PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 1 | 61-66
Article title

Podstawowe objawy i różnicowanie nieswoistych chorób zapalnych jelit

Content
Title variants
EN
Basic symptoms and differentiation of inflammatory bowel diseases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna należą do grupy nieswoistych chorób zapalnych jelit o przewlekłym przebiegu i nieznanej etiologii. Z uwagi na niejednorodną patogenezę mają zróżnicowany obraz i przebieg kliniczny, co powoduje trudności diagnostyczne pomimo dostępności wielu wielospecjalistycznych badań. Wiadomo, że warunkiem koniecznym ustalenia ostatecznego rozpoznania jest potwierdzenie nieswoistej choroby zapalnej jelit w badaniu endoskopowym i histopatologicznym, niemniej jednak badania laboratoryjne są pomocne we wstępnej diagnostyce i odzwierciedlają zasięg oraz nasilenie procesu zapalnego. Białko C-reaktywne stanowi wykładnik procesu zapalnego, a występująca we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego niedokrwistość jest wynikiem zarówno przewlekłości choroby, jak i niedoboru żelaza wtórnego do utraty krwi. Diagnostyka laboratoryjna ma również zastosowanie w ocenie powikłań pozajelitowych dotyczących wątroby i dróg żółciowych, a także osteoporozy. Nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych są częste w chorobach zapalnych jelit i mogą być spowodowane procesem zapalnym typowym dla tych chorób, ale też stosowanym leczeniem farmakologicznym. Chociaż powstają nowe metody wykorzystywane w diagnostyce przewodu pokarmowego, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pozytronowa tomografia emisyjna, to jednak badanie endoskopowe z oceną histopatologiczną pobranych wycinków jest (i jeszcze długo będzie) podstawową metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu, monitorowaniu leczenia oraz nadzorze onkologicznym.
EN
Ulcerative colitis (colitis ulcerosa, CU) and Crohn’s disease belong to a group of nonspecific inflammatory bowel diseases characterized by chronicity and unknown aetiology. Due to their heterogeneous pathogeneses, their clinical pictures and clinical courses vary. This results in diagnostic difficulties that are encountered despite the availability of a number of specialized tests in contemporary medicine. It is known that a condition necessary to establish a definitive diagnosis is to confirm the presence of a nonspecific inflammatory bowel disease in a histopathological examination, but laboratory tests are helpful in the initial diagnosis and demonstrate the extent and severity of the inflammatory process. C-reactive protein is the indicator of the inflammatory process, and anaemia that occurs in ulcerative colitis is due to both the chronicity of the disease and iron deficiency secondary to blood loss. Laboratory diagnosis is also applicable in the evaluation of parenteral complications concerning the liver, bile ducts, and osteoporosis. Abnormal liver function tests are frequent in inflammatory bowel diseases and may be caused by an ongoing inflammatory process typical of these diseases as well as by the pharmacological treatment implemented. Although new methods, such as computed tomography, magnetic resonance imaging and positron emission tomography, are used in diagnosing gastrointestinal diseases, endoscopy with histopathological analysis of the collected samples still is (and will be for a long time) a primary diagnostic method in the process of diagnosing, monitoring the course of treatment and oncological surveillance.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
61-66
Physical description
Contributors
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
References
 • 1. Bartnik W.: Wytyczne postępowania w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2: 215–229.
 • 2. Lakatos P.L.: Recent trends in the epidemiology of inflammatory bowel diseases: up or down? World J. Gastroenterol. 2006; 12: 6102–6108.
 • 3. Shivananda S., Lennard-Jones J., Logan R. i wsp.: Incidence of inflammatory bowel disease across Europe: is there a difference between north and south? Results of the European Collaborative Study on Inflammatory Bowel Disease (EC-IBD). Gut 1996; 39: 690–697.
 • 4. Vind I., Riis L., Jess T. i wsp.: Increasing incidences of inflammatory bowel disease and decreasing surgery rates in Copenhagen City and County, 2003–2005: a population-based study from the Danish Crohn colitis database. Am. J. Gastroenterol. 2006; 101: 1274–1282.
 • 5. Paradowski L., Błachut K., Kollbek P.: Epidemiologia nieswoistych zapaleń jelit, skala problemu. Med. Dypl. 2007 (supl. 5): 33–37.
 • 6. Petryszyn P., Ziółkowska J., Paradowski L.: Nieswoiste zapalenia jelit w ubezpieczeniu rentowym – przegląd piśmiennictwa. Przegl. Gastroenterol. 2008; 3: 237–242.
 • 7. Hanauer S.B.: Update on the etiology, pathogenesis and diagnosis of ulcerative colitis. Nat. Clin. Pract. Gastroenterol. Hepatol. 2004; 1: 26–31.
 • 8. Sands B.E.: From symptom to diagnosis: clinical distinction among various forms of intestinal inflammation. Gastroenterology 2004; 126: 1518–1532.
 • 9. Mokrowiecka A., Małecka-Panas E.: Różnicowanie i leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit. Przew. Lek. 2007; 1: 56–65.
 • 10. Muszyński J.: Nieswoiste zapalenia jelit. Przew. Lek. 2001; 4: 22–30.
 • 11. Schölmerich J.: Early symptoms and differential diagnosis of inflammatory bowel diseases. Falk Pharma 2009.
 • 12. De Hertogh G., Geboes K.: Crohn’s disease and infections: a complex relationship. Med. Gen. Med. 2004; 6: 3–23.
 • 13. Toma S.: Human and nonhuman infections caused by Yersinia pseudotuberculosis in Canada from 1962 to 1985. J. Clin. Microbiol. 1986; 24: 465–466.
 • 14. Piaścik M., Pawlik M., Rydzewska G.: Opis przypadku. Infekcyjne zapalenia jelit a choroba Leśniowskiego-Crohna – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Przegl. Gastroenterol. 2006; 1: 88–91.
 • 15. Ehrmann-Jóśko A.: Choroba uchyłkowa jelita grubego. Przew. Lek. 2005; 3: 114–119.
 • 16. Boulos P.B., Karamanolis D.G., Salmon P.R., Clark C.G.: Is colonoscopy necessary in diverticular disease? Lancet 1984; 1: 95–96.
 • 17. Hulnick D.H., Megibow A.J., Balthazar E.J. i wsp.: Computed tomography in the evaluation of divertculitis. Radiology 1984; 152: 491–495.
 • 18. Piaścik M., Madejska J., Bednarczuk A. i wsp.: Choroba Whipple’a – rzadka przyczyna zespołu złego wchłaniania. Przegl. Gastroenterol. 2008; 3: 302–309.
 • 19. Skrzydło-Radomańska B., Radwan P.: Mikroskopowe zapalenie jelita grubego – problem, o którym należy pamiętać. Przegl. Gastroenterol. 2006; 1: 74–78.
 • 20. Lindström C.G.: ‘Collagenous colitis’ with watery diarrhoea – a new entity? Pathol. Eur. 1976; 11: 87–89.
 • 21. Read N.W., Krejs G.J., Read M.G. i wsp.: Chronic diarrhoea of unknown origin. Gastroenterology 1980; 78: 264–271.
 • 22. Binda A.: Choroba uchyłkowa u pacjentów w wieku podeszłym. Postępy Nauk Med. 2008; 21: 746–752.
 • 23. Robert M.E., Skacel M., Ullman T. i wsp.: Patterns of colonic involvement at initial presentation in ulcerative colitis: a retrospective study of 46 newly diagnosed cases. Am. J. Clin. Pathol. 2004; 122: 94–99.
 • 24. Baczuk L.: Nieswoiste choroby zapalne jelit. Dwadzieścia lat doświadczenia klinicznego. Postępy Nauk Med. 2009; 3: 204–213.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b1d601cd-3a8d-4038-9fc2-a339fd505084
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.