowadzonej w zakładzie opie‑ kuńczo-leczniczym. Materiał i metody. W badaniu wzięła udział pacjentka po uda‑ rze niedokrwiennym mózgu. Oceny dynamiki obrazu zaburzeń mowy dokonano na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pracownikiem socjalnym, analizy dokumentacji (medycznej i psychologicznej), bieżącej obserwacji oraz prób eksperymental‑ no-klinicznych przy użyciu: testu SODA (Skala Oceny Dynamiki Afazji), „Testu nazywania” Antoniego Balejki, „Testu Żetonów” (Token Test) w wersji skróconej oraz Bostońskiego Testu do Diagnozy Afazji (BTDA). Wyniki. Po przyjęciu na Oddział Udarowy z Wczesną Rehabili‑ tacją Neurologiczną u pacjentki zdiagnozowano afazję całkowitą. Jej objawy utrzymywały się przez pierwsze dwa tygodnie przeby‑ wania w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W efekcie stabilizacji obrazu klinicznego chorej zaburzenia mowy przyjęły postać afazji mieszanej (z przewagą aspektu motorycznego) znacznego stopnia, a dalsza stopniowa poprawa sprawności językowej dała obraz afazji ruchowej kinestetycznej. Wnioski. Postępowanie logopedyczne z pacjentem z afazją jest procesem dynamicznym, wymagającym działań rozłożonych w czasie, dostosowywanych do kondycji oraz aktualnych moż‑ liwości chorego. Czynności logopedy koncentrują się głównie na zaburzeniach komunikacji i języka, rozpatrywanych na tle aktualnego funkcjonowania pacjenta, dlatego diagnoza dotycząca afazji podlega weryfikacji w trakcie prowadzonej terapii.
EN
Introduction. Ischemic stroke accounts for 80-90% of all strokes. If during the incident the speech areas of the brain are damaged, the patients are diagnosed with aphasia. Aim. The aim of the present qualitative research was to show the dynamics of the image of speech disorders of a patient with aphasia in relation to the current state of health and the effects of treatment and speech therapy, conducted in a care and treatment institution. Materials and methods. The research was conducted on a patient after ischemic stroke. Evaluation of the dynamics of the image of speech disorders was made on the basis of an interview with a social worker, the analysis of documentation (medical and psychological), ongoing observation and experimental clinical trials using: SODA test (Aphasia Evaluation Scale), Antoni Bale‑ jko test, Token Test in the short version and the Boston Test for Diagnosis of Aphasia (BTDA). Results. After admission to the Stroke Department with Early Neurological Rehabilitation, the patient was diagnosed with total aphasia and the symptoms persisted for the first two weeks of the stay in the care and treatment institution. As a result of the stabilization of the clinical picture of the patient, speech disor‑ ders took the form of mixed aphasia (with the predominance of motor aspect) of a significant degree, and further gradual improvement of language skills gave the picture of kinesthetic movement aphasia. Conclusions. Speech therapy with a patient with aphasia is a  dynamic process that requires actions spread over time, adapted to the patient’s condition and current capabilities. Speech therapist’s activities focus mainly on communication and language disorders, considered in relation to the current functioning of the patient, therefore the diagnosis of aphasia is verified during the therapy.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
72-79
Physical description
Contributors
References
 • 1. Siminska J, Pietkun K, Porzych P, Głowacka I, Grzyb S, Hagner W i wsp. Udar niedokrwienny mózgu – postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne. J Educ Health Sport 2016; 6(8): 439-53.
 • 2. Jastrzębowska G. Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej. Wyd UO, Opole 1998.
 • 3. Pąchalska M. Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. (w) Podstawy neuropsychologii klinicznej. Domańska Ł, Borkowska A (red.). Wyd UMCS, Lublin 2011.
 • 4. Knychalska-Zbierańska M. Afazja – złodziejka słów. Studium przypadku. Logopedia Silesiana 2014; 3: 271-84.
 • 5. Udary mózgu – rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie. Raport Instytutu Ochrony Zdrowia. Raciborski F, Gujski M (red.). Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawa 2016.
 • 6. Panasiuk J. Afazja – typologia zaburzenia. Interpretacja afazji z perspektywy interakcyjnej. (w) Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Grabias S, Kurkowski ZM (red.). Wyd UMCS, Lublin 2014: 569-621.
 • 7. Maruszewski M. Chory z afazją i jego usprawnianie. Nasza Księgarnia, Warszawa 1974.
 • 8. Sadowski B, Chmurzyński JA. Biologiczne mechanizmy zachowania, PWN, Warszawa 1989.
 • 9. Wichurska K, Obraz kliniczny afazji sensorycznomotorycznej (mieszanej). Objawy osiowe i towarzyszące. Logopaedica Lodziensia 2017; 1: 145-158.
 • 10. Ryglewicz D, Milewska D. Epidemiologia afazji u chorych z udarem mózgu. Udar Mózgu 2004; 6(2): 65-70.
 • 11. Wade DT, Hewer RL, David RM, Enderby PM. Aphasia after stroke: natural history and associated deficits. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1986; 49: 11-16.
 • 12. Pohjasvaara T, Erkinjuntti T, Ylikoski R, Hietanen M, Vataja R, Kaste M. Clinical determinants of poststroke dementia. Stroke 1998; 29: 75-81.
 • 13. Tatemichi TK, Desmond DW, Stern Y, Paik M, Sano M, Bagiella E. Cognitive impairment after stroke: frequency, patterns, and relationship to functional abilities. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57: 202-7.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b1ee0349-f05e-443d-b863-a211b32246ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.