PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | XIV | 2 | 195-207
Article title

Zachowania agresywne i ich predyktory osobowościowe u młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturze

Content
Title variants
EN
Aggressive behavior and its predictive index of personality of young people from families of different structure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article was to determine the differences in aggressive behavior by young people from complete families, incomplete families and reconstructed families and to determine whether there are personal predictive index this category of social behavior. In order to answer the questions have been raised 600 – member group of young people aged 20-23 years (average age was 21 years) with Lodzkie. The following test methods: A survey and standardized questionnaires: Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI ) J. M. Stanika and Personality Inventory NEO -FFI in adapting Zawadzki B., J. Strelau, P. Szczepaniak and M. Śliwińska. The results of research can conclude that girls and boys from incomplete families more often than girls and boys from full families and reconstructed family show aggressive behavior. In addition, there are a number of predictive index personality of this category of behavior in the test groups of young people.
Keywords
Publisher

Year
Volume
XIV
Issue
2
Pages
195-207
Physical description
Contributors
References
 • Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Canzani, F., Palermo, U. (1996). Possible children’s reactions to their parents’ divorce. Giornale di Neuropsichiatria dell’ Eta Evolutiva, 16, 255-282.
 • Conway, J. (1997). Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców. Warszawa: Logos.
 • Czapiga, A. (1993). Przewidywane konsekwencje ustosunkowania matki samotnej do dziecka a funkcjonowanie jednostki w okresie dorastania. W: A. Oleszkowicz (red.) Adolescencja: wybrane aspekty rozwojowe i wychowawcze, ujęcia teoretyczne i empiryczne weryfikacyjne (s. 65-74). Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Czapiga, A. (1994). Przyczyny rozbicia rodziny a warunki życia dzieci i samotnych matek. W: A. Senejko (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Ganong, L., Coleman, M. (1984). The effects of remarriage on children: review of the empirical literature. Family Relations, 33, 18-25.
 • Gapik, L. (1989). Sytuacja psychologiczna po rozwodzie. Problemy Rodziny, 2, 3-12.
 • Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hetherington, E. M. (1993). A overview of the Virginia Longitudinal Study of Divorce and Remarriage with a focus on early adolescence. Journal of Family Psychology, 7, 39-56.
 • John, O. P. (1990). The „Big Five” Factor Taxonomy: Dimensions of Personality in the Natural Language and in Questionnaires. W: L. A. Pervin (red.) Handbook of Personality, Theory and Research (s. 66-100). New York, London: Guilford Press.
 • Kubik, W. J. (1999). Jaka jesteś rodzino? Kraków: WAM.
 • Mandal, E. (2006). Osobowość kobiet i mężczyzn: różnice generacyjne i rozwojowe. Psychologia Rozwojowa, 10(2), 23-34.
 • Meyers, D. G. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Muszyńska, E. (1998). Wychowanie chłopców, wychowanie dziewczynek. Charaktery, 1, 22-24.
 • Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka (t. 2, s. 163-197). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oleszkowicz, A. (1988). Psychologiczna charakterystyka kryzysu wieku dorastania i jego konsekwencje dla rozwoju jednostki. W: M. Tyszkowa (red.) Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: PWN.
 • Pohorecka, A. (1994). Czy dziecko musi być kozłem ofiarnym? W: A. Pohorecka A. (red.) Rozwód (s. 90-115). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Pospiszyl, K. (1980). Ojciec a rozwój dziecka. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Poraj, G. (2002). Agresja w szkole. Przyczyny, profilaktyka, interwencje. Łódź: Oficyna Wydawnicza Edukator.
 • Porębska, M. (1990). Pozycja zajmowana w rodzinie a rozwój indywidualny człowieka. W: M. Tyszkowa (red.) Rodzina a rozwój jednostki. Poznań: CP BP 09.02.
 • Rajkiewicz, A. (2004). Polskie małżeństwa i rodziny oraz gospodarstwa domowe w świetle statystyki. Małżeństwo i Rodzina, 2, 9-16.
 • Rembowski, J. (1986). Rodzina w świetle psychologii. Warszawa: WSiP.
 • Sobczyk, M. (1997). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stanik, J. M. (1994). Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI ). Kielce: Wyd. Szumacher.
 • Wideł, E. (2000). Przystosowanie dziecka do rozwodu rodziców. W: E. Milewska, A. S zymanowska (red.) Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych (s. 46-57). Warszawa: CMPPP MEN .
 • Vasta, R., Haith, M., Miller, S. A. (1995). Child psychology: the modern science. New York: John Wiley & Sons.
 • Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz Osobowości NEO -FFI Costy i McCrae. Warszawa: Wydawnictwo PTP.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-aa979740-bb9a-4f09-809c-6752b8857e00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.