PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 15 | 1 | 33–37
Article title

Kamica infekcyjna

Content
Title variants
EN
Infectious urolithiasis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kamica infekcyjna to postać kamicy nerkowej związana z obecnością w drogach moczowych bakterii (Proteus spp., Klebsiella spp., Providencia spp., Pseudomonas, Morganella morganii oraz Staphylococcus aureus), które wytwarzają enzym ureazę – rozkładający mocznik. Złogi, zbudowane z fosforanu magnezowo-amonowego (struwit), czasami w połączeniu z węglanoapatytem, mogą szybko się powiększać, wypełniać całą miedniczkę nerkową i prowadzić do niewydolności nerek. U dzieci kamicę struwitową stwierdza się ze zmienną częstością – u 1–29% wszystkich pacjentów ze złogami w drogach moczowych. Czynnikami predysponującymi do rozwoju tej kamicy u dzieci są wady układu moczowego i pęcherz neurogenny. Jej objawy stanowią kompozycję objawów kamicy i zakażenia układu moczowego (gorączka, dyzuria, bóle w okolicy lędźwiowej, uczucie parcia na mocz). W badaniach obrazowych często uwidacznia się duży rozgałęziony złóg, niekiedy wypełniający całą miedniczkę nerkową i kielichy. Leczenie polega na zabiegowym usunięciu złogów (najczęściej metodą przezskórnej nefrolitotomii) w połączeniu z celowaną antybiotykoterapią. W doświadczeniach polskich kombinowane leczenie zabiegowe (przezskórna nefrolitotomia + ureterorenoskopia) okazało się bardzo skuteczną i bezpieczną metodą, pozwalającą na usunięcie dużych złogów infekcyjnych z dróg moczowych u dzieci. Leczenie przeciwdrobnoustrojowe bez zabiegowego rzadko jest skuteczne. Inne możliwości postępowania niezabiegowego obejmują ograniczenie fosforanów w diecie, zakwaszanie moczu, podawanie inhibitorów ureazy (u dorosłych) lub cytrynianów oraz płukanie miedniczki nerkowej roztworem cytrynianów lub hemiacydryny. Rokowanie w tej grupie chorych jest uzależnione przede wszystkim od doszczętności wykonanego zabiegu i braku nawrotów.
EN
Infectious urolithiasis is a form of urolithiasis associated with the presence of bacteria in the urinary tract (Proteus spp., Klebsiella spp., Providencia spp., Pseudomonas, Morganella morganii and Staphylococcus aureus). These bacteria produce urease, i.e. an enzyme which decomposes urea. Deposits made of magnesium ammonium phosphate (struvite), sometimes combined with carbonate apatite, can quickly expand, fill the entire renal pelvis and lead to renal failure. In children, struvite urolithiasis has a variable frequency – in 1–29% of all patients with urinary tract deposits. The predisposing factors for the development of this urolithiasis in children are urinary tract defects and neurogenic bladder. Its symptoms are a combination of the symptoms of urolithiasis and urinary tract infection (fever, dysuria, lumbar pain, urinary urgency). In imaging studies, a large branched deposit is often visible, sometimes filling the entire renal pelvis and calyces. Treatment consists of surgical removal of deposits (most often by percutaneous nephrolithotomy) in combination with targeted antibiotic therapy. In Poland, combined treatment (percutaneous nephrolithotomy + ureterorenoscopy) proved to be a very effective and safe method, allowing the removal of large urinary deposits from the urinary tract in children. Antimicrobial treatment without surgical treatment is rarely effective. Other options for non-surgical management include reducing dietary phosphates, acidifying urine, administration of urease inhibitors (in adults) or citrates, and rinsing the renal pelvis with a solution of citrates or hemiacidrin. The prognosis in this group of patients depends mainly on the completeness of the surgical procedure and the lack of relapses.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
33–37
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • Flannigan R, Choy WH, Chew B et al.: Renal struvite stones – pathogenesis, microbiology, and management strategies. Nat Rev Urol 2014; 11: 333–341.
 • Preminger GM, Assimos DG, Lingeman JE et al.: AUA Nephrolithiasis Guideline Panel. Chapter 1: AUA guideline on management of staghorn calculi: diagnosis and treatment recommendations. J Urol 2005; 173: 1991–2000.
 • Habbig S, Beck BB, Hoppe B: Nephrocalcinosis and urolithiasis in children. Kidney Int 2011; 80: 1278–1291.
 • Marien T, Miller NL: Treatment of the infected stone. Urol Clin North Am 2015; 42: 459–472.
 • Lingeman JE, Siegel YI, Steele BJ: Metabolic evaluation of infected renal lithiasis: clinical relevance. J Endourol 1995; 9: 51–54.
 • Kirejczyk JK, Porowski T, Filonowicz R et al.: An association between kidney stone composition and urinary metabolic disturbances in children. J Pediatr Urol 2014; 10: 130–135.
 • de Cógáin MR, Lieske JC, Vrtiska TJ et al.: Secondarily infected nonstruvite urolithiasis: a prospective evaluation. Urology 2014; 84: 1295–1300.
 • Knoll T, Schubert AB, Fahlenkamp D et al.: Urolithiasis through the ages: data on more than 200,000 urinary stone analyses. J Urol 2011; 185: 1304–1311.
 • Kamoun A, Daudon M, Abdelmoula J et al.: Urolithiasis in Tunisian children: a study of 120 cases based on stone composition. Pediatr Nephrol 1999; 13: 920–925.
 • Abhishek, Kumar J, Mandhani A et al.: Pediatric urolithiasis: experience from a tertiary referral center. J Pediatr Urol 2013; 9: 825–830.
 • Sun X, Shen L, Cong X et al.: Infrared spectroscopic analysis of urinary stones (including stones induced by melamine-contaminated milk powder) in 189 Chinese children. J Pediatr Surg 2011; 46: 723–728.
 • Coward RJM, Peters CJ, Duffy PG et al.: Epidemiology of paediatric renal stone disease in the UK. Arch Dis Child 2003; 88: 962–965.
 • Rellum DM, Feitz WF, van Herwaarden AE et al.: Pediatric urolithiasis in a non-endemic country: a single center experience from The Netherlands. J Pediatr Urol 2014; 10: 155–161.
 • Imran K, Zafar MN, Fatima N et al.: Chemical composition of stones in paediatric urolithiasis. J Ayub Med Coll Abbottabad 2017; 29: 630–634.
 • Kaefer M, Hendren WH, Bauer SB et al.: Reservoir calculi: a comparison of reservoirs constructed from stomach and other enteric segments. J Urol 1998; 160: 2187–2190.
 • Fontaine E, Gagnadoux MF, Niaudet P et al.: Renal transplantation in children with augmentation cystoplasty: long-term results. J Urol 1998; 159: 2110–2113.
 • Barroso U Jr, Jednak R, Fleming P et al.: Bladder calculi in children who perform clean intermittent catheterization. BJU Int 2000; 85: 879–884.
 • Helmy TA, Elawdy MM, AbdelHalim A et al.: Treatment of pouch stones after augmentation ileocystoplasty in children: is it always bothersome? Urology 2015; 85: 195–198.
 • Ansari MS, Gupta NP, Hemal AK et al.: Spectrum of stone composition: structural analysis of 1050 upper urinary tract calculi from northern India. Int J Urol 2005; 12: 12–16.
 • Lopez M, Hoppe B: History, epidemiology and regional diversities of urolithiasis. Pediatr Nephrol 2010; 25: 49–59.
 • Daudon M, Bouzidi H, Bazin D: Composition and morphology of phosphate stones and their relation with etiology. Urol Res 2010; 38: 459–467.
 • Cameron MA, Sakhaee K, Moe OW: Nephrolithiasis in children. Pediatr Nephrol 2005; 20: 1587–1592.
 • Marchini GS, Gebreselassie S, Liu X et al.: Absolute Hounsfield unit measurement on noncontrast computed tomography cannot accurately predict struvite stone composition. J Endourol 2013; 27: 162–167.
 • Krambeck AE, Khan NF, Jackson ME et al.: Inaccurate reporting of mineral composition by commercial stone analysis laboratories: implications for infection and metabolic stones. J Urol 2010; 184: 1543–1549.
 • Das P, Gupta G, Velu V et al.: Formation of struvite urinary stones and approaches towards the inhibition-a review. Biomed Pharmacother 2017; 96: 361–370.
 • Ferrandino MN, Monga M, Preminger GM: Adjuvant therapy after surgical stone management. Adv Chronic Kidney Dis 2009; 16: 52–59.
 • Teichman JM, Long RD, Hulbert JC: Long-term renal fate and prognosis after staghorn calculus management. J Urol 1995; 153: 1403–1407.
 • Honeck P, Wendt-Nordahl G, Krombach P et al.: Does open stone surgery still play a role in the treatment of urolithiasis? Data of a primary urolithiasis center. J Endourol 2009; 23: 1209–1212.
 • Jurkiewicz B, Zabkowski T, Jobs K et al.: Combined use of pyelolithotomy and endoscopy: an alternative surgical treatment for staghorn urolithiasis in children. Urol J 2016; 13: 2599–2604.
 • Dave S, Khoury AE, Braga L et al.: Single-institutional study on role of ureteroscopy and retrograde intrarenal surgery in treatment of pediatric renal calculi. Urology 2008; 72: 1018–1021.
 • Jungers P, Joly D, Barbey F et al.: ESRD caused by nephrolithiasis: prevalence, mechanisms, and prevention. Am J Kidney Dis 2004; 44: 799–805
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a4bfa40a-ca8a-4012-be50-f08dbd0d8fd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.