PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 4 | 174-183
Article title

Zastosowanie terapii elektrycznej u dzieci i młodzieży. Przegląd piśmiennictwa i opis efektów elektroterapii u 5 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii opornej na leki przeciwpsychotyczne

Content
Title variants
EN
Use of electroconvulsive therapy in children and adolescents – review of current literature and description of effects of electrotherapy in 5 adolescents with diagnosed treatment resistant schizophrenia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Electroconvulsion has been proven to be an effective and safe therapy, which continues to arouse much emotion both in health care employees and general population. It seems important to continue the studies on this therapeutic method and make available the existing knowledge. In recent years the electroconvulsive therapy has confirmed its position mainly in mood disorders, schizophrenia and catatonic syndrome in adults. In children and adolescents the electroconvulsion is used as the last chance treatment, however the randomised studies on this subject are still missing. The treatment is carried on analogously as in adults; it is based on descriptions of single cases. The mechanism of electroconvulsion efficacy and possible differences of this mechanism during maturing of the central nervous system are not known enough as yet. Admittedly, during the procedure many neurotransmitters are released, recently the impact on the brain’s neuroplasticity has been reported. The study is aimed at presenting a review of studies on the use of electroconvulsion in adolescents and children. The authors pointed to indications, efficacy and safety of electroconvulsive therapy. They also referred to scarce studies on the use of electroconvulsion at pre-pubertal age. Despite the lack of regulations, such therapy is sometimes used as the last chance treatment. In the latter half of the article the authors analysed the indications, efficacy, and adverse symptoms of electroconvulsion in 5 adolescents treated at our Clinic in recent years. The safety of such therapy and its partial efficacy in treatment resistant schizophrenia have been confirmed.
PL
Elektrowstrząsy są metodą o dowiedzionej skuteczności i bezpieczeństwie, nadal budzącą wiele emocji zarówno w środowisku medycznym, jak i wśród ogółu społeczeństwa. Ważne wydaje się kontynuowanie badań dotyczących tej metody leczniczej i udostępnianie znanej już wiedzy. W ostatnich latach leczenie za pomocą elektrowstrząsów ugruntowało swoją pozycję głównie w zaburzeniach nastroju i schizofrenii oraz w zespole katatonicznym u osób dorosłych. Elektroterapię u dzieci i młodzieży stosuje się jako terapię ostatniej szansy, jednak wciąż brakuje randomizowanych badań na ten temat. Leczenie jest prowadzone analogicznie do leczenia osób dorosłych, opiera się także na opisach pojedynczych przypadków. Nadal nie do końca poznany jest mechanizm skuteczności elektrowstrząsów oraz jego ewentualne odrębności w trakcie dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego. Wiadomo, że w czasie zabiegu dochodzi do wyrzutu wielu neuroprzekaźników, ostatnio donosi się również o jego wpływie na neuroplastyczność mózgu. Celem pracy było zaprezentowanie przeglądu badań na temat zastosowania elektrowstrząsów u adolescentów i dzieci. Autorzy zwrócili uwagę na wskazania, skuteczność i bezpieczeństwo terapii elektrycznej. Przytoczyli także nieliczne dostępne badania dotyczące zastosowania elektroterapii w wieku przedpokwitaniowym. Mimo braku uregulowań taka terapia jest niekiedy stosowana jako leczenie ostatniej szansy. W drugiej części pracy autorzy przeanalizowali wskazania, skuteczność i objawy niepożądane elektrowstrząsów u 5 młodocianych leczonych w Klinice Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieżowej w ostatnich latach. Potwierdzono bezpieczeństwo tego rodzaju leczenia i jego częściową skuteczność w schizofrenii lekoopornej.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
174-183
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieżowej. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
author
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieżowej. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieżowej. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Baldwin S., Oxlad M.: Multiple case sampling of ECT administration to 217 minors: review and metaanalysis. J. Ment. Health 1996; 5: 451-463.
 • 2. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. Urban&Partner, Wroclaw 2003; 188-195.
 • 3. Fink M.: Convulsive therapy: a review of the first 55 years. J. Affect. Disord. 2001; 63: 1-15.
 • 4. Stewart C.A., Reid I.C.: Repeated ECS and fluoxetine administration have equivalent effects on hippocampal synaptic plasticity. Psychopharmacology 2000; 148: 217-223.
 • 5. Moise F.N., Petrides G.: Case study: electroconvulsive therapy in adolescents. J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry 1996; 35: 312-318.
 • 6. Duffett R., Hill P., Lelliott P: Use of electroconvulsive therapy in young people. Br. J. Psychiatry 1999; 175:228-230.
 • 7. Walter G., Rey J.M.: Has the practice and outcome of ECT in adolescents changed? Findings from a whole-popula-tion study. J ECT 2003; 19: 84-87.
 • 8. Stein D., Kurtsman L., Stier S. i wsp.: Electroconvulsive therapy in adolescent and adult psychiatric inpatients-a retrospective chart design. J. Affect. Disord. 2004; 82: 335-342.
 • 9. Bloch Y., Levcovitch Y., Bloch A.M. i wsp.: Electroconvulsive therapy in adolescents: similarities to and differences from adults. J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry 2001; 40: 1332-1336.
 • 10. Cohen D., Paillere-Martinot M.L., Basquin M.: Use of electroconvulsive therapy in adolescents. Convuls. Ther. 1997;13:25-31.
 • 11. Palomo A., Fortuny J.R., Vidal C. i wsp.: Mean hospital stay and treatment with electroconvulsive therapy. Actas Esp. Psiquiatr. 2005; 33: 205-209.
 • 12. Rey J.M., Walter G.: Half a century of ECT use in young people. Am. J. Psychiatry 1997; 154: 595-602.
 • 13. Taieb O., Flament M.F., Chevret S. i wsp.: Clinical relevance of electroconvulsive therapy (ECT) in adolescents with severe mood disorder: evidence from a follow-up study. Eur. Psychiatry 2002; 17: 206-212.
 • 14. Gallinek A.: Controversial indications for electric convulsive therapy. Am. J. Psychiatry 1952; 109: 361-366.
 • 15. Baldwin S., Jones Y.: Is electroconvulsive therapy unsuitable for children and adolescents? Adolescence 1998; 33: 645-641.
 • 16. Conference of the Child & Adolescent Depression Research Consortium, 1994.
 • 17. Ghaziuddin N., Kutcher S.P, Knapp P.: Summary of the practice parameter for the use of electroconvulsive therapy with adolescents. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Work Group on Quality Issues. J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry 2004; 43: 119-122.
 • 18. Cohen D., Taieb O., Flament M. i wsp.: Absence of cognitive impairment at long-term follow-up in adolescents treated with ECT for severe mood disorder. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 460-462.
 • 19. Kish S.J., Kleinert R., Minauf M. i wsp.: Brain neurotransmitter changes in three patients who had a fatal hyperthermia syndrome. Am. J. Psychiatry 1990; 147: 1358-1363.
 • 20. Bender L.: One hundred cases of childhood schizophrenia treated with electric shock. Trans. Am. Neurol. Soc. 1947; 72: 165-169.
 • 21. Cohen D., Paillere-Martinot M.L.: Prolonged seizures in adolescents. J ECT 1999; 15: 281-282.
 • 22. Russell PS., Tharyan P., Arun Kumar K., Cherian A.: Electroconvulsive therapy in a pre-pubertal child with severe depression. J. Postgrad. Med. 2002; 48: 290-291.
 • 23. Cizadlo B.C., Wheaton A.: Case study: ECT treatment of a young girl with catatonia. J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry 1995; 34: 332-335.
 • 24. Willoughby C.L., Hradek E.A., Richards N.R.: Use of electroconvulsive therapy with children: an overview and case report. J. Child. Adolesc. Psychiatr. Nurs. 1997; 10: 11-17.
 • 25. Powell J.C., Silveira WR., Lindsay R.: Prepubertal depressive stupor: a case report. Br. J. Psychiatry 1988; 153: 689-692.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b06dbc78-07cf-408b-a666-6d7ed98b8103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.