PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | XV | 2 | 140-153
Article title

Psychospołeczne determinanty zachowań zdrowotnych młodzieży

Content
Title variants
EN
Psychosocial determinants of youths’ health behaviors
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the study was to establish psychosocial determinants of health behaviour of young people. The research was conducted on the group of 220 full families. In each family mother, father and adolescent child was examined. Age of youth was 17-19 years. The research tools were: – Health Behaviour Inventory (author: Juczyński, 2001). – List of Personal Values (author: Juczyński, 2001). – Sense of Coherence Questionnaire (author: Antonovsky; Polish adaptation: Koniarek, Dudek, Makowska (1993). – Scale of Social Support (author: K. Kmiecik-Baran, 2000). The obtained data were statisticaly analized by the metod of structural equation modelling in order to establish the impact of subjective and family factors to health behaviour of young people.
Keywords
Year
Volume
XV
Issue
2
Pages
140-153
Physical description
Contributors
 • Instytut Badań Społecznych SWSP iZ Łódź
 • Instytut Badań Społecznych SWSP iZ Łódź
References
 • Abella, R., Heslin, R. (1984). Health, Locus of Control, Values, and the Behavior of Family and Friends: An Integrated Approach to Understanding Preventive Health Behavior. Basic and Applied Social Psychology, 5, 4, 283-294.
 • Binnebesel, J. (2006). Pedagogiczne możliwości kształtowania poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Antonovsky’ego. Psychoonkologia, 10, 2, 64-69.
 • Bobrowski, K. (2002). Poczucie koherencji oraz inne zasoby odpornościowe a używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Alkoholizm i Narkomania, 15, 2, 221-239.
 • Booth, M.L., Owen, N., Bauman, A., Clavisi, O., Leslie, E. (2000). Social-cognitive and perceived environment influences associated with physical activity in older Australians. Preventive Medicine, 31, 1, 15-22.
 • de Lorgeril, M., Renaud, S., Mamelle, S., Salen, P., Martin, J.L., Monjaud, I., Guidollet, J., Touboul, P., Delaye, J. (1994). Mediterranean alpha-linolenic acid rich diet in secondary prevention of coronary heart disease. Lancet, 343, 8911, 1454-1459.
 • Dolińska-Zygmunt, G. (2000). Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Behawioralne wyznaczniki zdrowia – zachowania zdrowotne. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.) Podstawy psychologii zdrowia (s. 9-16). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Gaul, M., Machowski, A. (1987). Elementy analizy ścieżek. W: J. Brzeziński (red.) Wielozmiennowe modele statystyczne w badaniach psychologicznych (s. 82-112). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gaweł, A. (2006). Zdrowie w perspektywie pedagogicznej. Indywidualne wybory i społeczne interesy. W: M. Kowalski, A. Gaweł (red.) Zdrowie – wartość – edukacja (s. 107-213). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Gniazdowski, A. (1990). Zachowania zdrowotne a zdrowie. Badanie związków. W: A. G niazdowski (red.) Zachowania zdrowotne (s. 59-81). Łódź: Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy.
 • Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Juczyński, Z. (1997). Psychologiczne wyznaczniki zachowań zdrowotnych na przykładzie badań osób dorosłych. W: J. Łazowski, G. Dolińska-Zygmunt (red.) Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie (s. 258-291). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Juczyński, Z., Chodkiewicz, J., Pisarski, A. (2004). Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia dzieci i młodzieży. Monitorowanie zachowań zdrowotnych uczniów miasta Łodzi. Łódź: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
 • Kmiecik-Baran, K. (2000). Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Publikacja nr 4 z serii „Młodzież i przemoc”. Gdańsk: Wydawnictwo „Przegląd Oświatowy”.
 • Kolbowska, A. (2008). Młodzież a substancje psychoaktywne. W: Raport końcowy z badań „Młodzież 2008” (s. 3-28). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. Tekst uzyskany w dniu 20.07.2009 ze strony http://www.narkomania.gov.pl/mlodziez2008.pdf.
 • Koniarek, J., Dudek, B., Makowska, Z., (1993). Kwestionariusz Orientacji Życiowej. Adaptacja Thesense of Coherence Questionaire (SOC ) A.Antonovsky’ego. Przegląd Psychologiczny, 36, 491-502.
 • Kurowska, K., Zając, M. (2005). Związek poczucia koherencji i zachowań zdrowotnych u chorych z miażdżycą tętnic kończyn dolnych, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska Lublin – Polonia, vol. LX, suppl. XVI, 270, s. 203-206.
 • Leslie, E., Owen, N., Salmon, J., Bauman, A., Sallis, J.F., Lo, S.K. (1999). Insufficiently active Australian college students: perceived personal, social, and environmental influences. Preventive Medicine, 28, 1, 20-26.
 • Litman, T.J. (1974). The family as a basic unit in health and medical care: A social-behavioral overview. Social Science and Medicine, 8, 9-10, 495-519.
 • Liu, H., Yu S, Cottrell, L., Lunn, S., Deveaux, L., Brathwaite, N., Marshall, S., Li, X., Stanton, B. (2007). Personal values and involvement in problem behaviors among Bahamian early adolescents: a cross-sectional study. BMC Public Health, 7, 135. Tekst uzyskany w dniu 11.02.2008 ze strony http://www.biomedcentral.com/1471- 2458/7/135.
 • Łuszczyńska, A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Majewicz, P. (1999). Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii zdrowia – implikacje dla wychowania. W: H. Kosętka, J. Wyczesany (red.) Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Promocja zdrowia w edukacji”, Rabka, 15-16 listopada 1998 (s. 67-69). Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej.
 • Mazur, J., Woynarowska, B., Kołoło, H. (2007). Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badań HBSC 2006. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka. Tekst uzyskany w dniu 11.05.2009 ze strony http://www.imid.med.pl/klient/files/hbsc/spis%20tresci.pdf.
 • Mazurkiewicz, M. (2004). Wpływ wsparcia społecznego na utrzymanie aktywności fizycznej. Nowiny Psychologiczne, 3, 59-71.
 • Oblacińska, A., Woynarowska, B. (red.) (2006). Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Raport z badań. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej. Tekst uzyskany w dniu 20.07.2009 ze strony http://www.imid.med.pl/klient/file/zaklad08/zdro_ 01.pdf.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo „Difin”.
 • Pasikowski, T. (2001). Struktura i funkcje poczucia koherencji: analiza teoretyczna i empiryczna weryfikacja. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.) Zdrowie – stres – zasoby (s. 43-55). Poznań: Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”.
 • Pearson, N., Timperio, A., Salmon, J., Crawford, D., Biddle, S.J. (2009). Family influences on children’s physical activity and fruit and vegetable consumption. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 6, 34. Tekst uzyskany w dniu 10.08.2009 ze strony http://www.ijbnpa.org/content/6/1/34.
 • Poprawa, R., Dulewicz, D. (2006). Stress, Sense of Coherence and Problematic Internet Use. W: J. Mesjasz, A. Czapiga (red.) Psychopathologies of Modern Society (s. 109-129). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Printz, B.L., Shermis, M.D., Webb, P.M. (1999). Stress-Buffering Factors Related to Adolescent Coping: A Path Analysis. Adolescence, 34, 136, 715-720.
 • Reifman, A., Barnes, G.M., Dintcheff, B.A., Uhteg, L., Farrel, M.P. (2001). Health values buffer social-environmental risk for adolescent alcohol misuse. Psychology of Addictive Behaviors, 15, 3, 249-254.
 • Rostowska, T. (1995). Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sallis, J.F., Nader, P.R. (1988). Family Determinants of Health Behaviors . W: D.S. Gochman (red.) Health behavior: emerging research perspectives (s. 107-124). New York: Plenum Press.
 • Sierosławski, J. (2007). Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2007 roku. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESP AD. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. Tekst uzyskany dnia 12.05.2009 ze strony http://www.narkomania.gov.pl/epidemiologia.htm
 • Tinsley, B.J. (1992). Multiple Influence on the Acquisition and Socialization of Children’s Health Attitudes and Behavior: An Integrative Review. Child Development, 63, 5, 1043-1069.
 • Worsztynowicz, A. (2003). Doświadczanie wsparcia rodzicielskiego a poczucie koherencji dorastających. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.) Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 163-176). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Woynarowska, B. (2008). Edukacja zdrowotna – podstawy teoretyczne i metodyczne. W: B. Woynarowska (red.) Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki (s. 15-266). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zadworna-Cieślak, M. (2008). Doświadczanie wsparcia ze strony rodziców a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej. W: A. Chudzik (red.) Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży (s. 169-184). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Zadworna-Cieślak, M. (2010). Zachowania zdrowotne rodziców i ich dorastających dzieci. W: N. Ogińska-Bulik (red.) Zachowania ryzykowane i szkodliwe dla zdrowia. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Zadworna-Cieślak, M., Gutowska-Wyka, A. (2009). Poczucie koherencji jako zasób sprzyjający zachowaniom zdrowotnym młodzieży – przesłanki dla zadań edukacyjnych i wychowawczych. W: E. Przygodzka, I. Chmielewska (red.) Nauczyciele wobec wyzwań współczesności (s. 107-120). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Ziarko, M. (2006). Zachowania zdrowotne młodych dorosłych – uwarunkowania psychologiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe „Bogucki”.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a8b5da54-8398-4891-b16f-8c1a0b6253ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.