PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 4 | 247-253
Article title

Deficyty językowe w zespole Aspergera jako możliwy wyraz dysfunkcji prawopółkulowej

Authors
Content
Title variants
EN
Language deficits as a possible symptom of right hemisphere dysfunctions in Asperger’s syndrome
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Jakościowe zaburzenia komunikacji stanowią jeden z osiowych objawów w grupie całościowych zaburzeń rozwoju i w zależności od rozpoznawanego zespołu mogą mieć bardzo zróżnicowane nasilenie: od braku funkcjonalnej mowy do nawet nadmiernie rozwiniętych kompetencji werbalnych, mierzonych przy pomocy standaryzowanych skal. W obrazie klinicznym zespołu Aspergera (ZA) dominują deficyty językowe przede wszystkim w zakresie pragmatyki, czyli używania języka w kontekście społecznym, semantyki, czyli rozpoznawania różnych znaczeń tego samego słowa, oraz prozodii, czyli rytmu, intonacji i modulacji mowy. W przypadku ZA różnica pomiędzy formalnymi umiejętnościami językowymi, tzn. w zakresie funkcji morfologicznych, fonologicznych i syntaktycznych, a deficytami o charakterze semantyczno-pragmatycznym jest wyraźnie zauważalna i charakterystyczna. Powyższa sytuacja rodzi pytania o uwarunkowania neurobiologiczne tych deficytów. Funkcje językowe są jednymi z pierwszych, dla których ustalono lokalizacje w ludzkim mózgu. Tradycyjnie są one wiązane z obszarami zlokalizowanymi w obrębie lewej półkuli mózgowia, podlegają lateralizacji i są realizowane dzięki aktywności pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych obszarów kory asocjacyjnej. Liczne obserwacje dostarczają dowodów na istotną rolę również prawej półkuli w procesach komunikacyjnych, a zwłaszcza w aspektach pragmatycznych oraz dotyczących dyskursu. Analiza deficytów komunikacyjnych powstających w wyniku nabytych uszkodzeń prawej półkuli mózgowia i obserwowanych wśród osób z ZA oraz obserwacje dotyczące nieprawidłowych wzorców asymetrii półkulowej w tej grupie pacjentów pozwalają wiązać etiologię całościowych zaburzeń rozwoju z deficytami prawopółkulowymi.
PL
Qualitative communication disorders belong to the key symptoms of pervasive developmental disorders (PDD). The severity of the symptoms of communication disorders varies depending on the type of PDD, from the lack of functional speech to overdeveloped verbal competencies measured by standardized scales. In Asperger’s syndrome (AS), observed language abnormalities include: pragmatics (application of language in social context), semantics (identifying different meanings of the same word) and prosody (rhythm, intonation and modulation of speech). In the case of AS, the difference between formal language skills, i.e. within morphological, phonological and syntactic functions, and semantic and pragmatic deficits is clearly noticeable and distinctive. This situation arouses some questions about neurobiological conditions of these deficits. The language functions are among the first functions for which locations in the brain have been established. Traditionally they have been ascribed to some regions in the left hemisphere; they undergo lateralization and are accomplished owing to the activity of the primary, secondary and tertiary regions of associative cortex. However, there is also quite a lot of evidence suggesting that the right hemisphere plays an important role in communication processes, especially in some aspects of pragmatics and discourse. The analysis of communication deficits observed in patients with acquired right hemisphere damages and patients with AS as well as abnormal patterns of hemispheric asymmetry in this group of patients, suggest that the right hemisphere is involved in aetiology of PDD.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
247-253
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
References
 • 1. Zaidel E.: Disconnection syndrome as a model for laterality effects in the normal brain. W: Hellige J.B.: Cerebral Hemisphere Asymmetry: Method, Theory, and Application. Praeger, New York 1983: 95-151.
 • 2. Helm-Estabrooks N.: Exploiting the right hemisphere for language rehabilitation: melodic intonation therapy. W: Perecman E. (red.): Cognitive Processing in the Right Hemisphere. Academic Press, New York 1983.
 • 3. Gardner H., Brownell H.H., Wapner W, Michelow D.: Missing the point: the role of the right hemisphere in the processing of complex linguistic materials. W: Perecman E. (red.): Cognitive Processing in the Right Hemisphere. Academic Press, New York 1983.
 • 4. Myers PS.: Right hemisphere impairment. W: Holland A.L. (red.): Language Disorders in Adults. College-Hill Press, San Diego 1984.
 • 5. Heilman K.M., Scholes R., Watson R.T.: Auditory affective agnosia. Disturbed comprehension of affective speech. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1975; 38: 69-72.
 • 6. Winner E., Gardner H.: The comprehension of metaphor in brain-damaged patients. Brain 1977; 100: 717-729.
 • 7. Brownell H.H., Simpson T.L., Bihrle A.M. i wsp.: Appreciation of metaphoric alternative word meanings by left and right brain-damaged patients. Neuropsychologia 1990; 28: 375-383.
 • 8. Hirst W, LeDoux J., Stein S.: Constraints on the processing of indirect speech acts: evidence from aphasiology. Brain Lang. 1984; 23: 26-33.
 • 9. Glosser G., Goodglass H.: Idiosyncratic word associations following right hemisphere damage. J. Clin. Exp. Neuropsychol. 1991; 13: 703-710.
 • 10. Weylman S.T., Brownell H.H., Roman M., Gardner H.: Appreciation of indirect requests by left- and right-braindamaged patients: the effects of verbal context and conventionality of wording. Brain Lang. 1989; 36: 580-591.
 • 11. Kaplan JA, Brownell H.H., Jacobs J.R., Gardner H.: The effects of right hemisphere damage on the pragmatic interpretation of conversational remarks. Brain Lang. 1990; 38: 315-333.
 • 12. Winner E., Brownell H., Happe F. i wsp.: Distinguishing lies from jokes: theory of mind deficits and discourse interpretation in right hemisphere brain-damaged patients. Brain Lang. 1998; 62: 89-106.
 • 13. Giora R., Zaidel E., Soroker N. i wsp.: Differential effects of right- and left-hemisphere damage on understanding sarcasm and metaphor. Metaphor and Symbol 2000; 15: 63-83.
 • 14. Bishop D.VM., Adams C.: Conversational characteristics of children with semantic-pragmatic disorder. II: What features lead to a judgement of inappropriacy? Br. J. Disord. Com-mun. 1989; 24: 241-263.
 • 15. De Fosse L., Hodge S.M., Makris N. i wsp.: Language-association cortex asymmetry in autism and specific language impairment. Ann. Neurol. 2004; 56: 757-766.
 • 16. McKelvey J.R., Lambert R., Mottron L., Shevell M.I.: Right-hemisphere dysfunction in Asperger’s syndrome. J. Child Neurol. 1995; 10: 310-314.
 • 17. Voeller K.K.: Right-hemisphere deficit syndrome in children. Am. J. Psychiatry 1986; 143: 1004-1009.
 • 18. Nieminen-von Wendt T., Metsahonkala L., Kulomaki T. i wsp.: Changes in cerebral blood flow in Asperger syndrome during theory of mind tasks presented by the auditory route. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2003; 12: 178-189.
 • 19. Wang A.T., Lee S.S., Sigman M., Dapretto M.: Neural basis of irony comprehension in children with autism: the role of prosody and context. Brain 2006; 129: 932-943.
 • 20. Sperber D., Wilson D.: Relevance: Communication and Cognition. Blackwell, Oxford 1986.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a8376049-627e-4876-8860-097c3b9835c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.