PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 18 | 2 | 26-31
Article title

Wybrane metody profilaktyki niedoboru witaminy D u dzieci w wieku przedszkolnym podejmowane przez ich rodziców

Content
Title variants
EN
Methods chosen by parents of preschoolers to prevent vitamin D deficiency
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Wyniki badań epidemiologicznych z ostatnich lat wskazują na niedobór witaminy D, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Czynnikami odpowiedzialnymi za wzrost częstości występowania niedoborów witaminy D w tej grupie wiekowej wydają się być: nieprawidłowy styl życia, stosowanie filtrów UV oraz dieta uboga w witaminę D. Celem badań była próba oceny działań realizowanych w ramach profilaktyki niedoboru witaminy D u dzieci w wieku przedszkolnym podejmowanych przez rodziców tych dzieci. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2014 roku. Objęto nimi grupę 118 rodziców dzieci w wieku 4–6 lat. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, techniką była ankieta, a narzędziem autorskim kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Do oceny istnienia różnic bądź zależności między analizowanymi parametrami niemierzalnymi użyto testu Chi-kwadrat. Wyniki. Większość ankietowanych rodziców w jadłospisie swojego dziecka uwzględnia ryby, dwa-trzy razy w tygodniu robi to 14,4% (n=17); 8,5% (n=10) nie podaje ich nigdy swoim dzieciom. Spośród innych produktów zawierających witaminę D podawanych dzieciom, rodzice najczęściej wskazywali: mleko 3,2%, ser żółty i jaja. Według 93,2% (n=110) ankietowanych rodziców, ich dzieci w okresie od kwietnia do września ponad dwie godziny dziennie spędzają na powietrzu, a 89,8% (n=106) z nich podaje, iż w tym czasie dziecko ma zabezpieczoną skórę kremem z filtrem UV. Codziennie, przez cały rok witaminę D podaje swoim dzieciom 14,4% (n=17) badanych rodziców. Preparatem najczęściej wybieranym przez rodziców, którzy zadeklarowali suplementację witaminy D, jest tran. Wnioski. Niezbędna wydaje się permanentna edukacja rodziców w zakresie zasad żywienia dzieci, bowiem to oni odpowiedzialni są za kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych młodego człowieka.
EN
Introduction. Results of the epidemiologic studies conducted over recent years indicate vitamin D deficiency, especially among children and young people. The following factors affecting occurrence of vitamin D deficiency growth should be mentioned: improper lifestyle, using UV filters and inadequate vitamin D intake. The aim of the research was an attempt to evaluate action carried out as part of preschoolers' vitamin d deficiency prophylaxis taken by their parents. Material and the methods. The research was conducted in 2014. The group contained 118 parents of children aged 4–6. The method of the diagnostic survey was utilized in the research with poll used as a technique and author's survey questionnaire provided as a tool. The obtained results of the research underwent statistical analysis. In order to define the existence of the differences or correlations between analyzed immeasurable parameters, chi–square test was used. Results. Most of the interviewed parents supply their children with fish; 14.4% (n=17) do this 2–3 a week;8.5% (n=10) would never serve their children fish. Whole milk, cheese and eggs were most frequently chosen among products containing vitamin D. Children of 93.2% (n=110) of the interviewed parents spend at least two hours a day outdoors from April to September. However, less than 89.8% (n=106) of the parents state that that children’s skin is protected with UV sunscreen at the time. 14.4% (n=17) of the interviewed parents provide their kids with vitamin D on a daily basis, all year around. Codliver oil is the most common preparation chosen by parents who declared vitamin D supplementation. Conclusions. On-going education of parents concerning nutrition principles of children seems necessary as they are responsible for cultivating good eating habits among the young.
Contributors
 • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,
 • Dieta Plus. Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne w Opolu
References
 • 1. Czech-Kowalska J.: Najnowsze wytyczne suplementacji witaminą D w kontekście ogólnoustrojowych konsekwencji niedoboru witaminy D u dzieci. Klinika Pediatryczna. Algorytmy w pediatrii 2014; 22: 7007-7012.
 • 2. Wesół-Kucharska D., Książyk J.: Pytania do ekspertów. Witamina D, krzywica oraz profilaktyka krzywicy i osteoporozy. Medycyna Praktyczna. Pediatria 2014; 2: 91-95.
 • 3. Płudowski P., Konstantynowicz J., Jaworski M., Abramowicz P., Ducki Cz.: Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy Medyczne/ Pediatria 2014; 11: 609-617.
 • 4. Rowicka G., Strucińska M., Ambroszkiewicz J.: Status witaminy D u dzieci z alergią na białka mleka krowiego. Developmental Period Medicine 2012; XVI: 4: 307-312.
 • 5. Socha P.: Witamina D i K – wskazania do suplementacji niemowląt. Klinika Pediatryczna. Laryngologia 2014; 22(2): 248-252.
 • 6. Włodarek D.: Suplementacja witaminowa u dzieci i dorosłych. Klinika Peditryczna. Pediatria ogólna 2012; 20(4): 467-472.
 • 7. Książyk J., Wolska H.: Pytania do ekspertów. Witamina D i dermatologia. Medycyna Praktyczna. Pediatria 2010; 4: 111-113.
 • 8. Karczmarewicz E., Kryśkiewicz E., Płudowski P.: Plejotropowe działanie witaminy D – najnowsze wytyczne dla dzieci i młodzieży. Klinika Pediatryczna 2012; 20(5): 5131-5134.
 • 9. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B.: Neofobia żywieniowa –jej uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne. Standardy Medyczne. Pediatria 2013; 1: 80-85.
 • 10. Sybilski A.J., Michalczuk M.: Zasady żywienia dzieci w drugim i trzecim roku życia. Pediatria&Medycyna Rodzinna 2010; 6(3): 182-188.
 • 11. Harton A.: Zachowania żywieniowe dzieci w Polsce. W: Szymborski J., Zatoński W. (red.): Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 2013. Dostępne: http://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/biblioteka/ publikacje-cyfrowe/J-Szymborski-W-Zatorski-Zdrowie-dzieci-i-mlodziezy-II-2013.pdf
 • 12. Szponar L., Sekuła W., Rychlik E. i wsp.: Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Warszawa: Prace IŻŻ 2003; 101: 896.
 • 13. Kostecka M.: Prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2013; 3(3): 257-263.
 • 14. Chmiel-Perzyńska I., Derkacz M., Perzyński A.: Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania u dzieci w wieku 4-8 lat. Family Medicine&Primary Care Review 2013; 15(3): 301-302.
 • 15. Geller-Michalska K., Grabska-Nadolska M., Niedbalska I. i wsp.: Analiza trybu życia i nawyków żywieniowych małych dzieci. III Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych. Streszczenia prac oryginalnych. Łódź 2011.
 • 16. Dobrzańska A., Czerwionka-Szaflarska M., Kunachowicz H. i wsp.: Zalecenia dotyczące żywienia dzieci zdrowych w wieku 1-3 lat (13-36 miesięcy), opracowane przez zespół ekspertów powołany przez konsultanta krajowego ds. pediatrii. Pediatria Polska 2008; 82: 93-95.
 • 17. Charzewska J. (red.): Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia. IŻŻ 2011.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-afa8d205-267a-4890-aecf-f4cc8a0e468b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.