PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 64 | 44–54
Article title

Standards in neurosonology. Part II

Content
Title variants
PL
Standardy badań ultrasonograficznych. Neurosonologia. Część II
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents standards related to ultrasound imaging of the cerebral vasculature and structures. The aim of this paper is to standardize both the performance and description of ultrasound imaging of the extracranial and intracranial cerebral arteries as well as a study of a specific brain structure, i.e. substantia nigra hyperechogenicity. The following aspects are included in the description of standards for each ultrasonographic method: equipment requirements, patient preparation, study technique and documentation as well as the required elements of ultrasound description. Practical criteria for the diagnosis of certain pathologies in accordance with the latest literature were also presented. Furthermore, additional comments were included in some of the sections. Part I discusses standards for the performance, documentation and description of different ultrasound methods (Duplex, Doppler). Part II and III are devoted to standards for specific clinical situations (vasospasm, monitoring after the acute stage of stroke, detection of a right-toleft shunts, confirmation of the arrest of the cerebral circulation, an assessment of the functional efficiency of circle of Willis, an assessment of the cerebrovascular vasomotor reserve as well as the measurement of substantia nigra hyperechogenicity).
PL
W artykule przedstawiono podstawowe standardy dotyczące badania układu naczyniowego i struktur mózgu metodą ultrasonograficzną. Celem opracowania jest ujednolicenie wykonywania i opisu badań ultrasonograficznych tętnic domózgowych zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych oraz specyficznego badania struktur mózgowia – hiperechogeniczności istoty czarnej. Opis standardu badania każdą z metod ultrasonograficznych obejmuje: wymagania aparaturowe, przygotowanie do badania, technikę wykonania badania, dokumentację badania oraz obowiązkowe elementy opisu badania. Przedstawiono także praktyczne kryteria rozpoznania poszczególnych patologii, z uwzględnieniem najnowszego piśmiennictwa. W niektórych podrozdziałach zawarto również uwagi uzupełniające. W części I omówiono standardy wykonania, dokumentacji i opisu badań poszczególnymi metodami ultrasonograficznymi (badanie dupleksowe, badanie dopplerowskie). W części II i III opisano standardy dotyczące poszczególnych sytuacji klinicznych (skurcz naczyniowy, monitorowanie ostrego okresu udaru mózgu, wykrywanie bezpośredniego przecieku z krążenia małego – prawego do dużego – lewego, potwierdzanie zatrzymania krążenia mózgowego, ocena wydolności koła tętniczego mózgu, badanie rezerwy wazomotorycznej naczyń mózgowych i badanie hiperechogeniczności istoty czarnej).
Discipline
Year
Volume
16
Issue
64
Pages
44–54
Physical description
Contributors
 • Department of Neurology, Medical University of Lublin, Poland
 • Stroke Department, Regional Hospital in Poznań, Poland
 • Department of Neurology, Medical University of Lublin, Poland
 • Department of Neurology of Adults, Medical University of Gdańsk, Poland
 • Department of Neurology and Vascular Diseases of the Nervous System, Poznań University of Medical Sciences, Poland
 • Department of Neurology, Medical University of Lublin, Poland
References
 • 1. Alexandrov AV: Cerebrovascular Ultrasound in Stroke Prevention and Treatment. Blackwell (Futura), Oxford 2004.
 • 2. Bartels E: Color-Coded Duplex Ultrasonography of the Cerebral Vessels. Schattauer Verlagsgeselshaft, Stuttgart – New York 1999.
 • 3. Widder B, Goertler M: Doppler und Duplexsonographie der hirnversorgenden Arterien. Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York 2004.
 • 4. Wojczal J, Kaźmierski R, Kozera G, Gabriel M, Wawrzyńczyk M, Bartman W et al.: Standardy badań neurosonologicznych. In: Kaźmierski R (ed.): Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii. Czelej, Lublin 2011.
 • 5. Chernyshev OY, Garami Z, Calleja S, Song J, Campbell MS, Noser EA et al.: Yield and accuracy of urgent combined carotid/transcranial ultrasound testing in acute cerebral ischemia. Stroke 2005; 36: 32–37.
 • 6. Ducrocq X, Hassler W, Moritake K, Newell DW, von Reutern GM, Shiogai T, Smith RR: Consensus opinion on diagnosis of cerebral circulatory arrest using Doppler-sonography. Task Force Group on cerebral death of the Neurosonolgy Research Group of the World Federation of Neurology. J Neurol Sci 1998; 159: 145–150.
 • 7. Nestorowicz A, Bohatyrewicz R, Jóźwiak S, Kusza K, Kwieciński H, Mayzner-Zawadzka E et al.: Kryteria i sposób stwierdzenia trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu ustalone przez specjalistów z dziedzin medycyny: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii oraz medycyny sądowej. Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b051a70f-059a-4c7c-8078-d5266b89a39e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.