PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 274–279
Article title

Komunikacja muzyczna we wczesnym wspomaganiu dziecka i jego rodziny

Authors
Content
Title variants
EN
Musical communication in the early intervention (education) of a child and their family
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Muzyka towarzyszy człowiekowi niemal przez całe jego życie. Już w okresie prenatalnym dziecko reaguje na „otulające” je dźwięki. Niemowlę odwraca głowę w kierunku głosu matki, wykazuje zainteresowanie nuconymi przez nią melodiami i śpiewanymi kołysankami. Na kolejnych etapach rozwoju dziecko pobudza do brzmienia swoje ciało, zabawki, przedmioty codziennego użytku i elementy wyposażenia mieszkania, tworzy własne rytmy i melodie, samodzielnie buduje proste instrumenty muzyczne. Bawi się, uczy i wypoczywa, nucąc ulubione melodie, śpiewając przeboje, wyklaskując, wystukując lub wytupując znane sobie rytmy piosenek. We wczesnym wspomaganiu stosuje się zróżnicowane metody zarówno wykrywania nieprawidłowości rozwojowych, jak i rehabilitacji. W tym celu sięga się coraz częściej po niekonwencjonalne środki oddziaływania, w tym po sztukę muzyczną. Właściwie odczytane przez rodziców i specjalistów zajmujących się wspomaganiem rozwoju sygnały dźwiękowe i muzyczne pozwalają lepiej zrozumieć pragnienia, oczekiwania i predyspozycje dziecka, a dzięki temu lepiej reagować na jego komunikaty i prowadzić z nim dialog. Może się to przyczynić do zmniejszenia narażenia rozwoju dziecka na różnorodne nieprawidłowości, trudności i problemy oraz stanowić formę efektywnego wsparcia dziecka i jego rodziny. Wszechobecność dźwięków, zarówno muzycznych, jak i niemuzycznych, oraz pełnione przez nie funkcje skłaniają specjalistów, m.in. lekarzy, psychologów, pedagogów i muzykoterapeutów, do wykorzystywania komunikacji muzycznej w celu udzielania pomocy dziecku zagrożonemu nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością i jego rodzinie.
EN
Music accompanies a man almost throughout their whole life. As early as in the prenatal period, a baby reacts to the sounds it is “wrapped in.” An infant turns its head towards the voice of the mother and shows interest in the melodies that she hums and lullabies that she sings. At the subsequent stages of development, children use their own bodies, toys, everyday objects and domestic equipment to produce sounds, they create their own rhythms, melodies, and build simple music instruments. They play, learn and rest humming favourite tunes, singing hit songs, clapping, tapping their fingers or stumping their feet to produce the rhythm of well-known songs. In the early intervention (education) of a child, various methods of early diagnosis of developmental disorders and rehabilitation are used. More and more often, these include unconventional measures, e.g. music. Sound and music signals, correctly interpreted by the parents and intervention education professionals, enable them to better understand the child’s desires, expectations and predispositions, and thus to better react to his or her messages and engage in a dialogue with the child. This may reduce the risk of developmental abnormalities and problems and it may be an effective form of supporting the child and their family. The ubiquity of sounds, both musical and non-musical, and various functions that they fulfil in the life of a contemporary human being leads various professionals, such as doctors, psychologist, teachers and music therapists, to use musical communication in order to help children that are at the risk of abnormal development or disability and their parents.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
274–279
Physical description
Contributors
 • Zakład Muzykoterapii, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław, Polska
References
 • Custodero LA, Britto PR, Brooks-Gunn J: Musical lives: a collective portrait of American parents and their young children. J Appl Dev Psychol 2003; 24: 553–572.
 • Decker-Voigt HH: Musiktherapeutische Hilfen für die Begleitung von Blinden und Sehbehinderten. Musiktherapeutische Umschau 1994; 15: 135–142.
 • Flaig NK, Large EW: Dynamic musical communication of core affect. Front Psychol 2014; 5: 72. Friedman CT: Integrating infants. Exceptional Parent 1989; 19: 52–57.
 • Gołaszewska M: Człowiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej. PWN, Warszawa 1977.
 • Humeau S: Les musiques qui guérissent. Principes et pratiques de la musicothérapie. Retz, Paris 1990.
 • Kamińska B: Kompetencje muzyczne – ich miejsce i znaczenie we wczesnej edukacji muzycznej. In: Tomaszek-Plewa H, Polak I (eds.): Wczesna edukacja muzyczna. Rozważania, propozycje, badania. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2016: 9–17.
 • Kern P, Aldridge D: Using embedded music therapy interventions to support outdoor play of young children with autism in an inclusive community-based child care program. J Music Ther 2006; 43: 270–294.
 • Kern P, Humpal M: Early Childhood Music Therapy and Autism Spectrum Disorders: Developing Potential in Young Children and their Families. Jessica Kingsley Publishers, London 2012.
 • Kern P, Wolery M: Participation of a preschooler with visual impairments on the playground: effects of musical adaptations and staff development. J Music Ther 2001; 38: 149–164.
 • Kim J, Wigram T, Gold C: Emotional, motivational and interpersonal responsiveness of children with autism in improvisational music therapy. Autism 2009; 13: 389–409.
 • Lathom-Radocy WB: Pediatric Music Therapy. Charles C Thomas Publisher, Ltd., Springfield, IL 2014.
 • Natanson T: Wstęp do nauki o muzykoterapii. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979.
 • Nordoff P, Robbins C: Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Historia, metoda i praktyka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 • Pavlicevic M: Improvisation in music therapy: human communication in sound. J Music Ther 2000; 37: 269–285.
 • Popek R: Zachowania ekspresyjne dzieci jako naturalny przejaw aktywności twórczej. In: Popek S (ed.): Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. WSiP, Warszawa 1988: 40–55.
 • Prizant BM, Wetherby AM, Rubin E et al.: The SCERTS Model: a transactional, family-centered approach to enhancing communication and socioemotional abilities of children with autism spectrum disorder. Infants Young Child 2003; 16: 296–316.
 • Robb SL: Music interventions and group participation skills of preschoolers with visual impairments: raising questions about music, arousal, and attention. J Music Ther 2003; 40: 266–282.
 • Romski MA, Sevcik RA: Augmentative communication and early intervention: myths and realities. Infants Young Child 2005; 18: 174–185.
 • Salas J, Gonzalez D: Like singing with a bird: improvisational music therapy with a blind four-year-old. In: Bruscia KE (ed.): Case Studies in Music Therapy. Barcelona Publishers, Phoenixville 1991: 17–28.
 • Skowrońska-Lebecka E: Współczesne badania i eksperymenty w dziedzinie kształcenia kreatywności muzycznej dzieci i młodzieży. In: Białkowski A (eds.): Edukacja muzyczna. Tożsamość i praktyka. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006: 139–152.
 • Sobey K: Out of sight – out of mind? Reflections on a blind young woman’s use of music therapy. British Journal of Music Therapy 1993; 7: 5–11.
 • Standley JM, Hughes JE: Documenting developmentally appropriate objectives and benefits of a music therapy program for early intervention: a behavioral analysis. Music Ther Perspect 1996; 14: 87–94.
 • Steele AL, Crawford C: Music therapy for the visually impaired. Education of the Visually Handicapped 1982; 14: 56–62.
 • Sztuka K: Twórcza ekspresja w dialogu terapeutycznym. Psychologia dla artystów. Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2003.
 • Thompson G: Family-centered music therapy in the home environment: promoting interpersonal engagement between children with autism spectrum disorder and their parents. Music Ther Perspect 2012; 30: 109–116.
 • Thompson GA, McFerran KS, Gold C: Family-centred music therapy to promote social engagement in young children with severe autism spectrum disorder: a randomized controlled study. Child Care Health Dev 2014; 40: 840–852.
 • Trojanowska-Kaczmarska A: Dziecko i twórczość. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971.
 • Wigram T: Improvisation. Methods and Techniques for Music Therapy Clinicians, Educators, and Students. Jessica Kingsley Publishers, London – Philadelphia 2004.
 • Wolf FM: Music therapy with the blind. Journal of British Music Therapy 1978; 9: 28–30.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-afb9f730-c60e-4ea3-b378-be0a94a6f9f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.