PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | XVIII | 2 | 226-244
Article title

Zagniewane przestępczynie. Charakterystyka gniewu doświadczanego przez nieletnie sprawczynie przestępstw

Content
Year
Volume
Issue
2
Pages
226-244
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Angew, R., Brezina, T., Wright, J.P., Cullen, F.T. (2002). Strain, personality traits and delinquency. Extending general strain theory. Cryminology, 40, 43-71.
 • Babiker, G., Arnold, L. (2003). Autoagresja. Mowa zranionego ciała. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychoogiczne.
 • Bartkowicz, Z. (2001). Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek.
 • Bjorkqvist, K., Osterman, K., Kaukiainen, A. (1992). The development of direct and indirected agressive strategies in male and female. W: K. Bjorkqvist, P. Niemela (red.), Of Mice and woman: Aspect of female aggression (s. 145-163). San Diego: Academic Press.
 • Borzucka-Sitkiewicz, K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Dryden, W. (2002). Ujarzmić gniew. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Gasiul, H. (2002). Teorie emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne. Warszawa: UKSW.
 • Gierowski, J.K. (2000). Psychologiczne wyznaczniki przestępczości. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 3, s. 125-165). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goldstein, E.S., Serico, J.M., Riggs, C.L., Zelechoski, A.D., Kalbeitzer, R., Kemp, K., Lane, C. (2013). Development of the Juvenile Justice Anger Management Treatment for Girls. Cognitive and Behavioral Practice, 20, 171-188.
 • Goodman, R., Scott, S. (2000). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.
 • Grochocimska, R. (2000). Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Hałaj, J.B. (2000). Przestępczość nieletnich w okresie transformacji, W: F. Kozaczuk, M. Radchoński (red.), Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej (s. 81-96). Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heckel, R.V., Shumaker, D.M. (2001). Children Who Murder. A Psychological Perspective. London: SAGE.
 • Hollin, C., Browne, D., Palmer, E. (2004). Przestępczość wśród młodzieży. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Iniewicz, G., Wiśniewska, D., Dziekan, K., Czuszkiewicz, A. (2011). Wzory przywiązania i zachowania agresywne wśród młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji. Psychiatria Polska, 5, 703-711.
 • Izydorczyk, B., Rajska-Kulik, I. (2007). Zachowania autodestruktywne a jakość życia u kobiet z anoreksją psychiczną oraz kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W: M. Pąchalska, B. Grochmal-Bach, B. Duncan MacQueen (red.), Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej (s. 45-69). Kraków: Wydawnictwo IGNATIANUM.
 • Jackowska, E. (1980). Środowisko rodzinne a przystosowanie dziecka w młodszym wieku szkolnym. Warszawa: PWN.
 • Jarosz, M. (1980). Samozniszczenie. Samobójstwo. Alkoholizm. Narkomania. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Juczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Kirwil, L. (1993). O formowaniu się agresji u dziecka, czyli o tym, że maltretowane dziecko będzie maltretującym rodzicem. W: J. Bińczycka (red.), Prawa dziecka: deklaracje i rzeczywistość (s. 169-182). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Konopczyński, M. (1994). Twórcza resocjalizacja. Warszawa: Wydawnictwo VEDA.
 • Kowalska-Ehrlich, B. (1979). Zasady postępowania z nieletnimi. W: A. Kurkowski (red.), Prawne podstawy resocjalizacji i zapobiegania przestępczości (s. 389-402) Warszawa: PWN.
 • Kucharewicz, J. (2008). Psychologiczna analiza procesów motywacyjnych przestępstw popełnianych przez nieletnich (na przykładzie przestępstw agresywnych i nieagresywnych). Katowice: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kwitok, A. (2007). Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży (praca doktorska). Katowice: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lerner, H. (2003). Gniew kobiety. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Matyjas, B. (1996). Agresja dziecka w szkole jako skutek błędów wychowawczych rodziców. W: A. Frączek, I. Pufal-Struzik (red.), Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna (s. 42-53). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o.
 • Mościcka, L. (1970). Przestępczość nieletnich. Podłoże, geneza, motywy. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Muncie, J. (1999). Youth and Crime. A Critical Introduction. London: SAGE Publications.
 • Pawełek, K. (2008). Populacja więzienna – tendencje światowe. W: M. Konopczyński, B.M. Nowak (red.), Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana (s. 65-78). Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium WSPR.
 • Perek, M., Twarduś, K., Kózka, M., Bułat, E. (2005). Zjawisko agresji w grupie młodzieży gimnazjalnej a implikacje dla pielęgniarki szkolnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 40, 295-299.
 • Pospiszyl, I. (1997). Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej.
 • Potaczała, K. (2010). Postępowanie mediacyjne między nieletnim sprawcą a ofiarą w aspekcie zjawiska przemocy. W: T. Sołtysiak, A. Latoś (red.), Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych (s. 11-20). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Ranschburg, J. (1980). Lęk, gniew, agresja. Warszawa: WSiP.
 • Robinson, H. (2006). Gniew. Warszawa: Wydawnictwo Rea.
 • Rode, D. (1997). Przemoc rodziców wobec dzieci jako przedmiot psychologicznej ekspertyzy sądowej, W: J.M. Stanik (red.), Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa (s. 112-116). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Różańska-Kowal, J. (2010). Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Sitarczyk, M. (2004). Nieletni sprawcy zabójstw – sylwetki psychologiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Snyder, D., Sickmund, M. (2006). Juvenile Offenders and Victims: 2006 National Report. Juvenile Offenders, Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
 • Sośnicki, K. (1975). Istota i cele wychowania. Warszawa: PWN.
 • Strelau, J. (2000). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2, s. 525-560). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Strzembosz, A. (1984). Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Urban, B. (2000). Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Urban, B. (2001). Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych. W: B. Urban (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka (s. 159-167). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Weiner, J.B. (1977). Zaburzenia psychiczne wieku dorastania. Warszawa: PWN.
 • Woźniakowska-Fajst, D. (2010). Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o.
 • Żebrowski, J. (1993). Rodzinne uwarunkowania przestępczości. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b1e81634-b667-47db-b385-2a64c135298f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.