Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2022 | 5 | 1 | 15-23

Article title

Association between knowledge and anxiety level among patients undergoing coronary angiography in tertiary care hospitals of Peshawar.

Content

Title variants

PL
Związek między wiedzą a poziomem lęku wśród pacjentów poddawanych koronarografii w szpitalach III stopnia w Peszawarze.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: : Coronary artery disease (CAD) leads to mortality and morbidity globally. Approximately, 18 million deaths occurred due to cardiovascular diseases. Objective: To determine the association between knowledge about coronary angiography and anxiety level among patients undergoing coronary angiography. MATERIAL AND METHODS: Analytical cross-sectional study was conducted in two major public-sector hospitals between September 2017 to March 2018. A total of 264 patients were recruited in the study Rusing a non-probability convenience sampling technique. A modified questionnaire about coronary angiography was distributed among participants and the HADS scale was used to assess the anxiety level of the participants. SPSS version 22 was used for data analysis. RESULTS: The mean knowledge score of the participants about angiography was 17.88 ± 4.047. The total knowledge score of both hospitals was good knowledge (6%), fair knowledge (42%) and had poor knowledge (52%). Regarding anxiety level, the participants of both hospitals experienced a high level of anxiety i.e. mild (20%), moderate (34%) & sever (10%). A significant association was found between knowledge and anxiety levels among the participants of both hospitals with a p-value of <0.001. CONCLUSIONS:This study found a significant association between patient’s knowledge about coronary angiography and anxiety level among patients undergoing coronary angiography. The study puts forwards that nurses shall assess the patient’s knowledge before coronary angiography procedure. The provision of accurate knowledge renders categorical purpose to this procedure for salubrious patients’ outcomes.
PL
WSTĘP: Choroba wieńcowa (CAD) prowadzi do śmiertelności i zachorowalności na całym świecie. Około 18 milionów zgonów miało miejsce z powodu chorób układu krążenia. Cel: Określenie związku między wiedzą na temat koronarografii a poziomem lęku wśród pacjentów poddawanych koronarografii. MATERIAŁ I METODY: Przekrojowe badanie analityczne przeprowadzono w dwóch głównych szpitalach sektora publicznego w okresie od września 2017 r. do marca 2018 r. Do badania zrekrutowano łącznie 264 pacjentów, stosując dogodną technikę próbkowania bez prawdopodobieństwa. Uczestnikom rozprowadzono zmodyfikowany kwestionariusz dotyczący koronarografii, a do oceny poziomu lęku wykorzystano skalę HADS. Do analizy danych wykorzystano SPSS w wersji 22. WYNIKI: Średni wynik wiedzy uczestników na temat angiografii wyniósł 17,88 ± 4,047. Całkowity wynik wiedzy obu szpitali to bardzo dobra wiedza (6%), dobra wiedza (42%) i słaba wiedza (52%). Jeśli chodzi o poziom lęku, uczestnicy obu szpitali doświadczyli wysokiego poziomu lęku, tj. łagodnego (20%), umiarkowanego (34%) i silnego (10%). Stwierdzono istotny związek między wiedzą a poziomem lęku wśród uczestników obu szpitali z wartością p <0,001. WNIOSKI: Badanie wykazało istotny związek między wiedzą pacjentów na temat koronarografii, a poziomem lęku wśród pacjentów poddawanych koronarografii. W badaniu postuluje się, aby pielęgniarki oceniały wiedzę pacjenta przed wykonaniem koronarografii. Dostarczenie dokładnej wiedzy nadaje kategoryczny cel tej procedurze dla zdrowych wyników pacjentów.

Discipline

Year

Volume

5

Issue

1

Pages

15-23

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-aec15852-07fa-4308-9f5a-e32d63fa642a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.