PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 2 | 117–128
Article title

Budowanie wizerunku gabinetów stomatologicznych za pośrednictwem narzędzi public relations

Content
Title variants
EN
Building an image of dental clinics through public relations tools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Wzrost świadomości pacjentów, postęp technologiczny, konkurencja, która pojawiła się na rynku usług medycznych, doprowadziły do konieczności zadbania o dobry wizerunek placówek ochrony zdrowia. Promocyjne działania marketingowe, a szczególnie narzędzia public relations (PR) wdrażane w sposób zaplanowany, świadomy i systematyczny pozwalają na kreowanie pozytywnego wizerunku jednostek działalności leczniczej. Za pośrednictwem PR możliwe jest budowanie przez jednostkę medyczną wzajemnych, pozytywnych relacji z jej otoczeniem. Głównym celem pracy jest ukazanie metod i zakresu posługiwania się narzędziami PR w procesie budowania wizerunku w wybranych gabinetach stomatologicznych. MATERIAŁ I METODY W pracy zastosowano metodę kwestionariuszową i wywiad pogłębiony. Badanie miało charakter jakościowy. Przebadano 31 gabinetów stomatologicznych z miasta Bytomia. Wyniki opracowano statystycznie. WYNIKI Trzy czwarte badanych gabinetów stomatologicznych w sposób świadomy wykorzystuje różnorodne narzędzia PR w procesie kreowania swojego wizerunku. Stosują one szeroki wachlarz technik i sposobów komunikowania się z otoczeniem. Jedna czwarta przebadanych gabinetów nie podejmuje takich działań świadomie. WNIOSKI Badane gabinety stomatologiczne organizują dla pacjentów różnorodne działania z zakresu PR oraz współpracują z wieloma podmiotami z otoczenia zewnętrzne-go, jednak zarządzanie PR jest jeszcze słabo zorganizowane i minimalnie ukształtowane. Gabinety stomatologiczne korzystają z licznych form komunikacji. Najpopularniejszym medium i zarazem kanałem komunikacji wykorzystywanym przez gabinety stomatologiczne jest Internet.
EN
INTRODUCTION The increase in patient awareness, technological developments and competition which have appeared on the market of medical services, all have led to the need to ensure a good image of health protection institutions. Promotional marketing activities and particularly public relations tools implemented in a planned, systematic way allow one to create a positive image of a medical facility. PR can build mutual, positive relations with the environment. The main aim of this paper is to present the methods and the use of PR tools in the process of building the image of selected dental practices. MATERIALS AND METHODS The questionnaire methodology was an indepth interview. The study was of a qualitative nature. 31 dental offices in the city of Bytom were examined. The results were analysed statistically. RESULTS Three-quarters of the respondents consciously use various PR tools in the process of creating their image. They use a wide range of techniques and ways of interacting with the environment. A quarter of the surveyed offices did not knowingly take such action. CONCLUSIONS The surveyed clinics have organized various activities for patients within PR. They collaborate with multiple entities from the external environment. However, in the offices, PR management is still poorly organized and minimally configured. Dental practices make use of many forms of communication. The most popular medium of communication channel used by dentists is the Internet.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
2
Pages
117–128
Physical description
Contributors
 • Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Piekarska 18 41-902 Bytom tel. +48 32 397 65 37
 • Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Świderska J. Kreowanie wizerunku placówki medycznej. W: Public Relations – efektywne komunikowanie w teorii i praktyce. Red. R. Maćkowska AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 223.
 • 2. Chmielewska-Kemicer E., Karakiewicz B. Kształtowanie wizerunku placówek ochrony zdrowia na rynku usług medycznych. Rocz. PAM 2010; 56: 114–117.
 • 3. Rynne T.J. Transitioning Health Care Marketing Into the Twenty – First Century. Mark. Health Serv. 1999; 19(2): 4–10.
 • 4. Czerwiak A., Ćwik K. Zasadność działań public relations w zakładach opieki zdrowotnej. Pielęg. Pol. 1 2008; 1(27): 78–79.
 • 5. Syrkiewicz-Świtała M. Funkcjonowanie placówek opieki zdrowotnej w kontekście konkurencyjności. W: Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Red. A. Lipowski. WSB, Dąbrowa Górnicza 2008, ss. 168–169.
 • 6. Mruk H. Zarządzanie wizerunkiem gabinetu. Porad. Stomatol. 2010; 5: 186–187.
 • 7. Bukowska-Piestrzyńska A. Marketing gabinetu stomatologicznego. Czelej, Lublin 2011, ss. 14–16.
 • 8. Dworzański W., Dworzańska A., Burdan F. Istota relacji lekarz – pacjent w budowaniu wizerunku placówki medycznej. Pol. Merkuriusz Lek. 2012; 32(187): 38–39.
 • 9. Szumska M. Zarządzanie i marketing w gabinecie stomatologicznym. Pracujmy dla siebie i dla klienta. Twój Prz. Stomatol. 2011; 4: 82.
 • 10. Paszkowska M. Public relations gabinetu lekarza specjalisty. Cz. II. Porad. Stomatol. 2011; 2(11): 96–96.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a79792fd-ef10-47cb-90e9-b43154e5b24b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.