Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 11 | 3 |

Article title

Outpatient intravenous ketamine for the treatment of complex regional pain syndrome: A double-blind placebo controlled study

Title variants

PL
Ketamina podawana dożylnie w leczeniu wieloobjawowego miejscowego zespołu bólowego: badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy (complex regional pain syndrome, CRPS) jest schorzeniem przebiegającym z silnym bólem przewlekłym, które rozwija się najczęściej w następstwie urazu. Patofizjologia CRPS nie jest znana, ale dane z badań klinicznych i eksperymentalnych wskazują na znaczenie receptora NMDA i aktywacji gleju w wywoływaniu i podtrzymywaniu tego bólu. Ketamina jest najsilniejszym dostępnym klinicznie bezpiecznym antagonistą NMDA i ma dobrze określoną rolę w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego. Bieżące badanie z randomizacją i z grupą kontrolną otrzymującą placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby zaprojektowano w celu oceny skuteczności działania ketaminy podawanej dożylnie w leczeniu CRPS. Przed leczeniem uzyskano świadomą zgodę na udział w badaniu, a każdy uczestnik został losowo przypisany do grupy leczonej ketaminą lub otrzymującej wlew placebo. Osoby uczestniczące w badaniu oceniano co najmniej 2 tygodnie przed podjęciem leczenia i przez 3 miesiące po leczeniu. Wszyscy uczestnicy otrzymali raz dziennie przez 10 dni dożylny wlew fizjologicznego roztworu chlorku sodu bez ketaminy lub z ketaminą (25 ml/godz.) w ciągu 4 godzin. Największa szybkość wlewu ketaminy wynosiła 0,35 mg/kg/godz., tak aby nie przekroczyć całkowitej dawki 25 mg/godz. w ciągu 4-godzinnego okresu podawania. Osoby w grupie leczonej ketaminą i otrzymujące placebo otrzymywały również klonidynę i midazolam. W badaniu wykazano, że dożylne podawanie ketaminy w warunkach ambulatoryjnych spowodowało statystycznie istotne (p<0,05) zmniejszenie w wielu parametrach oceny bólu. Wykazano również, że osoby z grupy placebo nie wykazywały efektu leczenia w żadnym z parametrów bólu. Wyniki badania zasługują na większe badanie z randomizacją i z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z użyciem większych dawek ketaminy i dłuższym okresem obserwacji.
EN
Complex regional pain syndrome (CRPS) is a severe chronic pain condition that most often develops following trauma. The pathophysiology of CRPS is not known but both clinical and experimental evidence demonstrate the important of the NMDA receptor and glial activation in its induction and maintenance. Ketamine is the most potent clinically available safe NMDA antagonist that has a well established role in the treatment of acute and chronic pain. This randomized double-blind placebo controlled trial was designed to evaluate the effectiveness of intravenous ketamine in the treatment of CRPS. Before treatment, after informed consent was obtained, each subject was randomized into a ketamine or a placebo infusion group. Study subjects were evaluated for at least 2 weeks prior to treatment and for 3 months following treatment. All subjects were infused intravenously with normal saline with or without ketamine for 4 h (25 ml/h) daily for 10 days. The maximum ketamine infusion rate was 0.35 mg/kg/h, not to exceed 25 mg/h over a 4 h period. Subjects in both the ketamine and placebo groups were administered clonidine and versed. This study showed that intravenous ketamine administered in an outpatient setting resulted in statistically significant (p<0.05) reductions in many pain parameters. It also showed that subjects in our placebo group demonstrated no treatment effect in any parameter. The results of this study warrant a larger randomized placebo controlled trial using higher doses of ketamine and a longer follow-up period.

Discipline

Journal

Year

Volume

11

Issue

3

Physical description

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-aac889fd-fed4-4cc8-8c23-c3414a64adeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.