PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 1 | 73–77
Article title

Krztusiec jako przyczyna kaszlu u dzieci leczonych w K linice Pediatrii, Nefrologii i A lergologii Dziecięcej WI M w latach 2009–2013

Content
Title variants
EN
Pertussis as a reason of cough in children hospitalised in Paediatric, Nephrology and Allergology Clinic, Military Institute of Medicine from 2009 to 2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizie retrospektywnej poddano dokumentację medyczną 157 dzieci w wieku od 1. miesiąca do 17 lat hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w okresie od stycznia 2009 do marca 2013 roku, u których wysunięto podejrzenie krztuśca. Analizowano informacje dotyczące wieku, płci, czasu trwania kaszlu, prezentowanych objawów przed przyjęciem i w chwili przyjęcia do Kliniki oraz wyników badań laboratoryjnych. Do analizy statystycznej wyników wykorzystano program Statistica PL, przyjmując poziom istotności p<0,05. Krztusiec jako przyczynę kaszlu potwierdzono u 31 badanych pacjentów. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w częstości wykrywania zakażenia krztuścem u dzieci z kaszlem ostrym i przewlekłym. Nie wykazano różnicy w częstości występowania krztuśca pomiędzy dziewczynkami i chłopcami. Znaleziono istotną statystycznie zależność pomiędzy występowaniem kaszlu i bezdechów a laboratoryjnym potwierdzeniem krztuśca. Wykazano również istotną statystycznie zależność pomiędzy niższymi wartościami liczby leukocytów (WBC) oraz odczynu Biernackiego (OB) a rozpoznaniem krztuśca, co nie pokrywa się z klasycznym obrazem choroby. Niezgodność ta może wynikać z faktu, iż w badanej grupie znalazło się tylko dwoje dzieci niezaszczepionych przeciwko krztuścowi (dzieci poniżej 2. miesiąca życia), a tylko u osób nieszczepionych możemy obserwować klasyczny, pełnoobjawowy przebieg choroby. W grupie dzieci diagnozowanych z powodu nawracających zakażeń układu oddechowego stwierdzono zakażenie krztuścem u 8,3%.
EN
A retrospective analysis of medical data of 157 children, suspected for pertussis, aged from 1 month to 17 years, hospitalised in Paediatric, Nephrology and Allergology Clinic, Military Institute of Medicine from January 2009 to March 2013 was undertaken. Information concerning age, sex, duration of cough, presented symptoms and laboratory tests results were analysed. Statistical analysis was performed using standard statistical software (Statistica PL). The significance level was set as p<0.05. Pertussis, as a reason of cough, was found in 31 cases. Statistical analysis showed no significant differences between patients with acute and chronic cough, as far as a frequency of pertussis infection is concerned. Gender was not associated with the pertussis infection (p>0.05). Occurrence of cough and apnea was strongly associated with positive pertussis serologic laboratory tests. The statistical significance between low amount of white blood cells and low Biernacki’s test rate and positive pertussis serologic laboratory tests was found. This finding does not fit to a classical course of disease. The reason of this discrepancy may be a fact, that in analyzed group only two children werenot vaccinated (under the age of 2 months). The classical course of disease is observed only among unvaccinated patients. Among children diagnosed due to recurrent respiratory tract infections 8.3% had positive pertussis serologic laboratory tests.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
73–77
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Zakład Transfuzjologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Korsak
 • Zakład Transfuzjologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Korsak
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Carter E.R., Debley J.S., Redding G.R.: Chronic productive cough in school children: prevalence and associations with asthma and environmental tobacco smoke exposure. Cough 2006; 2: 11.
 • 2. Emeryk A., Bartkowiak-Emeryk M., Durda A.: Kaszel przewlekły u dzieci. Cz. I. Charakterystyka odruchu kaszlowego, definicje, podział, epidemiologia. Alergia 2007; (2): 19–20.
 • 3. Shields M.D., Bush A., Everard M.L.: BTS guidelines: Recommendations for the assessment and management of cough in children. Thorax 2008; 63 supl. 3: iii1–iii15.
 • 4. Chang A.B., Glomb W.B.: Guidelines for evaluating chronic cough in pediatrics: ACCP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2006; 129 (1 supl.): 260S–283S.
 • 5. Shields M.D., Thavagnanam S.: The difficult coughing child: prolonged acute cough in children. Cough 2013; 9: 11.
 • 6. Harnden A., Grant C., Harrison T. i wsp.: Whooping cough in school age children with persistent cough: prospective cohort study in primary care. BMJ 2006; 333: 174–177.
 • 7. Wawrzyniak A., Moes-Wójtowicz A., Kalicki B., Jung A.: Krztusiec – choroba, która nie daje o sobie zapomnieć. Pediatr. Med. Rodz. 2012; 8: 335–340.
 • 8. Radiukiewicz E., Aksiucik M.: Krztusiec – zagrożenie ponownie aktualne. Przegl. Epidemiol. 2003; 57: 275–280.
 • 9. Illing S., Spranger S.: Pediatria. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2001: 257–258.
 • 10. Posobkiewicz M.: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia. Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 78.
 • 11. Szczeklik A., Gajewski P.: Choroby wewnętrzne. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 956–957.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a86d8b2d-bc72-4a2e-9325-d904fb3ceb67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.