PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 48 | 149-154
Article title

Good Practices in Relationship Between Business and Science Environment – Selected Notions

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
An increase in innovation of enterprises, therefore economic growth of a country, require involvement of a sector of science, supported by a financing system of studies. Hence, there is a need for close cooperation between scientific units and their social and economic surroundings, as commercialization of knowledge and technological transfer are related to the notion of innovation. Purpose of the article is to stress the significance of creativity in operation of modern enterprises and a presentation of good practice in the scope of cooperation between science and business.
Year
Volume
48
Pages
149-154
Physical description
Contributors
 • Wroclaw University of Economics, Faculty of Economy, Management and Tourism in Jelenia Gora, 3 Nowowiejska Str., 58-500 Jelenia Gora, Poland
 • Wroclaw University of Economics, Faculty of Economy, Management and Tourism in Jelenia Gora, 3 Nowowiejska Str., 58-500 Jelenia Gora, Poland
References
 • [1] Analiza dotycząca perspektyw współpracy sfery nauki i biznesu w Stalowej Woli w oparciu o doświadczenia niemieckie (2014), red. K. Bromski, Stalowa Wola.
 • [2] Bills T., Genassi Ch. (2003). Creative Business, New York.
 • [3] Brzezinski M., Leszczynska A. (2009). Kreatywność a dynamika organizacji (in:) Or-ganizacja i zarządzanie nr 1(15), Kwartalnik Naukowy wyd. Politechniki Śląskiej, Gli-wice.
 • [4] Clegg B. (2001). Creativity and innovation for managers, Oxford.
 • [5] Connection- innowacyjny model współpracy uczelni z biznesem (2013). ed. T. Domań-ski, Łódź.
 • [6] Czyżewska D. (2009). Instrumenty wspierania powiązań między nauką a biznesem na przykładzie francuskiej konwencji CIFRE (in:) Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(37).
 • [7] Dalkir K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Oxford.
 • [8] Francis D., Bessant J. (2003). Managing radical organizational transformation. Mana-gement Decision, No 41.
 • [9] Korniejenko K. (2010). Możliwości dofinansowania transferu technologii i wiedzy nau-kowo-technicznej z jednostek naukowo badawczych do sektora MSP w Polsce (in:) Problemy Gospodarki Światowej, ed. Kuczmarska M., Pietryka I., Toruń.
 • [10] Poznańska K. (2012). Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu, (in:) Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1/39.
 • [11] Schreyogg G. (2000). Reframing change in organization. The equilibrium logic and be-yond, [in:] Best Paper Proceedings, Academy of Management, Toronto.
 • [12] Shalley Ch., Gilson L. (2004). What leaders need to know: a review of social and con-textual factors that can foster or hinder creativity. The Leadership Quaterly, Vol. 15.
 • [13] Silver Ch. (2000). Where technology and knowledge meet. The Journal of Business Strategy, 11-12.
 • [14] Skrzypek E. (2014). Kreatywność a zarządzanie wiedzą (in:) Zeszyty Naukowe Mało-polskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 24, nr 1.
 • [15] Theory of management 4 (2011). ed. S. Hittmar, University of Zilina.
 • [16] The Innovation Union Scoreboard (2015), http://ec.europa.eu/growth/industry/ innova-tion / facts-figures /scoreboards/ index.
 • [17] West M.A. (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa
 • [18] Współpraca nauki i biznesu (2013). ed. K. Bromski, PARP, Warszawa.
 • [19] Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w W. Brytanii i Finlandii, Propozycja implementacji rozwiązań dla Polski [2014], Wyd. Uni-wersytet Śląski w Katowicach.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a8656b08-6d7c-45bc-b363-4917cb982bff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.