PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 1 | 10–29
Article title

Astma według raportu GINA 2014

Content
Title variants
EN
Asthma according to the GINA report 2014
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The authors of this paper decided to present three chapters of the new revised GINA report of 2014. In the first chapter, the new definition of asthma is proposed and the diagnostic processes as well as general methods of asthma treatment are presented. This definition is simpler than the one given in earlier reports. According to the GINA report 2014, a detailed history and physical examination of a patient lead to the correct diagnosis but additional tests, such as airflow parameters, bronchial obstruction reversibility test and airway hyperresponsiveness test, are helpful in the diagnosis. According to the first asthma management guidelines, the treatment of this disease depends on the severity defined by clinical symptoms and lung function parameters. However, the asthma severity level does not reflect the response to treatment. Therefore, the GINA report of 2006 recommended a change in the approach to asthma management that consists in determining the asthma control level, and distinguished between controlled, partially controlled and uncontrolled asthma. The second chapter of the GINA report 2014 confirms this approach and emphasises that obtaining an optimal disease control is the main goal of asthma treatment. Accurate assessment of asthma control improves treatment efficacy. The third chapter discusses problems associated with asthma treatment. Determining the asthma control level is the basis for selecting and modifying pharmacotherapy. The GINA report 2014 confirms the division of antiasthmatic drugs into two main groups i.e. controllers and relievers of dyspnoea. It also confirms the division into five steps of treatment.
PL
Autorzy artykułu zaprezentowali trzy rozdziały z nowego raportu GINA 2014, opublikowanego w zmienionej wersji. W pierwszym rozdziale raportu zaproponowano nową definicję astmy, podano metody diagnozowania tej choroby i ogólne zasady jej leczenia. Definicja ta jest prostsza niż podana w raporcie z 2002 roku i powtarzana w następnych raportach. Według GINA 2014 dokładny wywiad oraz badanie przedmiotowe pacjenta prowadzą do prawidłowego rozpoznania, ale dodatkowe testy, takie jak badanie wskaźników wentylacji, test odwracalności obturacji i test nadreaktywności oskrzeli, są bardzo pomocne w diagnostyce astmy. Zgodnie z pierwszymi zaleceniami dotyczącymi astmy leczenie tej choroby powinno być adekwatne do stopnia ciężkości, określonego przez objawy kliniczne i wskaźniki wentylacji. Takie podejście nie odzwierciedla jednak odpowiedzi na terapię. Dlatego w raporcie GINA 2006 zaleca się zmiany w podejściu do astmy, sprowadzające się do ustalenia kontroli choroby oraz określenia astmy kontrolowanej, częściowo kontrolowanej i niekontrolowanej. W drugim rozdziale raportu z 2014 roku koncepcja ta została potwierdzona – podkreśla się tu, że głównym celem leczenia astmy jest osiągnięcie dobrej kontroli choroby. W trzecim rozdziale poruszono problemy związane z leczeniem astmy. Określenie stopnia kontroli tego schorzenia jest podstawą wyboru i modyfikacji farmakoterapii. Raport GINA 2014 potwierdza podział leków przeciwastmatycznych na dwie grupy, tj. leki kontrolujące i leki znoszące duszność, oraz procesu leczenia na pięć stopni.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
10–29
Physical description
Contributors
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
References
 • 1. Global Initiative for Asthma (GINA): Global Strategy for Asthma Management and Prevention. WHO/NHLBI Workshop Report 2014.
 • 2. Global Initiative for Asthma (GINA): Global Initiative for Asthma Management and Prevention. NHLBI/WHO Workshop Report1998.
 • 3. Global Initiative for Asthma (GINA): Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2005. Available from: www.ginasthma.org.
 • 4. Bateman ED, Hurd SS, Barnes PJ: Global strategy for asthma management and prevention: GINA executive summary. Eur Respir J 2008; 31: 143-178.
 • 5. Global Initiative for Asthma (GINA): Global Strategy for Asthma Management and Prevention. NHLB/WHO Workshop Report 2009. Available from: www.ginasthma.org.
 • 6. Global Initiative for Asthma (GINA): Global Strategy for Asthma Management and Prevention. NHLB/WHO Workshop Report 2002. Available from: www.ginasthma.org.
 • 7. Laprise C, Laviolette M, Boulet M et al.: Asymptomatic airway hyperresponsiveness: relationships with airway inflammation and remodelling. Eur Respir J 1999; 14: 63-73.
 • 8. Tulic MK, Hamid Q: New insights into the pathophysiology of the small airways in asthma. Clin Chest Med 2006; 27: 41-52.
 • 9. Hamid Q, Song Y, Kotsimbos TC et al.: Inflammation of small airways in asthma. J Allergy Clin Immunol 1997; 100: 44-51.
 • 10. Prieto L, Bertó J, Gutierrez V: Airway responsiveness to methacholine and risk of asthma in patients with allergic rhinitis. Ann Allergy 1994; 72: 534-539.
 • 11. Kroczyńska-Bednarek J, Grzelewska-Rzymowska I: Przydatność testów nadreaktywności oskrzeli w diagnostyce i terapii chorób obturacyjnych. Terapia 2008; 16 (9 z. 1): 35-40.
 • 12. Woolcock AJ, Yan K, Salome CM: Effect of therapy on bronchial hyperresponsiveness in the long-term management of asthma. Clin Allergy 1988; 18: 165-176.
 • 13. Górska-Ciebiada M, Ciebiada M, Górska MM et al.: Intercellular adhesion molecule 1 and tumor necrosis factor alpha in asthma and persistent allergic rhinitis: relationship with disease severity. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 97: 66-72.
 • 14. Boushey HA, Holtzman MJ, Sheller JR et al.: Bronchial hyperreactivity. Am Rev Respir Dis 1980; 121: 389-413.
 • 15. Bousquet J, Jeffery PK, Busse WW et al.: Asthma. From broncho-constriction to airways inflammation and remodelling. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1720-1745.
 • 16. Corrao WM, Braman SS, Irwin RS: Chronic cough as the sole presenting manifestation of bronchial asthma. N Engl J Med 1979;300: 633-637.
 • 17. Jung A, Maślany A: Przewlekły kaszel u dzieci - problem diagnostyczny i terapeutyczny. Pediatr Med Rodz 2012; 8: 97-101.
 • 18. Grzelewska-Rzymowska I, Kroczyńska-Bednarek J: Wskaźniki wentylacji i nadreaktywności oskrzeli w diagnozowaniu i monitorowaniu astmy. Przegl Lek 2004; 61: 34-38.
 • 19. Jutel M: Rozpoznawanie chorób alergicznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Podsumowanie zaleceń grupy ekspertów EAACI 2014. Med Prakt 2014; 7-8: 60-68.
 • 20. Grzelewska-Rzymowska I, Mikołajczyk J, Kroczyńska-Bednarek J: Astma w badaniach spirometrycznych. Pediatr Med Rodz 2010; 6: 8-14.
 • 21. Płusa T: Zespół „nakładania” astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pneumonol Alergol Pol 2011; 79: 351-356.
 • 22. Grzelewska-Rzymowska I, Kroczyńska-Bednarek J, Kaczanowska E: Testy czynności płuc i nadreaktywność oskrzeli w astmie. Pediatr Med Rodz 2009; 5: 145-151, 168.
 • 23. Górski P: Fenotypy astmy. Terapia 2008; 16: 13-22.
 • 24. Han MK, Agusti A, Calverley PM et al: Chronic obstructive pulmonary disease phenotypes. The future of COPD. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 598-604.
 • 25. Hardin M, Silverman EK, Barr RG et al.: The clinical features of the overlap between COPD and asthma. Respir Res 2011; 12: 127.
 • 26. Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL et al.: International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. Eur Respir 2014; 43: 343-373.
 • 27. Grzelewska-Rzymowska I, Górski P: Obrazy kliniczne fenotypów nietolerancji na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Część I. Pediatr Med Rodz 2014; 10: 346-359.
 • 28. Bateman ED, Boushey HA, Bouquet J; GOAL Investigators Group: Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma ControL study. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 836-844.
 • 29. Juniper EF, O’Byrne PM, Guyatt GH et al.: Development and validation of a questionnaire to measure asthma control. Eur Respir J 1999; 14: 902-907.
 • 30. Nathan RA, Sorkness CA, Kosinski M et al.: Development of the Asthma Control Test: A survey for assessing asthma control. J Allergy Clin Immunol 2004; 113: 59-65.
 • 31. Melosini L, Dente FL, Bacci E et al.: Asthma Control Test (ACT): comparison with clinical, functional, and biological markers of asthma control. J Asthma 2012; 49: 317-323.
 • 32. Greening AP, Ind PW, Northfield M et al.: Added salmeterol versus higher-dose corticosteroids in asthma patients with symptoms on existing inhaled corticosteroids. Allen & Hanburys Limited UK Study Group. Lancet 1994; 344: 219-224.
 • 33. Bateman ED, Boushey HA, Bousquet J et al.; GOAL Investigators Group: Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma ControL study. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170: 836-844.
 • 34. Pauwels RA, Lofdahl CG, Postma DS et al.: Effect of inhaled for-moterol and budesonide on exacerbations of asthma. Formoterol and Corticosteroids Establishing Therapy (FACET) International Study Group. N Engl J Med 1997; 337: 1405-1411.
 • 35. Chazan R: Nowy stosowany raz dziennie wziewny długo działający p2-mimetyk - indakaterol u chorych na POChP. Terapia 2010; 128: 13-17.
 • 36. Boscia JA, Pudi KK, Zvarich MT et al.: Effect of once-daily fluticasone furoate/vilanterol on 24-hour pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomised, three-way, incomplete block, crossover study. Clin Ther 2012; 34: 1655-1666.
 • 37. Strunk RC, Bloomberg GR: Omalizumab for asthma. N Engl J Med 2006; 354: 2689-2695.
 • 38. Pavord ID, Korn S, Howarth P et al.: Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2012; 380: 651-659.
 • 39. Castro M, Rubin AS, Laviolette M et al.: Effectiveness and safety of bronchial thermoplasty in the treatment of severe asthma: a multicenter, randomized, double-blind, sham-controlled clinical trial. Am J Respir Crit Care Med 2010; 181: 116-124.
 • 40. Grzelewska-Rzymowska I, Górski P: Leczenie astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i długo działającymi p2-agonistami - leczenie podtrzymujące i doraźne. Pediatr Med Rodz 2014; 10: 15-24.
 • 41. O’Byrne PM, Bisgaard H, Godard PP et al.: Budesonide/formoterol combination therapy as both maintenance and reliever medication in asthma. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: 129-136.
 • 42. Rabe KF, Pizzichini E, Stallberg B et al.: Budesonide/formoterol is a single inhaler for maintenance and relief in mild-to-moderate asthma. A randomized, double-blind trial. Chest 2006; 129: 246-256.
 • 43. Papi A, Corradi M, Pigeon-Francisco C: Beclometasone-formoterol as maintenance and reliever treatment in patients with asthma: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2013; 1: 23-31.
 • 44. Busse WW, Pedersen S, Pauwels RA et al.: The Inhaled Steroid Treatment As Regular Therapy in Early Asthma (START) study 5-years follow-up: effectiveness of early intervention with budesonide in mild persistent asthma. J Allergy Clin Immunol 2008;121: 1167-1174.
 • 45. Hagan JB, Samant SA, Volcheck GW et al.: The risk of asthma exacerbation after reducing inhaled corticosteroids: a systemic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Allergy 2014; 69: 510-516.
Document Type
communication
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a8bb71b4-1e1f-4daf-b764-d43596253546
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.