PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 2 | 42-51
Article title

Wybrane aspekty jakości życia w atopowym zapaleniu skóry

Content
Title variants
EN
Selected aspects of quality of life in atopic dermatitis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Atopowe zapalenie skóry (AZS, atopic dermatitis)
jest chorobą alergiczną o przewlekłym i nawrotowymprzebiegu.
Celem pracy jest ocena wybranych aspektów
jakości życia osób z AZS. Materiał i metody. Analizowano
wpływ choroby na funkcjonowanie codzienne chorego
i jego rodziny, wydatki finansowe związane z leczeniem,
a także na samoocenę, funkcjonowanie w sferze emocjonalnej
i społecznej oraz na seksualność. Do badania ankietowego
zakwalifikowano 71 osób dorosłych, 48 (68%)
kobiet oraz 23 (32%) mężczyzn leczących się w Poradniach
Alergologicznych na terenie Śląska. Wyniki. Swędzenie
skóry odczuwali wszyscy, bolesność skóry 69%,
pieczenie skóry 86% ankietowanych. Zdecydowana większość
badanych z powodu dolegliwości skórnych miała
ograniczoną możliwość wykonywania w pełni prac domowych.
Choroba wpływała na możliwość wykonywania
pracy zawodowej i na osiągnięcia szkolne. Niemal wszyscy
ankietowani stwierdzili, że koszty związane z zakupem
leków i preparatów do pielęgnacji skóry miały wpływ
na ich zasoby finansowe. AZS wpływało u 75% badanych
na funkcjonowanie społeczne, sposób spędzania wolnego
czasu, uprawianie sportu. Choroba niekorzystnie wpływała
na poziom samooceny i pewności siebie. Połowa
badanych odczuwała problemy w kontakcie z partnerem/
partnerką z powodu dolegliwości chorobowych, bądź
czuła się stygmatyzowana negatywną reakcją otoczenia
z powodu wyglądu skóry. Często AZS towarzyszyły zaburzenia
snu (65%), różne zaburzenia emocjonalne, a także
zaburzenia sfery seksualnej (32%) Co czwarta osoba
miała stany depresyjne, a co siódma myśli samobójcze.
Wnioski. AZS jest chorobą, która wpływa negatywnie
na wiele aspektów życia i upośledza jakość życia, dlatego
jej leczenie powinno być wsparte psychoterapią.
EN
Introduction. Atopic dermatitis (AD) is a chronic dermatological
disease of multifactorial pathogenesis with
persistent pruritus and extreme skin dryness including
typical skin changes caused by many interactions between
genetic and environmental factors. The study aims to evaluate
the selected aspects of quality of life in AD. Material
and methods. To what extent does the disease affect the
daily practice of the patient and their family, what are
their expenditures in connection with the treatment, and
also how they perceive themselves and emotional, sexual,
social behavior. 71 adult subjects 48(68%) women and
23 (32%) men were selected from the allergology clinics
in the region of Silesia for this questionnaire based study.
Results. Pruritus was felt by everyone, skin pain by 69%,
and skin burning by 86%. The great majority of subjects
had some constrains in doing housework due to skin
complaints. The disease also affected professional work
and school achievements. Almost everyone agreed that
money spent on medication purchase and skin care agents
impacted on financial resources. Atopic dermatitis affected
75% in social functioning, leisure time, sports practicing.
The disease affected self-esteem level and confidence. Half
of the examined subjects experienced bad feelings in contact
with a partner, or felt stigmatized by negative reactions
of the environment because of the skin appearance.
Often atopic dermatitis caused problems with sound sleep
(65%) various emotional disorders and also disorders in
the sexual sphere (32%). Every fourth subject felt depressed and every seventh thought of suicide. Conclusions.
Atopic dermatitis is a disease which adversely influences
many aspects of life and undoubtedly impairs
the quality of life in a serious and distressing way. Therefore
its treatment should be supported by psychotherapy.
Contributors
 • Zakład Epidemiologii, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Poradnia Alergologiczna, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Zakład Epidemiologii, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Epidemiologii, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. De Veiga S.P. Epidemiology of atopic dermatitis: a review. Allergy Asthma Proc 2012; 33(3): 227-234.
 • 2. Kasperska-Zając A., Koczyn-Baron E.: Etiopatogeneza atopowego zapalenia skóry. Pol Merkuriusz Lek 2011; 31: 309-312.
 • 3. Deckert S., Kopkow C., Schnitt J.: Nonallergic comorbidities of atopic eczema: an overview of systematic review. Allergy 2014; 69: 37-45.
 • 4. Asher M.I., Montefort S., Björksten B. i wsp.: Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phase One and Three repeat multicountry cross-sectional survays. Lancet 2006; 368(9537): 733-743.
 • 5. Suárez-Varela M.M., Garcia-Marcos A.L., Kogan M.D. i wsp.: Climate and prevalence of atopic eczema in 6- to 7-year-old school children in Spain. ISAAC phase III. Int J Biometeorol 2008; 52(8): 833-840.
 • 6. Suárez-Varela M.M, Gallardo-Juan A., Garcia-Markos L. i wsp.: Atmosferic pollutants on the prevalence of atopic eczema in 6-7-year-old schoolchildren in Spain; ISAAC Phase III. Iran J Allergy Asthma Immunol 2013; 12(3): 220-227.
 • 7. Ellwood P., Asher M.I., Garcia-Markos L. i wsp.: Do fast foods cause asthma, rhinoconjunctivitis and eczema? Global findings from International Study of Asthma and allergies in Childhood (ISAAC) phase three. Thorax 2013; 68(4): 351-360.
 • 8. Kasznia-Kocot J.: Zastosowanie badania kohortowego do analizy czynników ryzyka występowania najczęstszych chorób alergicznych u dzieci ze środowiska miejskiego. Rozprawa habilitacyjna nr 29/2011. ISBN 978-83-7509-197-7. Śląski Uniwersytet Medyczny. Wyd. „Tekst” Bydgoszcz.
 • 9. Silny W., Czarnecka-Operacz W., Gliński W i wsp.: Special paper. Atopic dermatitis- contemporary view on patomechanism and management. Position statement of the Polish Dermatological Society specialists. Post Dermatol Alergol 2010; 227(5): 365-383.
 • 10. Pastuszka M., Gutfreund K., Pawlikowski B. i wsp.: Atopowe zapalenie skóry. Dermatol Prakt 2012; 4: 5-10.
 • 11. Wołowski T., Wołowska E.: Środowiskowe uwarunkowania atopowego zapalenia skóry u dzieci. Zdr Publ 2004; 114: 512-514.
 • 12. Elias P.M., Wood L.C., Feingold K.R.: Epidermal pathogenesis of inflammatory dermatoses. Am J Contact Dermatol 1999; 10: 119-126.
 • 13. Taieb A.: Hypothesis: from epidermal barier dysfunction to atopic disorders. Contact Dermatitis 1999; 41: 177-180.
 • 14. Jenerowicz D., Polańska A.: Patomechanizm, Bariera naskórkowa i jej defekt w atopowym zapaleniu skóry. W: Silny W. (red).: Atopowe zapalenie skóry. Termedia, Poznań 2012; 29-154.
 • 15. Tyc-Zdrojewska E., Trznadel-Grodzka E., Kaszuba A.: Wpływ przewlekłych chorób skóry na jakość życia pacjentów. Dermatol Klin 2011; 13: 155-160.
 • 16. Baranowska A., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A. i wsp.: Problem jakości życia w dermatologii. Probl Pielęg 2011; 19: 109-115.
 • 17. Wnuk M., Zielonka D., Purandare B. i wsp.: Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych. Hygeia Public Health 2013; 48: 10-16.
 • 18. Baumann K.: Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny. Gerontol Pol 2006; 14(4): 165-171.
 • 19. Dziurowicz-Kozłowska A. Wokół jakości życia. Psychologia jakości życia 2002; 1: 77-100.
 • 20. McKenna S.P., Doward L.C., Meads D.M. i wsp.: Quality of life in infants and children with atopic dermatitis: addressing issues of differential item functioning cross countries in multinational clinical trials. Health Qual Life Outcomes 2007; 27: 5-45. doi: 10.1186/1477-7525-5-45.
 • 21. Kieć-Świerczyńska M., Kręcisz B., Potocka A. i wsp.: Czynniki psychologiczne w przebiegu chorób alergicznych skóry. Med Pracy 2008; 59: 279-285.
 • 22. Korabel H., Dudek D., Jaworek A., i wsp.: Tendencje samobójcze wśród pacjentów dermatologicznych. Post Dermatol Alergol 2008; 25: 69-75.
 • 23. Bogarewicz J., Kuryłek A., Sysa-Jędrzejowska A. i wsp.: Aspekt psychologiczny w leczeniu chorób skóry. Dermatol Klin 2007; 9: 263-267.
 • 24. Carroll C., Balkrishnan R., Feldman S. i wsp.: The Burden of Atopic Dermatitis: Impact on the Patient, Family, and Society. Paediatr Dermatol 2005; 3: 192-199.
 • 25. Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Baranowska A. i wsp.: Problem stygmatyzacji w dermatologii. Dermatol Klin 2010; 12: 181-184.
 • 26. Bogaczewicz J., Kuryłek A., Woźniacka A. i wsp.: Techniki relaksacyjne w psychodermatologii. Dermatologia Kliniczna 2008; 10(4): 223-225.
 • 27. Bartosińska A.: Choroby skóry jako niszczące piętno. W: Rzepa T. (red): Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry. Cornetis. Wrocław 2011: 12-21.
 • 28. Ogłodek E., Danuta M., Araszkiewicz A.: Wypalenie zawodowe jako konsekwencja przewlekłego stresu u chorych z rozpoznanymi chorobami skóry. Pol Merkuriusz Lek. 2009; 27: 427-431.
 • 29. Misery L., Finlay A.Y., Martin N. i wsp.: Atopic dermatitis: impact on the quality of life of patients and their partners. Dermatology 2007; 215(2): 123-129.
 • 30. Terasiak E., Czarnecka-Operacz M., Jenerowicz D.: Wpływ nasilenia stanu zapalnego skóry na jakość życia rodzinnego chorych na atopowe zapalenie skóry. Post Dermatol Alergol 2006; 23: 249-257.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ab067005-97cf-4471-8050-9fd7ee0469a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.