PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 3 | 236-240
Article title

Zaburzenie integracji sensorycznej jako problem zbyt rzadko zauważany przez specjalistów – na przykładzie 4,5-letniego dziecka

Content
Title variants
EN
Sensory integration dysfunction as a problem too rarely noticed by professionals – on the example of a 4.5-year-old child
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Orderly and harmonious development of psychomotor child is the result of physiological maturation of the central nervous system and sensory organs, and their mutual stimulation and integration. As a result, the child is properly developed in small and large motor skills and verbal communication, it can make social relationships, achieve emotional stability and ability to focus attention and learning. The aim of the study is to draw attention and raise awareness among representatives of different professions focused on a child, of problems caused by the processes of sensory integration dysfunction. There was also presented the concept of development sequencing explaining the development and maturation of these processes. According to Ayres, the method creator, stages of development are closely interlinked forming a logical sequence. Without a proper, full development of the early stage, development in further stages will be disturbed. The work includes a case study of a child who was admitted to the clinic due to walking on toes. Child’s behaviour prompted the therapist to conduct a study of sensory integration processes. There were described results of clinical observation and South California Sensory Integration Tests. There were presented difficulties and problems that are consequences of disturbed functions. The study also presents examples of sensory symptoms of disintegration, which after observing should make the doctor, teacher and parents to suggest a child visiting a sensory integration therapist in order to conduct research and start appropriate stimulus treatment.
PL
Prawidłowy i harmonijny rozwój psychoruchowy dziecka jest wynikiem fizjologicznego dojrzewania centralnego układu nerwowego i narządów zmysłów oraz ich wzajemnej stymulacji i integracji. W rezultacie dziecko dysponuje odpowiednio rozwiniętą sprawnością w zakresie motoryki małej i dużej oraz komunikacji werbalnej, potrafi nawiązywać więzi społeczne, osiąga stabilność emocjonalną oraz zdolność koncentracji uwagi i uczenia się. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problemy spowodowane zaburzeniem procesów integracji sensorycznej i uwrażliwienie na nie przedstawicieli różnych zawodów, w których centrum zainteresowania znajduje się dziecko. Przedstawiono w niej koncepcję sekwencyjności rozwoju tłumaczącą przebieg i dojrzewanie przywołanych wyżej procesów. Według Ayres, twórczyni tej metody, stadia rozwoju są ze sobą ściśle powiązane, tworząc logiczną sekwencję. Bez prawidłowego pełnego rozwoju wcześniejszego etapu rozwój na kolejnych będzie zaburzony. Praca zawiera studium przypadku dziecka, które trafiło do poradni rehabilitacji z powodu chodu na palcach. Zachowanie dziecka skłoniło terapeutę do zbadania jego procesów integracji sensorycznej. Opisano wyniki obserwacji klinicznej oraz Południowokalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej. Przedstawiono trudności oraz problemy będące skutkami zaburzonych funkcji. Praca prezentuje również przykłady objawów dezintegracji sensorycznej, które po zaobserwowaniu powinny skłonić lekarza, pedagoga i rodziców do zaproponowania dziecku wizyty u terapeuty integracji sensorycznej w celu przeprowadzenia badania i podjęcia właściwej terapii bodźcowej.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
236-240
Physical description
Contributors
 • Dział Rehabilitacji, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu z siedzibą w Białej Podlaskiej, Katedra Fizjoprofilaktyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Fizjoprofilaktyki: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Rutkowska
author
 • Katedra Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie
 • Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej. Przedszkole Integracyjne nr 16 w Białej Podlaskiej
References
 • 1. Maas VF.: Uczenie się przez zmysły. WSiP, Warszawa 1998.
 • 2. Borkowska M.: Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Wydawnictwo Zaułek, Warszawa 2001.
 • 3. Ayres A.J.: Sensory Integration and the Child. Los Angeles 1991.
 • 4. Reebye P., Stalker A.: Understanding Regulation Disorders of Sensory Processing in Children. London 2008.
 • 5. Dunn W: A Guide to Testing Clinical Observations in Kindergartners. American Occupational Therapy Association, Rockville 1981.
 • 6. Ayres A.J.: Southern California Postrotary Nystagmus Test. Los Angeles 1975.
 • 7. Ayres A.J.: Southern California Sensory Integration Tests Manual. Los Angeles 1972.
 • 8. Bundy A.: A comparison of the play skills of normal boys and boys with sensory integrative dysfunction. Occupational Therapy Journal of Research 1989; 9: 84-100.
 • 9. Koomar J., Kranowitz C., Szklut S.: Answers to Questions Teachers Ask About Sensory Integration. Las Vegas 2005.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a4a12384-cd71-435e-b3f7-f354a3d0d27e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.