PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 4 | 302–321
Article title

Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby nowotworowej

Content
Title variants
EN
Psychiatric disorders in cancer patients
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Cancer and its treatment affect the mental state of patients as manifested by adjustment disorders. The group includes both anxiety and depressive disorders, which are variously classified according to the ICD classification system. Therefore it is suggested to include these disorders in a separate category of so-called “psychological responses to traumatic cancer-related distress.” Implementation of screening for distress (e.g. using distress ther­mometer) in each Cancer Center is a precondition for good cancer care. Anxiety and depressive syndromes, which require professional treatment and care, are particularly common adjustment disorders. Furthermore, cancer patients may experience so-called organic mental disorders caused by permanent or transient impairment of cen­tral nervous system (CNS) function. Disorders of consciousness (delirium) are particularly common, especially in the elderly as well as in individuals with advanced disease stages. It is a known fact that the elderly prevail among cancer patients, thus they often suffer from cognitive impairment (dementia) as well as from personality and behav­ioral disorders associated with CNS damage. These disorders may coexist with cancer or may be triggered by brain tumors. Cancer patients with mental disorders should be treated with caution due to possible drug interactions and other coexisting somatic disorders. Implementation of psychological support for oncological patients on a larger scale than before is also crucial.
PL
Choroba nowotworowa i jej leczenie wywierają wpływ na stan psychiczny chorych, co przejawia się zaburzeniami przystosowania. W tej grupie mieszczą się zarówno zaburzenia lękowe, jak i zaburzenia depresyjne różnie klasy­fikowane w ICD. W związku z tym zaproponowano ujęcie tych zaburzeń w odrębną kategorię tzw. „reakcji psy­chicznych na traumatyczny dystres zależny od nowotworu”. Warunkiem dobrej opieki onkologicznej jest wprowa­dzenie do każdej jednostki onkologicznej przesiewowego badania dystresu (np. za pomocą termometru dystresu). Spośród zaburzeń przystosowania szczególnie częste są zespoły lękowe i zespoły depresyjne, które wymagają profesjonalnego leczenia i opieki. Ponadto wśród pacjentów z chorobą nowotworową zdarzają się tzw. organiczne zaburzenia psychiczne spowodowane trwałymi lub okresowymi zaburzeniami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Szczególnie często, zwłaszcza u osób starszych i w zaawansowanym stadium choroby, występują za­burzenia świadomości (delirium). Wiadomo, że wśród chorych na nowotwory przeważają ludzie starsi, stąd często cierpią oni na zaburzenia poznawcze (otępienie), a także na zaburzenia osobowości i zachowania uwarunkowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia te mogą współwystępować z chorobą nowotworową lub mogą być spowodowane przez zmiany nowotworowe w mózgu. Leczenie zaburzeń psychicznych pacjentów z chorobą nowotworową należy prowadzić bardzo ostrożnie ze względu na możliwe interakcje lekowe i współ­istnienie zaburzeń somatycznych. Bardzo ważne jest także wprowadzenie na większą niż dotąd skalę pomocy psychologicznej świadczonej osobom chorym leczonym przez onkologów.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
302–321
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • 1.International Classification of Diseases. Wyd. 10, WHO, Geneva, 1995.
 • 2.Pirl W.F., Evidence report on the occurrence, assessment and treatment of depression in cancer patients. J. Natl Cancer Inst. Monogr. 2004; 32: 32–39.
 • 3.Roy-Byrne P.P., Davidson K.W., Kessler R.L. i wsp.: Anxiety disorders and comorbid medical illness. Gen. Hosp. Psychia­try 2008; 3: 208–225.
 • 4.Pereira J., Hanson J. Bruera E.: The frequency and clinical course of cognitive impairment in patients with terminal can­cer. Cancer 1997; 4: 835–842.
 • 5.Ronson A.: Adjustment disorders in oncology: conceptually framework to be refined. Encephale 2005; 2: 118–126.
 • 6.National Comprehensive Cancer Network, Guidelines. New York 2005.
 • 7.Zigmond A.S., Snaith R.P.: The Hospital Anxiety and Depres­sion (HAD) scale. Acta Psychiatr. Scand 1983; 67: 361–370.
 • 8.Parnowski T.: Geriatryczna Skala Oceny Depresji. Wyd. Firmy Servier Polska, Warszawa 1998.
 • 9.Pużyński S., Wciórka J.: Narzędzia oceny stanu psychicznego. W: Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Tom I, Urban & Partner, Wrocław 2002: 453–538.
 • 10.Somers J.M., Goldner E.M., Waraich P., Hsu L.: Prevalence and incidence studies of anxiety disorders: a systemic review of literature. Can. J. Psychiatry 2006: 100–113.
 • 11.Slaugher J.R., Jain H., Holmes S. i wsp.: Panic disorder in hos­pitalized cancer patients. Psychooncology 2000; 9: 253–258.
 • 12.Tomer T.L., Yesne A.: Anxiety disorders. W: Holland J., Breit­bart W., Jacobsen P. i wsp. (red.): Psycho-Oncology. Oxford University Press, Oxford 2010: 324–331.
 • 13.Triazzi P.L., Goldstein D., Laszlo J.: Contribution of benzodi­azepines to cancer therapy. Cancer Invest. 1988; 6: 103–111.
 • 14.Gorman J.M.: Treatment of generalized anxiety disorders. J. Clin. Psychiatry 2002; 63 supl. 2: 17–23.
 • 15.Miller K., Massie M.J.: Depressive disorders. W: Holland J., Breitbart W., Jacobsen P. i wsp. (red.): Psycho-Oncology. Oxford University Press, Oxford 2010: 311–318.
 • 16.Seligman M.E.: Uczenie się bezradności. W: Optymizmu można się nauczyć. Media Rodzina, Poznań 1993: 34–53.
 • 17.Fernandez E.: Depression and pain. W: Anxiety, Depression and Anger in Pain. Advanced Psychological Resources. Dallas 2002: 187–182.
 • 18.Breitbart W.S., Alici Y.: Delirium. W: Holland J., Breitbart W., Jacobsen P. i wsp. (red.): Psycho-Oncology. Oxford University Press, Oxford 2010: 332–339.
 • 19.Breitbart W.S., Alici Y.: Agitation and delirium at the end of life. JAMA 2008; 300: 2898–2910.
 • 20.Meagher D.J.: Delirium optimising management. BMJ 2001; 322: 144–149.
 • 21.Brodaty H., Snowdown A.M.H.: Randomized placebo con­trolled trial of risperidone for the treatment of aggression, agi­tation and psychosis of dementia. J. Clin. Psychiatry 2003; 64: 134–143.
 • 22.Dayer P., Desmeules J., Collart L.: Pharmacology of trama­dol. Drugs 1997; 53 supl. 2: 18–24.
 • 23.Looper K.: Potential medical and surgical complications of serotonergic antidepressant medications. Psychosomatics 2007; 48: 1–9.
 • 24.Jacobs S., Spinler S.A.: Hyponatremia associated with selec­tive serotonin reuptake inhibitors in older adults. Ann. Phar­macother. 2006; 40: 1618–1622.
 • 25.Jin Y., Desta Z., Stearns V. i wsp.: CYP2D6 genotype, antide­pressant use, and tamoxifen metabolism during adjuvant breast cancer treatment. J. Natl Cancer Inst. 2005, 97: 30–39.
 • 26.Bazire S.: Psychotropics in problem areas. Psychotropic Drug Directory, Fivepin 2005: 207–251.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a3af5f44-54c4-4c2d-ba28-b167da563b94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.