PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 498–506
Article title

Dzieci z monosymptomatycznym pierwotnym moczeniem nocnym – charakterystyka profilu klinicznego pacjentów pierwszorazowo zgłaszających się do nefrologa

Content
Title variants
EN
Children with monosymptomatic primary nocturnal enuresis – the clinical profile of patients during the first nephrological consultation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Moczenie nocne rozpoznaje się u dziecka, które ukończyło 5. rok życia i bezwiednie oddaje mocz w niewłaściwym czasie – w nocy – i w niewłaściwym miejscu – w łóżku. Cel: Celem pracy była analiza profilu pacjentów zgłaszających się do lekarza specjalisty z pierwotnym monosymptomatycznym moczeniem nocnym. Materiał i metody: Dane zebrano na podstawie ankiety wypełnianej przez opiekunów dzieci w trakcie pierwszej w życiu wizyty u nefrologa. Pytania obejmowały następujące dane: wywiad rodzinny dotyczący moczenia nocnego, nasilenie moczenia, występowanie dolegliwości ze strony układu moczowego, kalendarz mikcji i spożywanych płynów, liczba epizodów moczenia w ciągu 14 dni, epizody nykturii, objętość diurezy nocnej, obecność parć naglących, a także zaparć. Wykonano też podstawowe pomiary antropometryczne. Dane zostały poddane analizie – obliczano średnie objętości mikcji, maksymalne objętości mikcji, ilość moczu oddanego do godziny 17:00 oraz diurezę dobową. Podobnej ocenie poddano objętości przyjmowanych płynów. Wyniki: Wśród badanych dominowali pacjenci płci męskiej. Wywiad rodzinny w kierunku moczenia nocnego był dodatni u ⅓ pacjentów. Mniej więcej ⅓ pacjentów miała tendencję do spożywania płynów bezpośrednio przed snem. Liczba pacjentów moczących się sporadycznie (23–45%) była porównywalna z liczbą pacjentów moczących się częściej (28–55%). U 11 pacjentów (21,6%) diureza nocna sugerowała występowanie nocnej poliurii. U prawie ¼ pacjentów (12–23,5%) wykazano czynnościowe zmniejszenie pojemności pęcherza. Wnioski: Monosymptomatyczne moczenie nocne częściej dotyka chłopców. Wywiad rodzinny był dodatni u prawie ⅓ pacjentów. Pacjenci i ich opiekunowie nie są świadomi ograniczeń płynowych w okresie poprzedzającym sen nocny. Częstość występowania poliurii nocnej i zmniejszonej czynnościowej pojemności pęcherza jest porównywalna w badanej grupie.
EN
Introduction: Nocturnal enuresis can be diagnosed in a child older than 5 years of age who involuntarily discharges urine in the wrong time, i.e. at night, and in the wrong place, i.e. in bed. Aim: The aim of the study was to analyse the profile of patients who consult the specialist physician with monosymptomatic primary nocturnal enuresis. Material and methods: The data were collected from a questionnaire completed by guardians of children during the first nephrological consultation. The questions concerned the following: family history of nocturnal enuresis, bedwetting intensity, other urinary tract symptoms, a voiding chart and fluid intake record, number of nocturnal enuresis incidents in 14 days, episodes of nocturia, nocturnal diuresis volume, urinary urgency volume and constipation. Moreover, basic anthropometric measurements were taken. The data were analysed and the following values were calculated: average voided volumes, maximum voided volumes, voided volumes before 5 p.m. and 24-hour diuresis. An analogous analysis was conducted with respect to fluid intake. Results: Most patients were males. The family history of nocturnal enuresis was positive in ⅓ of patients. Approximately ⅓ of patients tended to drink fluids directly before bedtime. The number of patients with sporadic nocturnal enuresis (23–45%) was comparable to the number of patients with frequent nocturnal enuresis (28–55%). Nocturnal diuresis suggested nocturnal polyuria in 11 patients (21.6%). Decreased functional bladder capacity was found in almost ¼ of patients (12–23.5%). Conclusions: Monosymptomatic nocturnal enuresis is more common in boys. The family history was positive in ⅓ of patients. Patients and their guardians are not aware of fluid intake restrictions at bedtime. The frequency of nocturnal polyuria and decreased functional bladder capacity is comparable in the investigated patients.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
498–506
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 • Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
 • Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, Polska
author
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska
 • Oddział Urologii i Chirurgii Dziecięcej, Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych, Toruń, Polska
 • Klinika Pediatrii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska; Katedra Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • 1. Butler RJ, Heron J: The prevalence of infrequent bedwetting and nocturnal enuresis in childhood. A large British cohort. Scand J Urol Nephrol 2008; 42: 257–264.
 • 2. Van Herzeele C, Dhondt K, Roels SP et al.: Desmopressin (melt) therapy in children with monosymptomatic nocturnal enuresis and nocturnal polyuria results in improved neuropsychological functioning and sleep. Pediatr Nephrol 2016; 31: 1477–1484.
 • 3. van Dommelen P, Kamphuis M, van Leerdam FJM et al.: The short- and long-term effects of simple behavioral interventions for nocturnal enuresis in young children: a randomized controlled trial. J Pediatr 2009; 154: 662–666.
 • 4. Rittig S, Knudsen UB, Norgaard JP et al.: Abnormal diurnal rhythm of plasma vasopressin and urinary output in patients with enuresis. Am J Physiol 1989; 256: F664–F671.
 • 5. Yeung CK, Chiu HN, Sit FK: Bladder dysfunction in children with refractory monosymptomatic primary nocturnal enuresis. J Urol 1999; 162: 1049–1054.
 • 6. Wolfish NM, Pivik RT, Busby KA: Elevated sleep arousal thresholds in enuretic boys: clinical implications. Acta Paediatr 1997; 86: 381–384.
 • 7. Baka-Ostrowska M: Moczenie nocne – problem dzieci i dorosłych. Przegl Urol 2011; 2: 45–46.
 • 8. Franco I, von Gontard A, De Gennaro M; International Children’s Continence Society: Evaluation and treatment of nonmonosymptomatic nocturnal enuresis: a standardization document from the International Children’s Continence Society. J Pediatr Urol 2013; 9: 234–243.
 • 9. Neveus T, Eggert P, Evans J et al.: Evaluation of and treatment for monosymptomatic enuresis: a standardization document from the International Children’s Continence Society. J Urol 2010; 183: 441–447.
 • 10. Vande Walle J, Rittig S, Bauer S et al.; American Academy of Pediatrics; European Society for Paediatric Urology; European Society for Paediatric Nephrology; International Children’s Continence Society: Practical consensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr 2012; 171: 971–983.
 • 11. Maternik M, Krzeminska K, Zurowska A: The management of childhood urinary incontinence. Pediatr Nephrol 2015; 30: 41–50.
 • 12. Kamperis K, Van Herzeele C, Rittig S et al.: Optimizing response to desmopressin in patients with monosymptomatic nocturnal enuresis. Pediatr Nephrol 2017; 32: 217–226.
 • 13. Bakwin H: Enuresis in twins. Am J Dis Child 1971; 121: 222–225.
 • 14. Gadomska-Prokop K: Moczenie nocne u dzieci. Przegl Urol 2007; 1: 55–62.
 • 15. Kulik-Rechberger B, Nowakowski Ł: Uwarunkowania genetyczne oraz etiopatogenetyczne podstawy leczenia monosymptomatycznego moczenia nocnego u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej 2012; 6: 222–227.
 • 16. Korzeniecka-Kozerska A, Zoch-Zwierz W, Wasilewska A et al.: Ocena czynności dolnych dróg moczowych u dzieci z pierwotnym izolowanym moczeniem nocnym (PIMN). Pol Merkur Lekarski 2008; 24 Suppl 4: 56–60.
 • 17. Eberdt-Gołąbek B, Zmysłowska K, Słowik M et al.: Przyczyny pierwotnego monosymptomatycznego moczenia nocnego u dzieci. Badania własne. Dev Period Med 2013; 17: 313–319.
 • 18. Cederblad M, Sarkadi A, Engvall G et al.: No effect of basic bladder advice in enuresis: a randomized controlled trial. J Pediatr Urol 2015; 11: 153.e1–153.e5.
 • 19. Beckers GMA: Commentary to: No effect of basic bladder advice in enuresis – a randomized controlled trial. J Pediatr Urol 2015; 11: 154.
 • 20. Denys MA, Hoebeke P, Spinoit AF: Commentary on “No effect of basic bladder advice in enuresis: a randomized controlled trial.” J Pediatr Urol 2015; 11: 368–369.
 • 21. Ferrara P, Dell’Aquila L, Perrone G et al.: A possible pathogenic linkage among headache, migraine, and nocturnal enuresis in children. Int Neurourol J 2016; 20: 311–315.
 • 22. Dahan P, de Bessa J Jr, de Oliveira DM et al.: Association between asthma and primary nocturnal enuresis in children. J Urol 2016; 195: 1221–1226.
 • 23. Amiri S, Shafiee-Kandjani AR, Naghinezhad R et al.: Comorbid psychiatric disorders in children and adolescents with nocturnal enuresis. Urol J 2017; 14: 2968–2972.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-aeb357bf-8c6c-40c8-a969-5d936797bd33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.