PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 167–171
Article title

Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne pacjentki z rodzinnie uwarunkowaną postacią zespołu jedzenia nocnego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
The cognitive and emotional functioning of afemale patient with aheritable form of the night eating syndrome – case description
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: W Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) zespół jedzenia nocnego zaklasyfikowany został do innych specyficznych zaburzeń odżywiania. Szacuje się, że zespół ten dotyczy około 1,5% populacji; częstość występowania postaci rodzinnej nie jest znana. Materiał i metody: Wykorzystano Kwestionariusz Jakości Snu Pittsburgh, Mini-Addenbrooke’s Cognitive Examination, Test Figury Złożonej Reya–Osterrietha, Test Łączenia Punktów A i B, Test 15 słów Reya, Inwentarz Depresji Becka, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku oraz swobodne techniki diagnostyczne. Opis przypadku: W artykule zaprezentowano przypadek 35-letniej pacjentki hospitalizowanej z powodu zaburzeń snu i epizodów objadania się w nocy występujących od około 15 lat. Nie stwierdzono objawów depresyjnych, lękowych, wytwórczych ani objawów świadczących o anoreksji czy bulimii. W badaniu neurologicznym nie odnotowano odchyleń od staniu prawidłowego, co potwierdziły badanie obrazowe głowy z kontrastem, badanie elektroencefalograficzne i badania biochemiczne. Wywiad rodzinny wskazywał na występowanie podobnych objawów u dwóch członków rodziny. Wyniki: Wyniki badania psychologicznego potwierdziły obniżenie jakości snu, a także pogorszenie funkcjonowania poznawczego w aspekcie krótkotrwałej pamięci werbalnej i zdolności koncentracji uwagi oraz obniżenie poziomu fluencji semantycznej w wąskim zakresie. Wnioski: Po przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej ustalono rozpoznanie rodzinnej postaci zespołu jedzenia nocnego. Zważywszy na rzadkość omawianego schorzenia w populacji, potrzebne jest pogłębienie badań dotyczących tej postaci zespołu.
EN
Background: In the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) the night eating syndrome has been classified as one of other specified feeding or eating disorders. It is estimated that this syndrome affects about 1.5% of the population; the prevalence of its familial form is not known. Material and methods: The study applied the Pittsburgh Sleep Quality Index, the Mini-Addenbrooke’s Cognitive Examination, the Rey–Osterrieth Complex Figure Test, the Trail Making Test, the Auditory Verbal Learning Test, the Beck Depression Inventory, the State-Trait Anxiety Inventory and free diagnostic methods. Case description: The paper presents a case of a 35-year-old female patient hospitalised due to sleep disorders and episodes of night binge eating occurring for about 15 years. The performed examinations did not reveal any depressive, anxiety or positive symptoms nor symptoms indicating anorexia or bulimia. The neurological examination did not reveal any deviations from normality which was confirmed by the imaging examination of the head performed with a contrast agent, by the electroencephalographic examination and by biochemical examinations. The family history indicated the occurrence of similar symptoms in two family members. Results: The results of the psychological examination confirmed the lowering of sleep quality and the deterioration of cognitive functioning in the aspect of short-term verbal memory and of the ability to concentrate attention as well as the lowering of the level of semantic fluency in a narrow scope. Conclusions: Performing differential diagnostics resulted in diagnosing a familial form of the night eating syndrome. Considering the low prevalence of the discussed illness in the population, there is a necessity to deepen the research related to this form of the syndrome.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
167–171
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, Łódź, Polska; Zakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Boyce R, Glasgow SD, Williams S et al.: Causal evidence for the role of REM sleep theta rhythm in contextual memory consolidation. Science 2016; 352: 812–816.
 • De Ocampo J, Foldvary N, Dinner DS et al.: Sleep-related eating disorder in fraternal twins. Sleep Med 2002; 3: 525–526.
 • Hammerschlag AR, Stringer S, de Leeuw CA et al.: Genome-wide association analysis of insomnia complaints identifies risk genes and genetic overlap with psychiatric and metabolic traits. Nat Genet 2017; 49: 1584–1592.
 • Jakuszkowiak K, Cubała WJ: Zespół jedzenia nocnego – rozpowszechnienie, diagnoza i leczenie. Psychiatria 2004; 1: 107–111.
 • Michalska A, Szejko N, Jakubczyk A et al.: Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się – subiektywny przegląd. Psychiatr Pol 2016; 50: 497–507.
 • Nolan LJ, Geliebter A: “Food addiction” is associated with night eating severity. Appetite 2016; 98: 89–94.
 • Pace-Schott EF, Spencer RM: Sleep-dependent memory consolidation in healthy aging and mild cognitive impairment. Curr Top Behav Neurosci 2015; 25: 307–330.
 • Pinto TF, Silva FGC, Bruin VMS et al.: Night eating syndrome: how to treat it? Rev Assoc Med Bras (1992) 2016; 62: 701–707.
 • Piskunowicz M, Bieliński M, Zgliński A et al.: Testy fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej. Psychiatr Pol 2013; 47: 475–485.
 • Schönauer M, Gais S: The effect of sleep on multiple memory systems. In: Axmacher N, Rasch B (eds.): Cognitive Neuroscience of Memory Consolidation. Studies in Neuroscience, Psychology and Behavioral Economics. Springer, Cham 2017: 105–115.
 • Sevinçer GM, Allison KC: Night eating syndrome: report of a family case. Eat Behav 2016; 22: 83–86.
 • Sevincer GM, Ince E, Taymur I et al.: Night eating syndrome frequency in university students: association with impulsivity, depression, and anxiety. Klinik Psikofarmakol Bülteni 2016; 26: 238–247.
 • Szcześniak P, Szuszkiewicz J, Michalak Ł et al.: Żywienie i suplementacja diety w wieku podeszłym. Farm Pol 2009; 65: 775–779.
 • Vander Wal JS, Maraldo TM, Vercellone AC et al.: Education, progressive muscle relaxation therapy, and exercise for the treatment of night eating syndrome. A pilot study. Appetite 2015; 89: 136–144.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ae8c37a2-0d5c-4f80-b420-835ebf22d925
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.