PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 1 | 1 | 16-24
Article title

The importance of e-learning in professional improvement of emergency nurses.

Content
Title variants
PL
Rola e-learningu w doskonaleniu zawodowym pielęgniarek ratunkowych.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Emergency nursing is a young specialization enabling to take up a job in the State Emergency Medical Services in Poland. The continuous improvement of emergency medicine requires improving the qualifications of medical personnel through the implementation of various forms of professional development. The study was conducted to assess the importance of modern forms of postgraduate education among emergency nurses. MATERIAL AND METHODS: The study uses a authorial questionnaire addressed to 100 nurses and male nurses who are actively working in the emergency medical system in Poland. The parametric tests T-test and χ2, V-Cramer and One-way Anova were used for data analysis. All results were considered significant at p <0.05. RESULTS: The study group consisted of 77 women and 23 men, and the average age was 40,18 years. The majority (45%) work in a hospital emergency department or admission room, and 84% of respondents declare to have higher education. In the last five years, 24% of respondents did not participate in any development courses, and 50% took training only 1-2 times, indicating numerous difficulties. The respondents (n = 44) indicated e-learning methods as the most attractive in professional improvement. CONCLUSIONS: Professional development courses for emergency nurses are implemented sporadically. Online educational programs are a desirable form of continual learning. In order to improve the quality of postgraduate education in emergency nursing, further work towards the improvement of e-learning courses is recommended.
PL
WSTĘP: Pielęgniarstwo ratunkowe jest młodą specjalizacją umożliwiającą podjęcie pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne w Polsce. Ciągły rozwój medycyny ratunkowej wymaga podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego poprzez realizację różnych form doskonalenia zawodowego. Przeprowadzone badanie miało na celu ocenę znaczenia nowoczesnych form kształcenia podyplomowego wśród pielęgniarek ratunkowych. MATERIAŁ I METODY: W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety skierowany do 100 pielęgniarek i pielęgniarzy czynnie pracujących w systemie ratownictwa medycznego w Polsce. Do analizy danych wykorzystano testy parametryczne T-test oraz χ2, V-Cramera i One-way Anova. Wszystkie wyniki uznano za istotne przy p < 0,05. WYNIKI: Grupę badaną stanowiło 77 kobiet i 23 mężczyzn, a średnia wieku wyniosła 40,18 lat. Większość (45%) pracuje w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, a 84% respondentów deklaruje posiadanie wyższego wykształcenia. W ostatnich pięciu latach 24% ankietowanych nie uczestniczyło w żadnych kursach doskonalących, a 50% odbyło szkolenie tylko 1-2 razy, wskazując na liczne utrudnienia. Ankietowani (n=44) wskazali metody e-learningowe jako najbardziej atrakcyjne w doskonaleniu zawodowym. WNIOSKI: Kursy doskonalenia zawodowego pielęgniarek ratunkowych są realizowane sporadycznie. Internetowe programy edukacyjne stanowią pożądaną formą kształcenia ustawicznego. W celu podniesienia jakości edukacji podyplomowej w pielęgniarstwie ratunkowym wskazane są dalsze prace w kierunku rozwoju kursów e-learningowych.
Discipline
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
16-24
Physical description
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a5ab7dae-4d3c-48a8-8b1b-193dd482cf0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.