PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 1 | 85-90
Article title

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Problemy związane z wprowadzeniem obowiązku

Authors
Content
Title variants
EN
Medical records in electronic form. Problems with implementing a duty
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca poświęcona jest wprowadzeniu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Data wejścia w życie obowiązku nie jest znana, jednak samo jego pojawienie się jest bardzo prawdopodobne. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oznacza, że wszystkie dokumenty medyczne – zarówno zbiorcza dokumentacja medyczna, jak i indywidualna dokumentacja medyczna – sporządzane oraz przechowywane są w postaci dokumentów elektronicznych, czyli plików komputerowych. Istotnym problemem jest zjawisko dokumentów papierowych dołączanych do dokumentacji elektronicznej. W artykule prowadzone są również rozważania nad dopuszczalnością prowadzenia papierowej dokumentacji medycznej po wejściu w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Przeanalizowano także przesłanki dopuszczalności prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
EN
The article is devoted to implementation of a duty of maintaining electronic medical records. The date of the duty’s commencement is not known but the very coming into existence of the duty is quite possible. The duty of maintaining electronic medical records means that every medical documentation, namely either the collective or individual medical documentation, made and kept in electronic version – computer files. The significant problem is a phenomenon of paper documents annexed to electronic documentation. One can also find in the text some considerations about admissibility of writing electronic documentation on paper after the entry into force of a duty of maintaining electronic medical records. The premises of admissibility of maintaining electronic medical records have been analysed as well.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
85-90
Physical description
Contributors
 • Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Rafał Kubiak
References
 • 1. Janowski J.: Informatyka prawa. Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011: 31–32.
 • 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 2010 r., nr 252, poz. 1697 ze zm. (Dalej: Rozporządzenie 1697), §1.1.
 • 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. z 2009 r., nr 52, poz. 417 ze zm., t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm. (Dalej: Ustawa o prawach pacjenta).
 • 4. Pomijam w rozważaniach kwestie dotyczące zamówień publicznych, które są istotne dla szeregu podmiotów medycznych.
 • 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze. zm., t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm. (Dalej: UODO).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dz.U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024. (Dalej: Rozporządzenie 1024).
 • 7. Rzymowski J., Kamiński M.: Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim w pytaniach i odpowiedziach. Łódź 2008: 69–80.
 • 8. Szerzej: Rzymowski J.: Powierzenie przetwarzania danych osobowych w warunkach outsourcingu w spółce akcyjnej. W: Rzymowski J., Kamiński M., Olczak K. i wsp.: Powierzenie przetwarzania danych osobowych w warunkach outsourcingu i inne problemy prawa nowych technologii w spółce akcyjnej. Łódź 2012: 9–55.
 • 9. Szerzej: Janowski J.: Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa. Difin, Warszawa 2012: 76–84.
 • 10. Por. Kubiak R.: Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej – co powinni wiedzieć lekarze (cz. II). Med. Prakt. 2013; 12 (274): 113–119.
 • 11. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R.: Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wyd. 5, Lex, Warszawa 2011. Komentarz do art. 36.2 UODO.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a6618206-5221-429b-9755-8da509603543
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.