PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 52 | 82–92
Article title

Ocena ultrasonograficzna wybranych patologii nerwów obwodowych. Część III: Urazy i ocena pooperacyjna

Content
Title variants
EN
Ultrasound assessment of selected peripheral nerve pathologies. Part III: Injuries and postoperative evaluation
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The previous articles of the series devoted to ultrasound diagnostics of peripheral nerves
concerned the most common nerve pathologies, i.e. entrapment neuropathies. The aim
of the last part of the series is to present ultrasound possibilities in the postoperative
control of the peripheral nerves as well as in the diagnostics of the second most common
neuropathies of peripheral nerves, i.e. posttraumatic lesions. Early diagnostics of
posttraumatic changes is of fundamental importance for the course of treatment and its
long-term effects. It aids surgeons in making treatment decisions (whether surgical or
conservative). When surgical treatment is necessary, the surgeon, based on US findings,
is able to plan a given type of operative method. In certain cases, may even abandon the
corrective or reconstructive surgery of the nerve trunk (when there are extensive defects
of the nerve trunks) and instead, proceed with muscle transfers. Medical literature proposes
a range of divisions of the kinds of peripheral nerve injuries depending on, among
others, the mechanism or degree of damage. However, the most important issue in the
surgeon-diagnostician communication is a detailed description of stumps of the nerve
trunks, their distance and location. In the postoperative period, ultrasound is used for
monitoring the operative or conservative treatment effects including the determination
of the causes of a persistent or recurrent neuropathy. It facilitates decision-making concerning
a repeated surgical procedure or assuming a wait-and-see attitude. It is a difficult
task for a diagnostician and it requires experience, close cooperation with a clinician and
knowledge concerning surgical techniques. Apart from a static assessment, a dynamic
assessment of possible adhesions constitutes a crucial element of postoperative examination.
This feature distinguishes ultrasound scanning from other methods used in the
diagnostics of peripheral neuropathies.
PL
W poprzednich dwóch artykułach z serii poświęconej diagnostyce ultrasonograficznej
nerwów obwodowych zostały przedstawione najczęstsze patologie, jakimi są neuropatie
uciskowe. Celem kończącej cykl III części jest przedstawienie możliwości ultrasonografii
w ocenie drugich co do częstości neuropatii obwodowych, tj. zmian pourazowych, oraz
w kontroli pooperacyjnej nerwów obwodowych. Wczesna diagnostyka zmian pourazowych
ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu leczenia oraz jego odległych wyników.
Ułatwia chirurgowi podjęcie decyzji o rodzaju postępowania (operacyjnym bądź zachowawczym).
W przypadku konieczności leczenia operacyjnego chirurg w oparciu o wynik
badania ultrasonograficznego może zaplanować rodzaj metody operacyjnej. W niektórych
sytuacjach może nawet odstąpić od zabiegu naprawczego czy rekonstrukcyjnego
(przy rozległych ubytkach pni nerwowych) na rzecz transferów mięśniowych. Literatura
medyczna proponuje szereg podziałów uszkodzeń nerwów obwodowych, między innymi
w zależności od mechanizmu czy stopnia uszkodzenia. Najważniejszy w komunikacji
pomiędzy chirurgiem a diagnostą jest jednak szczegółowy opis obrazu kikutów pni nerwowych,
ich odległości oraz miejsca położenia. W okresie pooperacyjnym diagnostyka
ultrasonograficzna jest wykorzystywana w celu monitorowania efektów leczenia operacyjnego
bądź zachowawczego, w tym do określenia przyczyn utrzymującej się bądź
nawrotowej neuropatii. Pozwala na podjęcie decyzji o ponownym zabiegu operacyjnym
lub przyjęciu postawy wyczekującej. Jest to dla diagnosty trudne zadanie, wymagające
doświadczenia, ścisłej współpracy z klinicystą oraz znajomości technik operacyjnych.
W ocenie pooperacyjnej bardzo ważny element badania, poza oceną statyczną, stanowi
ocena dynamiczna pod kątem ewentualnych zrostów; jest to cecha wyróżniająca badanie
ultrasonograficzne spośród innych metod diagnostyki neuropatii obwodowych.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
52
Pages
82–92
Physical description
Contributors
  • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Berta Kowalska, Kraków, Polska
  • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii w Warszawie oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski WUM, Warszawa, Polska
References
  • 1. Seddon H: Surgical Disorders of the Peripheral Nerves. Churchill Livingstone, Edinburgh 1975.
  • 2. Sunderland S: Nerves and Nerve Injuries. Churchill Livingstone, Edinburgh 1978.
  • 3. Banach M, Bogucki A (red.): Zespoły z ucisku – diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
  • 4. Gruber H, Peer S, Meirer R, Bodner G: Peroneal nerve palsy associated with knee luxation: evaluation by sonography – initial experiences. AJR Am J Roentgenol 2005; 185: 1119–1125.
  • 5. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo‑szkieletowego. Tom II, Medipage, Warszawa 2009.
  • 6. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo‑szkieletowego. Tom I, Medipage, Warszawa 2009.
  • 7. Tagliafico A, Altafini L, Garello I, Marchetti A, Gennaro S, Martinoli C: Traumatic neuropathies: spectrum of imaging findings and postoperative assessment. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 512–522.
  • 8. Toth C: Peripheral nerve injuries attributable to sport and recreation. Phys Med Rehabil Clin N Am 2009; 20: 77–100.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b0644472-6a9d-4607-96c2-736477228918
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.