PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 1 | 15–20
Article title

Hope for success and styles of coping with stressful situations of women aged 25–35 experiencing domestic violence in marriage

Content
Title variants
PL
Nadzieja na sukces a style radzenia sobie w sytuacjach stresowych kobiet w wieku 25–35 lat doświadczających przemocy w małżeństwie
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: The case of violence against women is an up-to-date topic much publicized in the society. Police data confirm that the number of home interventions increases by the year, with women as the main group of victims of violent behaviour. A number of questions, therefore, arise, inter alia: how do women cope with the difficulties they face, and how do they evaluate their chances for the improvement of their life situation? The aim of the study is to show the styles of coping with stressful situations and the level of hope for the success of women experiencing violence in their marriage. Material and methods: The study covered two groups of women aged 25–35. The research tool was Hope for Success Questionnaire and Coping Inventory for Stressful Situations. The results were subject to statistical analysis. Results: Women experiencing violence in marriage received significantly lower scores on the task-oriented style scale. The same group of women is characterised by significantly higher results obtained on the emotion-oriented style scale. There was no statistically significant difference between the groups in terms of the avoidance-oriented style scale. The analysis of the results obtained in the Hope for Success Questionnaire shows that women abused by their husbands do not exhibit much hope for success. Conclusions: Women experiencing violence in marriage apply the emotion-oriented style, whereas women free from violence – the task-oriented style. Both groups surveyed apply the avoidance-oriented style in the same degree. Women abused by their husbands do not achieve high results as far as hope for success is concerned.
PL
Wstęp: Problem stosowania przemocy wobec kobiet jest obecnie bardzo aktualny i nagłaśniany w społeczeństwie. Dane policyjne potwierdzają, iż z roku na rok wzrasta liczba interwencji domowych, w których najczęstszymi ofiarami zachowań o charakterze przemocowym są kobiety. W związku z tym pojawia się szereg pytań, między innymi: w jaki sposób kobiety radzą sobie z napotykanymi trudnościami oraz jak oceniają szansę na poprawę swojej sytuacji życiowej? Celem niniejszego badania jest ukazanie stylów radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz poziomu nadziei na sukces kobiet doświadczających przemocy w małżeństwie. Materiał i metody: W badaniu wzięły udział dwie grupy kobiet w wieku 25–35 lat. Narzędzia badawcze stanowiły Hope for Success Questionnaire oraz Coping Inventory for Stressful Situations. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki: Kobiety doświadczające przemocy w małżeństwie uzyskały istotnie niższe wyniki w skali the task-oriented style. Grupa tych samych kobiet charakteryzuje się znacznie wyższymi wynikami uzyskanymi w skali the emotion-oriented style. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między badanymi grupami w zakresie the avoidingoriented style. Analizując wartości otrzymane w Hope for Success Questionnaire, można stwierdzić, że kobiety maltretowane przez mężów nie mają zbyt wielkiej nadziei na odniesienie sukcesu. Wnioski: Kobiety doświadczające przemocy w małżeństwie stosują styl skoncentrowany na emocjach, kobiety bez przemocy – styl skoncentrowany na zadaniu. Obydwie grupy równie często stosują styl skoncentrowany na unikaniu. Kobiety maltretowane przez mężów nie osiągają wysokich wyników w zakresie nadziei na sukces.
Keywords
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
15–20
Physical description
Contributors
 • Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland
author
 • Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland
References
 • Capaldi DM, Knoble NB, Shortt JW et al.: A systematic review of risk factors for intimate partner violence. Partner Abuse 2012; 3: 231–280.
 • Filek J: Dopytywanie się o przemoc. Psychoterapia 2010; (2): 5–14.
 • Güleç Öyekçin D, Yetim D, Şahin EM: Psychosocial factors affecting various types of intimate partner violence against women. Turk Psikiyatri Derg 2012; 23: 75–81.
 • Herzberger SD: Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. PARPA, Warszawa 2002.
 • Karakurt G, Dial S, Korkow H et al.: Experiences of marriage and family therapists working with intimate partner violence. J Fam Psychother 2013; 24: 1–16.
 • Krok D: Nadzieja jako predyktor wymiarów dobrostanu psychicznego. Polskie Forum Psychologiczne 2013; 18: 157–172.
 • Kwiatek P: Znaczenie i rozwój psychologii nadziei w ujęciu Charlesa Richarda Snydera. Seminare. Poszukiwania naukowe 2012; 31: 157–170.
 • Lokhmatkina NV, Agnes-Davies R, Costelloe C et al.: Intimate partner violence and ways of coping with stress: cross-sectional survey of female patients in Russian general practice. Fam Pract 2015; 32: 141–146.
 • Łaguna M, Trzebiński J, Zięba M: Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005.
 • Makara-Studzińska M: Przemoc wobec kobiet. In: Dudek D, Rymaszewska J (eds.): Psychiatria na obcasach. Medical Education, Warszawa 2014: 147–170.
 • Makara-Studzińska M, Grzywa A, Turek R: Przemoc w związkach między kobietą a mężczyzną. Postępy Psychiatr Neurol 2005; 14: 131–136.
 • Mroczkowska D, Białkowska J: Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych. Medycyna Ogolna i Nauki o Zdrowiu 2014; 20: 265–269.
 • Rennison CM, DeKeseredy WS, Dragiewicz M: Intimate relationship status variations in violence against women: urban, suburban, and rural differences. Violence Against Women 2013; 19: 1313–1330.
 • Sprague S, Olff M: Intimate partner violence and mental health. Eur J Psychotraumatol 2014; 5.
 • Strelau J, Jaworowska A, Wrześniewski K et al.: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005.
 • Sygit-Kowalkowska E: Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka – perspektywa psychologiczna. Hygeia Public Heath 2014; 49: 202–208.
 • Terelak JF, Kluczyńska S: Płeć psychologiczna a style radzenia sobie ze stresem u kobiet – ofiar przemocy ze strony partnera. Przegląd Psychologiczny 2007; 50: 45–64.
 • Valpied J, Hegarty K: Intimate partner abuse: identifying, caring for and helping women in healthcare settings. Womens Health (Lond Engl) 2015; 11: 51–63.
 • Walker LE: The Battered Woman. Harper & Row, New York, 1979.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ac6c2409-0a05-4663-b57e-4e4c6daa3270
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.