PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 302–307
Article title

Niefarmakologiczne strategie postępowania w zaburzeniach zachowania towarzyszących otępieniu

Content
Title variants
EN
Non-pharmacological strategies of behavioural symptoms associated with dementia management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne dotyczą większości chorych otępiałych i stanowią poważny pro­blem nie tylko z powodu trudności związanych z opieką i cierpienia opiekunów, ale także niekorzystnych na­stępstw dla chorych, takich jak szybsza progresja dysfunkcji poznawczych, zwiększona potrzeba opieki i wcze­śniejsza instytucjonalizacja, ryzyko upadków i urazów oraz wyższa śmiertelność. Powszechnie stosowane leki (przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe) cechuje ograniczona skuteczność, występują również problemy z tolerancją, a w przypadku leków przeciwpsychotycznych dodatkowe ryzyko powikłań ze strony układu krążenia i przedwczesnych zgonów. Alternatywą mogą być interwencje niefarmakologiczne, które są względnie dobrze przebadane, cechują się zadowalającą efektywnością wobec przynajmniej niektórych obja­wów behawioralnych (zwłaszcza pobudzenia, zaburzeń nastroju, zaburzeń snu i apatii) oraz zdecydowanie lep­szym bezpieczeństwem stosowania niż jakiekolwiek leki. Stosowane podejścia opierają się na czterech mode­lach teoretycznych (genetyczno-biologiczny, behawioralny, nadwrażliwości na stres i niezaspokojonych potrzeb), z których wywodzi się specyficzne interwencje, dostosowane do potrzeb chorych z demencją. Do najlepiej prze­badanych należą interwencje sensoryczne, ustrukturowane aktywności i metody potencjalizowania kontaktów społecznych. Powszechnie stosowane są także różne interwencje behawioralne, które są jednak niewystarcza­jąco dokładnie przebadane. Wdrożenie metod niefarmakologicznych utrudniają przyzwyczajenia i przekonania oraz inne bariery mentalne, niewiedza personelu fachowego i opiekunów, a także bariery związane z systemem ochrony zdrowia i wysokimi kosztami opieki.
EN
Behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD) are common among demented patients and con­stitute a serious problem not only because of additional care-related issues and increased caregivers’ burden, but also due to considerable consequences for the patients, including faster progression of cognitive disorder, in­creased care need and earlier institutionalization, risk of falls and injuries as well as increased mortality. Com­monly used drugs (antipsychotics, antidepressants, antiepileptic) have limited efficacy and tolerability. Moreover, antipsychotics use in dementia has been linked to increased risk of cerebrovascular events (like stroke and myocar­dial infarct) and premature mortality. Non-pharmacological interventions have been proposed as an alternative to drug use. Their efficacy, although also limited, is not inferior to drugs while the risk of side effects is minimal as compared to any drug. Four different theoretical models (genetic-biological, behavioural, stress hypersensitiv­ity and frustrated needs) are used for the development of different management approaches. The resulting, clini­cally confirmed methods include sensory interventions, structured activities and social activities potentialization. The commonly used behavioural methods, although popular, are surprisingly insufficiently examined in clinical trials. Wider use of non-pharmacological methods for dementia (including BPSD) is compromised by mental bar­riers of health professionals (including beliefs and habits), low level of knowledge among professionals and care­givers as well as barriers related to health care system and costs of care.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
302–307
Physical description
Contributors
 • Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Black W., Almeida O.P.: A systematic review of the association between the Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia and burden of care. Int. Psychogeriatr. 2004; 16: 295–315.
 • 2. Buhr G.T., White H.K.: Difficult behaviors in long-term care patients with dementia. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2007; 8 supl. 2: e101–e113.
 • 3. Savva G.M., Zaccai J., Matthews F.E. i wsp.: Prevalence, correlates and course of behavioural and psychological symptoms of dementia in the population. Br. J. Psychiatry 2009; 194: 212–219.
 • 4. Zahodne L.B., Ornstein K., Cosentino S. i wsp.: Longitudinal relationships between Alzheimer disease progression and psychosis, depressed mood, and agitation/aggression. Am. J. Geriatr. Psychiatry 2013. DOI: 10.1016/j.jagp.2013.03.014.
 • 5. Scarmeas N., Brandt J., Albert M. i wsp.: Delusions and hallucinations are associated with worse outcome in Alzheimer disease. Arch. Neurol. 2005; 62: 1601–1608.
 • 6. Wilson R.S., Tang Y., Aggarwal N.T. i wsp.: Hallucinations, cognitive decline, and death in Alzheimer’s disease. Neuroepidemiology 2006; 26: 68–75.
 • 7. Luppa M., Luck T., Weyerer S. i wsp.: Prediction of institutionalization in the elderly. A systematic review. Age Ageing 2010; 39: 31–38.
 • 8. Azermai M., Petrovic M., Elseviers M.M. i wsp.: Systematic appraisal of dementia guidelines for the management of behavioural and psychological symptoms. Ageing Res. Rev. 2012; 11: 78–86.
 • 9. Mittal V., Kurup L., Williamson D. i wsp.: Risk of cerebrovascular adverse events and death in elderly patients with dementia when treated with antipsychotic medications: a literature review of evidence. Am. J. Alzheimers Dis. Other Demen. 2011; 26: 10–28.
 • 10. Flirski M., Sobow T., Kloszewska I.: Behavioural genetics of Alzheimer’s disease: a comprehensive review. Arch. Med. Sci. 2011; 7: 195–210.
 • 11. Casanova M.F., Starkstein S.E., Jellinger K.A.: Clinicopathological correlates of behavioral and psychological symptoms of dementia. Acta Neuropathol. 2011; 122: 117–135.
 • 12. Garcia-Alloza M., Gil-Bea F.J., Diez-Ariza M. i wsp.: Cholinergic- serotonergic imbalance contributes to cognitive and behavioral symptoms in Alzheimer’s disease. Neuropsychologia 2005; 43: 442–449.
 • 13. Pinto T., Lanctôt K.L., Herrmann N.: Revisiting the cholinergic hypothesis of behavioral and psychological symptoms in dementia of the Alzheimer’s type. Ageing Res. Rev. 2011; 10: 404–412.
 • 14. Jeyapaul P., Manchip S.: Management guidelines for behavioural and psychotic symptoms in persons with dementia – a review article. Open J. Psychiatry 2014; 4: 5–8.
 • 15. Fisher J.E., Drossel C., Yury C., Cherup S.: A contextual model for restraint-free care for persons with dementia. W: Sturmey P. (red.): Functional Analysis in Clinical Treatment. Elsevier, London 2007.
 • 16. Hall G.R., Buckwalter K.C.: Progressively lowered stress threshold: a conceptual model for care of adults with Alzheimer’s disease. Arch. Psychiatr. Nurs. 1987; 1: 399–406.
 • 17. Cohen-Mansfield J.: Theoretical frameworks for behavioral problems in dementia. Alzheimer’s Care Quarterly 2000; 1: 8–21.
 • 18. Whall A.L., Colling K.B., Kolanowski A. i wsp.: Factors associated with aggressive behavior among nursing home residents with dementia. Gerontologist 2008; 48: 721–731.
 • 19. Cohen-Mansfield J.: Nonpharmacologic interventions for inappropriate behaviors in dementia: a review, summary, and critique. Am. J. Geriatr. Psychiatry 2001; 9: 361–381.
 • 20. Ueda T., Suzukamo Y., Sato M., Izumi S.: Effects of music therapy on behavioral and psychological symptoms of dementia: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res. Rev. 2013; 12: 628–641.
 • 21. McDermott O., Crellin N., Ridder H.M., Orrell M.: Music therapy in dementia: a narrative synthesis systematic review. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2013; 28: 781–794.
 • 22. Nguyen Q.A., Paton C.: The use of aromatherapy to treat behavioural problems in dementia. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2008; 23: 337–346.
 • 23. Fung J.K., Tsang H.W., Chung R.C.: A systematic review of the use of aromatherapy in treatment of behavioral problems in dementia. Geriatr. Gerontol. Int. 2012; 12: 372–382.
 • 24. Viggo Hansen N., Jørgensen T., Ørtenblad L.: Massage and touch for dementia. Cochrane Database Syst. Rev. 2006; (4): CD004989.
 • 25. Chung J.C., Lai C.K., Chung P.M., French H.P.: Snoezelen for dementia. Cochrane Database Syst. Rev. 2002; (4): CD003152.
 • 26. Kolanowski A., Litaker M., Buettner L. i wsp.: A randomized clinical trial of theory-based activities for the behavioral symptoms of dementia in nursing home residents. J. Am. Geriatr. Soc. 2011; 59: 1032–1041.
 • 27. Kim S.Y., Yoo E.Y., Jung M.Y. i wsp.: A systematic review of the effects of occupational therapy for persons with dementia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Neuro- Rehabilitation 2012; 31: 107–115.
 • 28. Cohen-Mansfield J., Marx M.S., Dakheel-Ali M. i wsp.: Can agitated behavior of nursing home residents with dementia be prevented with the use of standardized stimuli? J. Am. Geriatr. Soc. 2010; 58: 1459–1464.
 • 29. Thuné-Boyle I.C., Iliffe S., Cerga-Pashoja A. i wsp.: The effect of exercise on behavioral and psychological symptoms of dementia: towards a research agenda. Int. Psychogeriatr. 2012; 24: 1046–1057.
 • 30. Guzmán-García A., Hughes J.C., James I.A., Rochester L.: Dancing as a psychosocial intervention in care homes: a systematic review of the literature. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2013; 28: 914–924.
 • 31. Lowery D., Cerga-Pashoja A., Iliffe S. i wsp.: The effect of exercise on behavioural and psychological symptoms of dementia: the EVIDEM-E randomised controlled clinical trial. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2013. DOI: 10.1002/gps.4062.
 • 32. Cohen-Mansfield J., Thein K., Dakheel-Ali M. i wsp.: The value of social attributes of stimuli for promoting engagement in persons with dementia. J. Nerv. Ment. Dis. 2010; 198: 586–592.
 • 33. Bernabei V., De Ronchi D., La Ferla T. i wsp.: Animal-assisted interventions for elderly patients affected by dementia or psychiatric disorders: a review. J. Psychiatr. Res. 2013; 47: 762–773.
 • 34. Libin A., Cohen-Mansfield J.: Therapeutic robocat for nursing home residents with dementia: preliminary inquiry. Am. J. Alzheimers Dis. Other Demen. 2004; 19: 111–116.
 • 35. Zetteler J.: Effectiveness of simulated presence therapy for individuals with dementia: a systematic review and meta-analysis. Aging Ment. Health 2008; 12: 779–785.
 • 36. Higgins P.: Using dolls to enhance the wellbeing of people with dementia in residential care. Nurs. Times 2010; 106: 18–20.
 • 37. James I.A., Mackenzie L., Mukaetova-Landinska E.: Doll use in care homes for people with dementia. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2006; 21: 1093–1098.
 • 38. Husebo B.S., Ballard C., Sandvik R. i wsp.: Efficacy of treating pain to reduce behavioural disturbances in residents of nursing homes with dementia: cluster randomised clinical trial. BMJ 2011; 343: d4065.
 • 39. Cohen-Mansfield J., Thein K., Marx M.S. i wsp.: Efficacy of nonpharmacologic interventions for agitation in advanced dementia: a randomized, placebo-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 2012; 73: 1255–1261.
 • 40. Evans L.K., Cotter V.T.: Avoiding restraints in patients with dementia: understanding, prevention, and management are the keys. Am. J. Nurs. 2008; 108: 40–49.
 • 41. Sato J., Nakaaki S., Torii K. i wsp.: Behavior management approach for agitated behavior in Japanese patients with dementia: a pilot study. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2013; 9: 9–14.
 • 42. Marquardt G., Schmieg P.: Dementia-friendly architecture: environments that facilitate wayfinding in nursing homes. Am. J. Alzheimers Dis. Other Demen. 2009; 24: 333–340.
 • 43. Testad I., Ballard C., Brønnick K., Aarsland D.: The effect of staff training on agitation and use of restraint in nursing home residents with dementia: a single-blind, randomized controlled trial. J. Clin. Psychiatry 2010; 71: 80–86.
 • 44. Deudon A., Maubourguet N., Gervais X. i wsp.: Non-pharmacological management of behavioural symptoms in nursing homes. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2009; 24: 1386–1395.
 • 45. Vasse E., Vermooij-Dassen M., Cantegreil I. i wsp.: Guidelines for psychosocial interventions in dementia care: a European survey and comparison. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2012; 27: 40–48.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a671a692-a874-45c8-9e9f-b2a72606622e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.