PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 271–277
Article title

Stan odżywienia oraz sposoby jego oceny u osób w podeszłym wieku i u chorych otępiałych

Content
Title variants
EN
Nutritional status and methods of its evaluation in elderly and in demented patients
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nieprawidłowy stan odżywienia (malnutrition) należy do najważniejszych problemów klinicznych w populacji ogólnej, a jeszcze większego znaczenia nabiera w populacjach szczególnych (dzieci, osoby w wieku podeszłym). Niestety, rozpowszechnienie nieprawidłowego stanu odżywienia zazwyczaj jest niedoszacowane, znaczenie często minimalizowane, a ocena pomijana w rutynowym badaniu chorych. Od niedawna zalecenia dotyczące konieczności badania stopnia odżywienia chorych hospitalizowanych obowiązują również w Polsce. Jedną ze szczególnych populacji zagrożonych wystąpieniem zaburzeń odżywienia jest grupa osób w wieku podeszłym. Wśród seniorów obserwuje się występowanie zjawiska niedoboru białka i energii (protein-energy malnutrition, PEM). Częste występowanie niedożywienia wśród seniorów wynika z wielu czynników ogólnych, ale również typowych dla wieku, zarówno biologicznych, jak i psychospołecznych. Jako wiodące wymieniane są: procesy starzenia organizmu, utrata apetytu, pogorszenie odczuwania smaku i/lub zapachu, zaburzenia wchłaniania, zaburzenia stomatologiczne i protetyczne, choroby przewodu pokarmowego, choroby ogólnoustrojowe, przyjmowane leki, deficyty zmysłów, zmieniony poziom aktywności własnej i społecznej, zmiany w preferencji pokarmów, stan materialny oraz stan psychiczny. Nieprawidłowy stan odżywienia dotyczy również chorych z otępieniem i skutkuje nasileniem objawów neuropsychiatrycznych (omamy, apatia, zaburzenia zachowania, zaburzenia snu), pogorszeniem rokowania, wzrostem ryzyka umieszczenia w placówce opiekuńczej, a w konsekwencji wzrostem śmiertelności. W tej sytuacji zasadniczą sprawą jest konieczność wykrycia osób nieprawidłowo odżywionych. Panel dostępnych metod diagnostycznych jest rozbudowany, począwszy od prostych narzędzi ankietowych, poprzez bardzo rozbudowane kwestionariusze, aż do metod z użyciem specjalistycznej i kosztownej aparatury (analiza bioimpedancji, densytometria podwójnej energii).
EN
Abnormal nutritional status (malnutrition) is a major clinical problem in the general population, and even more important in specific populations (children and elderly people). Unfortunately, prevalence of malnutrition is usually underestimated, its importance is often minimized, and the assessment overlooked in the routine examination of patients. The recommendations regarding the evaluation of nutritional status of hospitalized patients were introduced in Poland recently. Elderly population is one of the specific population at the highest risk of malnutrition. Among seniors the phenomenon of protein and energy deficiency (called protein-energy malnutrition, PEM) is observed. High incidence of malnutrition among seniors is a consequence of many factors. Some of them are general in nature, the other are typical of their age (including both biological and psychosocial factors). A long list of factors includes: processes of aging, loss of appetite, decreased sense of taste and/or odour, malabsorption, dental prosthetic, gastrointestinal diseases, systemic illness, medications, sensory deficits, altered level of activity and social changes for food preferences, physical condition and mental state. Malnutrition is frequent in demented patients and is associated with increased severity of neuropsychiatric symptoms (hallucinations, apathy, behaviour disorders, sleep disorders), worse prognosis, increased risk of nursing home placement and, consequently, an increase in mortality.In this context, it is essential to detect the improperly nourished cases. There is a wide array of diagnostic methods, ranging from simple screening instruments through very extensive questionnaires, to methods using specialized and expensive equipment (bioelectrical impedance analysis, dual X-ray absorptiometry).
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
271–277
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Green S.M., Watson R.: Nutritional screening and assessment tools for older adults: literature review. J. Adv. Nurs. 2006; 54: 477–490.
 • 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 • 3. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego: Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 • 4. McWhirter J.P., Pennington C.R.: Incidence and recognition of malnutrition in hospital. BMJ 1994; 308: 945–948.
 • 5. Kondrup J., Allison S.P., Elia M. i wsp.; Educational and Clinical Practice Committee; European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN): ESPEN guidelines for nutrition screening 2002. Clin Nutr. 2003; 22: 415–421.
 • 6. Constans T., Bacq Y., Bréchot J.F. i wsp.: Protein-energy malnutrition in elderly medical patients. J. Am. Geriatr. Soc. 1992; 40: 263–268.
 • 7. Sullivan D.H., Bopp M.M., Roberson P.K.: Protein-energy undernutrition and life-threatening complications among the hospitalized elderly. J. Gen. Intern. Med. 2002; 17: 923–932.
 • 8. Larsson J., Unosson M., Nilsson L. i wsp.: Effects of dietary supplement on nutritional status and clinical outcome in 501 geriatric patients: a randomized study. Clin Nutr. 1990; 9: 179–184.
 • 9. Fullöp T., Hermann F., Rapin H.: Prognostic role of albumin and prealbumin levels in elderly patients at admission to a geriatric hospital. Arch. Gerontol. Geriatr. 1991; 12: 31–39.
 • 10. Pablo A.M., Izaga M.A., Alday L.A.: Assessment of nutritional status on hospital admission: nutritional scores. Eur. J. Clin. Nutr. 2003; 57: 824–831.
 • 11. Persson M.D., Brismar K.E., Katzarski K.S. i wsp.: Nutritional status using mini nutritional assessment and subjective global assessment predict mortality in geriatric patients. J. Am. Geriatr. Soc. 2002; 50: 1996–2002.
 • 12. Harris D., Haboubi N.: Malnutrition screening in the elderly population. J. R. Soc. Med. 2005; 98: 411–414.
 • 13. Edington J.: Problems of nutritional assessment in the community. Proc. Nutr. Soc. 1999; 58: 47–51.
 • 14. Gariballa S.: Nutrition and older people: special considerations relating to nutrition and ageing. Clin. Med. 2004; 4: 411–414.
 • 15. Woo J.: Nutrition in the elderly. J. Hong Kong Geriatr. Soc. 2000; 3: 15–18.
 • 16. Saunders J., Smith T., Stroud M.: Malnutrition and undernutrition. Medicine 2011; 39: 45–50.
 • 17. Cowan D.T., Roberts J.D., Fitzpatrick J.M. i wsp.: Nutritional status of older people in long term care settings: current status and future directions. Int. J. Nurs. Stud. 2004; 41: 225–237.
 • 18. Kagansky N., Berner Y., Koren-Morag N. i wsp.: Poor nutritional habits are predictors of poor outcome in very old hospitalized patients. Am. J. Clin. Nutr. 2005; 82: 784–791.
 • 19. Bradford A., Kunik M.E., Schulz P. i wsp.: Missed and delayed diagnosis of dementia in primary care: prevalence and contributing factors. Alzheimer Dis. Assoc. Disord. 2009; 23: 306–314.
 • 20. McCormick W.C., Kukull W.A., van Belle G. i wsp.: The effect of diagnosing Alzheimer’s disease on frequency of physician visits: a case-control study. J. Gen. Intern. Med. 1995; 10: 187–193.
 • 21. Frisardi V., Solfrizzi V., Seripa D. i wsp.: Metabolic-cognitive syndrome: a cross-talk between metabolic syndrome and Alzheimer’s disease. Ageing Res. Rev. 2010; 9: 399–417.
 • 22. Mancini M., Grappasonni I., Scuri S. i wsp.: Oral health in Alzheimer’s disease: a review. Curr. Alzheimer Res. 2010; 7: 368–373.
 • 23. Wostyn P., Audenaert K., De Deyn P.P.: Alzheimer’s disease and glaucoma: is there a causal relationship? Br. J. Ophthalmol. 2009; 93: 1557–1559.
 • 24. Craft S.: The role of metabolic disorders in Alzheimer disease and vascular dementia: two roads converged. Arch. Neurol. 2009; 66: 300–305.
 • 25. Tysiewicz-Dudek M., Pietraszkiewicz F., Drozdzowska B.: Alzheimer’s disease and osteoporosis: common risk factors or one condition predisposing to the other? Ortop. Traumatol. Rehabil. 2008; 10: 315–323.
 • 26. Tzourio C.: Hypertension, cognitive decline, and dementia: an epidemiological perspective. Dialogues Clin. Neurosci. 2007; 9: 61–70.
 • 27. Guehne U., Riedel-Heller S., Angermeyer M.C.: Mortality in dementia. Neuroepidemiology 2005; 25: 153–162.
 • 28. Zekry D., Herrmann F.R., Grandjean R. i wsp.: Demented versus non-demented very old inpatients: the same comorbidities but poorer functional and nutritional status. Age Ageing 2008; 37: 83–89.
 • 29. Magri F., Borza A., del Vecchio S. i wsp.: Nutritional assessment of demented patients: a descriptive study. Aging Clin. Exp. Res. 2003; 15: 148–153.
 • 30. Faxén-Irving G., Basun H., Cederholm T.: Nutritional and cognitive relationships and long-term mortality in patients with various dementia disorders. Age Ageing 2005; 34: 136–141.
 • 31. Spaccavento S., Del Prete M., Craca A., Fiore P.: Influence of nutritional status on cognitive, functional and neuropsychiatric deficits in Alzheimer’s disease. Arch. Gerontol. Geriatr. 2009; 48: 356–360.
 • 32. Andrieu S., Reynish W., Nourhashemi F. i wsp.: Nutritional risk factors for institutional placement in Alzheimer’s disease after one year follow-up. J. Nutr. Health Aging 2001; 5: 113–117.
 • 33. Gil Gregorio P., Ramirez Diaz S.P., Ribera Casado J.M.; DEMENU group: Dementia and Nutrition. Intervention study in institutionalized patients with Alzheimer disease. J. Nutr. Health Aging 2003; 7: 304–308.
 • 34. Faxén-Irving G., Andrén-Olsson B., af Geijerstam A. i wsp.: The effect of nutritional intervention in elderly subjects residing in group-living for the demented. Eur. J. Clin. Nutr. 2002; 56: 221–227.
 • 35. Vellas B., Lauque S., Gillette-Guyonnet S. i wsp.; REAL.FR Group: Impact of nutritional status on the evolution of Alzheimer’s disease and on response to acetylcholinesterase inhibitor treatment. J. Nutr. Health Aging 2005; 9: 75–80.
 • 36. Gillette-Guyonnet S., Cortes F., Cantet C. i wsp.; REAL.FR Group: Long-term cholinergic treatment is not associated with greater risk of weight loss during Alzheimer’s disease: data from the French REAL.FR cohort. J. Nutr. Health Aging 2005; 9: 69–73.
 • 37. Green S.M., Watson R.: Nutritional screening and assessment tools for older adults: literature review. J. Adv. Nurs. 2006; 54: 477–490.
 • 38. Berner Y.N.: Assessment tools for nutritional status in the elderly. IMAJ 2003; 5: 365–367.
 • 39. Beck A.M., Ovesen L., Osler M.: The ‘Mini Nutritional Assessment’ (MNA) and the ‘Determine Your Nutritional Health’ Checklist (NSI Checklist) as predictors of morbidity and mortality in an elderly Danish population. Br. J. Nutr. 1999; 81: 31–36.
 • 40. Griep M.I., Mets T.F., Collys K. i wsp.: Risk of malnutrition in retirement homes elderly persons measured by the “mininutritional assessment”. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2000; 55: M57–M63.
 • 41. Compan B., di Castri A., Plaze J.M., Arnaud-Battandier F.: Epidemiological study of malnutrition in elderly patients in acute, sub-acute and long term care using the MNA. J. Nutr. Health Aging 1999; 3: 146–151.
 • 42. Gazzotti C., Albert A., Pepinster A., Petermans J.: Clinical usefulness of the mini nutritional assessment (MNA) scale in geriatric medicine. J. Nutr. Health Aging 2000; 4: 176–181.
 • 43. Beck A.M., Ovesen L., Schroll M.: A six months’ prospective follow up of 65+-y-old patients from general practice classified according to nutritional risk by the Mini Nutritional Assessment. Eur. J. Clin. Nutr. 2001; 55: 1028–1033.
 • 44. Ball S., Swan P.D., DeSimone R.: Comparison of anthropometry to dual energy X-ray absorptiometry: a new prediction equation for women. Res. Q. Exerc. Sport 2004; 75: 248–258.
 • 45. Bouillanne O., Morineau G., Dupont C. i wsp.: Geriatric Nutritional Risk Index: a new index for evaluating at-risk elderly medical patients. Am. J. Clin. Nutr. 2005; 82: 777–783.
 • 46. Bolanowski M., Zadrożna-Śliwka B., Zatońska K.: Badanie składu ciała – metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2005; 1: 20–25.
 • 47. Ayvaz G., Cimen A.R.: Methods for body composition analysis in adults. The Open Obesity Journal 2011; 3: 62–69.
 • 48. Soeters P.B., Reijven P.L., van Bokhorst-de van der Schueren M.A. i wsp.: A rational approach to nutritional assessment. Clin. Nutr. 2008; 27: 706–716.
 • 49. Alberda C., Graf A., McCargar L.: Malnutrition: etiology, consequences, and assessment of a patient at risk. Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2006; 20: 419–439.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a7628c8d-dffb-4776-849e-dbc6fffef34d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.