PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 3 | 118-126
Article title

Konstrukcja i walidacja kwestionariusza do badania poczucia kontroli dla dzieci w wieku szkolnym

Content
Title variants
EN
Construction and validation of an inventory examining the locus of control in primary school pupils
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The term “locus of control” means the individual’s conviction about localisation of the control of reinforcements. The locus of internal control refers to perceiving the achieved results as if they were conditioned by one’s own behaviour or individual traits. When the result of activities is perceived as an effect of a chance, luck, destiny, as the effect controlled by other people or unpredictable, we speak about the external locus of control. Admittedly, the internal locus of control is associated with a better emotional and social adaptation. The locus of control is an effect of recurrent experiences and may be subject to modification due to therapeutic effects. Owing to a considerable importance of this variable for psychosocial functioning, creation of reliable tools for investigating it is essential. As far as the authors know, there has been no inventory in Polish as yet that would examine the locus of control in children aged from 8 to 12. In view of the potential importance of monitoring the locus of control in children starting the school education, a decision was taken to draw up a scale designed for this age group. The Locus of Control Scale – Primary Schools (LCS-PS) consists of 20 test items examining the locus of control on Scales of Success and Failure. To estimate the psychometric properties of LCS-PS, 131 pupils of randomly selected primary schools in Warsaw were examined. The reliability of α-Cronbach scale amounts to 0.69. The validity is confirmed by correlations with the average grade and scales of Self-concept, Anxiety, Depression and Anger in the Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment. A short scale was drawn up, in Polish, of good reliability and validity, examining the locus of control in children aged from 7 to 12. The scale constitutes a supplementation of the tools designed for other age groups, existing on the Polish market.
PL
Pojęcie poczucia kontroli oznacza przekonanie jednostki o umiejscowieniu kontroli wzmocnień. Poczuciem kontroli wewnętrznej nazywamy spostrzeganie osiąganych rezultatów jako uwarunkowanych własnym zachowaniem bądź osobistymi cechami. Gdy wynik działań jest spostrzegany jako skutek przypadku, szczęścia, przeznaczenia, jako kontrolowany przez innych ludzi lub nieprzewidywalny, mówimy o poczuciu kontroli zewnętrznej. Uważa się, że poczucie kontroli wewnętrznej wiąże się z lepszym przystosowaniem emocjonalnym i społecznym. Umiejscowienie kontroli jest wynikiem powtarzających się doświadczeń i może podlegać modyfikacji w wyniku oddziaływań terapeutycznych. Ze względu na duże znaczenie tej zmiennej dla funkcjonowania psychospołecznego ważne jest tworzenie wiarygodnych narzędzi do jej badania. Zgodnie z wiedzą autorów do tej pory nie istniał polskojęzyczny kwestionariusz badający poczucie kontroli u dzieci między 8. i 12. rokiem życia. Ze względu na potencjalne znaczenie monitorowania poczucia kontroli u dzieci rozpoczynających edukację szkolną zdecydowano się na stworzenie skali przeznaczonej dla tej grupy wiekowej. Opracowana Skala Poczucia Kontroli – Szkoły Podstawowe (SPK-SP) złożona jest z 20 pozycji testowych, badających poczucie kontroli na Skalach Sukcesu i Porażki. W celu oszacowania własności psychometrycznych SPK-SP zbadano 131 uczniów trzech losowo wybranych szkół podstawowych w Warszawie. Rzetelność skali α-Cronbacha wynosi 0,69. Trafność potwierdzają korelacje ze średnią ocen oraz Skalami Samooceny, Lęku, Depresji oraz Złości Kwestionariusza Becka dla Dzieci. Powstała krótka polskojęzyczna skala o dobrej rzetelności i trafności, badająca poczucie kontroli u dzieci w wieku 7-12 lat. Skala stanowi uzupełnienie dotychczas istniejących na polskim rynku narzędzi przeznaczonych dla innych grup wiekowych.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
118-126
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet w Aachen, Niemcy. Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
References
 • 1. Drwal R.Ł.: Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • 2. Carton J.S., Carton E.E.R.: Nonverbal maternal warmth and children’s locus of control of reinforcement. Journal of Nonverbal Behavior 1998; 22: 77-86.
 • 3. Marks L.I.: Deconstructing locus of control: implications for practitioners. Journal of Counseling and Development 1998; 76: 251-260.
 • 4. Lao R.C.: Internal-external control and competent and innovative behavior among Negro college students. J. Pers. Soc. Psychol. 1970; 14: 263-270.
 • 5. Findley M.J., Cooper H.M.: Locus of control and academic achievement: a literature review. J. Pers. Soc. Psychol. 1983; 44: 419-427.
 • 6. Stipek D.: A causal analysis of the relationship between locus of control and academic achievement in first grade. Contemp. Educ. Psychol. 1980; 5: 90-99.
 • 7. Galejs I., Hegland S.: Locus of control and task persistence in preschool children. J. Soc. Psychol. 1982; 117:227-231.
 • 8. Butterfield E.C.: Locus of control, test anxiety, reactions to frustration, and achievement attitudes. J. Pers. 1964; 32: 355-370.
 • 9. St-Yves A., Dompierre S., Freeston M.H. i wsp.: Locus of control and anxiety in children from intact and maritally disrupted families. Psychol. Rep. 1989; 65 (3 cz. 1): 855-860.
 • 10. Gomez R.: Locus of control and avoidant coping: direct, interactional and mediational effects on maladjustment in adolescents. Personality and Individual Differences 1998; 24: 325-334.
 • 11. Horner K.L.: Locus of control, neuroticism, and stressors: combined influences on reported physical illness. Personality and Individual Differences 1996; 21: 195-204.
 • 12. Wallston K.A.: Hocus-pocus, the focus isn’t strictly on locus: Rotter’s social learning theory modified for health. Cognitive Therapy and Research 1992; 16: 183-199.
 • 13. Lefcourt A.: Belief in personal control: a goal for psychotherapy. J. Individ. Psychol. 1966; 22: 185-195.
 • 14. Szmigielska B.: Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych - SPK-DP Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1996.
 • 15. Krasowicz G., Kurzyp-Wojnarska A.: Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli - KBPK. Podręcznik. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1990.
 • 16. Drwal R.Ł.: Opracowanie kwestionariusza Delta do pomiaru poczucia kontroli. Stud. Psychol. 1979; 18: 67-84.
 • 17. Roberts R.E., Attkisson C.C., Rosenblatt A.: Prevalence of psychopathology among children and adolescents. Am. J. Psychiatry 1998; 155: 715-725.
 • 18. Beck J.S., Beck A.T, Jolly J.: Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment. The Psychological Corporation, A Harcourt Assessment Company, 2001.
 • 19. Mathiak K.A., Karzel K., Ocypa M. i wsp.: Kwestionariusz Becka dla Dzieci do oceny zaburzeń emocjonalnych i społecznych - polska adaptacja i walidacja kwestionariusza Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment. Praca zgłoszona do druku.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a5e0e49c-3382-4d38-9098-61bc631adfb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.