PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 4 | 274–285
Article title

Wpływ poziomu poczucia koherencji na wybór stylu radzenia sobie ze stresem u kobiet z rozpoznaniem nowotworu narządów rodnych

Content
Title variants
EN
Influence of the level of the sense of coherence on the choice of the stress-coping style in women diagnosed with cancer of the genital organs
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Cancer is a very difficult experience for every person who had to face it. The sense of coherence (SOC) is the factor that has an influence on the ability to cope with stress. People with strong SOC are able to use their potential resources in a better way. These resources help patients in their struggle for health. The aim of the paper was to define the relation between the level of the sense of coherence and preferred styles of dealing with difficult situations in women diagnosed with cancer of the genital organs, as a predictor in the struggle with the disease. Material and methods: The research was conducted among 73 women diagnosed with cancer of the genital organs, who were hospitalized in Gynecologic Oncology Clinic in Oncology Center in Bydgoszcz. The sense of coherence was assessed using Life Orientation Questionnaire by Antonovsky (SOC-29) and preferred styles of coping with stress in a difficult situation were tested using CISS questionnaire by Endler and Parker. Results: It was demon­strated that women diagnosed with cancer of the genital organs do not differ from one another in the level of the sense of coherence, and global SOC levels were average. The women gained the highest results in manageability, followed by the feeling of meaningfulness and comprehensibility which obtained the lowest results. The most frequent style was the evasion one. The patients with a high SOC level preferred the style focused on the prob­lem. Rarely did they choose emotional or evasion styles in dealing with the problem. Conclusions: Defining the level of the sense of coherence may have an impact on the care of patients. It may also influence education in neoplastic disease.
PL
Wstęp: Choroba nowotworowa jest bardzo trudnym wydarzeniem w życiu człowieka. Czynnikiem wpływającym na umiejętność radzenia sobie ze stresem jest poczucie koherencji (SOC). Osoby odznaczające się silnym SOC lepiej potrafią uruchomić swoje potencjalne zasoby środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, które pomagają im pod­jąć walkę o zdrowie. Celem pracy było określenie związku między poziomem poczucia koherencji, jako predyktora w walce z chorobą, a preferowanymi stylami radzenia sobie w sytuacji trudnej u kobiet z rozpoznaniem nowotworu narządów rodnych. Materiał i metody: Grupę badawczą stanowiły 73 kobiety z rozpoznaniem nowotworu narządów rodnych hospitalizowane na Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Poziom poczucia koherencji określano za pomocą Kwestionariusza Orientacji Życiowej Antonovsky’ego (SOC-29), a w badaniu preferowanych stylów radzenia sobie ze stresem w sytuacji trudnej wykorzystano kwestionariusz CISS Endlera i Parkera. Wyniki: Wykazano, że kobiety z rozpoznanym nowotworem narządów rodnych nie różnią się od siebie poziomem poczucia koherencji, a globalne SOC u tych chorych kształtowało się na poziomie przeciętnym. Najwyższe wyniki chore osiągnęły w zakresie zaradności, następnie sensowności, a najniższe – zrozumiałości. Naj­częściej stosowany był styl unikowy. Osoby charakteryzujące się wysokim SOC preferowały styl skoncentrowany na zadaniu, rzadziej emocjonalny i unikowy. Wnioski: Określenie poziomu poczucia koherencji może mieć wpływ na sposób prowadzenia opieki oraz edukacji zdrowotnej w chorobie nowotworowej.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
274–285
Physical description
Contributors
 • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Teorii Pielęgniarstwa CM w Bydgoszczy, UMK Toruń. Kierownik: dr n med. Mirosława Felsmann
 • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Teorii Pielęgniarstwa CM w Bydgoszczy, UMK Toruń. Kierownik: dr n med. Mirosława Felsmann
References
 • 1.Antonovsky A.: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. IPiN, Warszawa 2005.
 • 2.Kozaka J.: Jakość życia a poczucie koherencji kobiet chorych na raka jajnika. Psychoonkologia 2002; 6: 13–19.
 • 3.Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P.: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS: podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2005.
 • 4.Kurowska K., Jaworska M.: Poczucie koherencji (SOC) a style radzenia sobie z chorobą u osób z rozpoznaniem raka jajnika i jądra. Probl. Pielęg. 2010; 18: 429–434.
 • 5.Kurowska K., Bartoszek M.: Poczucie koherencji a style radze­nia sobie u osób z wyłonioną kolostomią z powodu raka jelita grubego. Współcz. Onkol. 2008; 12: 429–435.
 • 6.Jawor M., Szproch A., Dimter A. i wsp.: Poczucie koherencji, style radzenia sobie a adaptacja po zabiegu histerektomii. Psy­chiatr. Pol. 2002; 36: 759–770.
 • 7.Basińska B.: Radzenie sobie z konfrontacją stresową a konti­nuum zdrowie – choroba nowotworowa. Psychoonkologia 2001; 8: 25–33.
 • 8.Słowik P.: Związki między poczuciem koherencji a emocjami u chorych somatycznie. Sztuka Leczenia 2002; 8: 43–48.
 • 9.Kurowska K., Weilandt K.: Poczucie koherencji a radzenie sobie z chorobą u osób z rozpoznaniem raka płuca. Probl. Pielęg. 2010; 18: 11–16.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a7e5dce6-cb58-4d7b-bbd6-3e4225732f50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.