PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 3 | 119-124
Article title

Ocena rozwoju sprawności komunikacyjnych dziecka z prelingwalnym głębokim uszkodzeniem narządu słuchu – studium przypadku

Content
Title variants
EN
The assessment of development of communication skills of a children with severe prelingual impairment of hearing organ – case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Duży wpływ na efektywne nabywanie sprawności komunikacyjnych przez dzieci niesłyszące ma m.in. rzetelnie przeprowadzona diagnoza logopedyczna i wcześnie podjęta i systematyczna rehabilitacja słuchu i mowy. Cel pracy. Celem prezentowanych badań była ocena rozwoju sprawności komunikacyjnych dziecka z prelingwalnym głębokim uszkodzeniem słuchu. Materiał i metody. W badaniu wziął udział chłopiec zaopatrzony w aparaty słuchowe ze względu na zdiagnozowany w wieku 1 roku i 3 miesięcy obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy głębokiego stopnia. Oceny umiejętności komunikacyjnych dziecka dokonano przy zastosowaniu Karty Oceny Zachowań Komunikacyjnych (1992) Kazimiery Krakowiak i Marii Panasiuk. Wyniki. Wyraźny wzrost umiejętności komunikacyjnych obserwuje się w kategorii zachowań fonicznych przy jednoczesnym niewielkim przyroście umiejętności w zakresie porozumiewania się gestowo-mimicznego. Zaobserwowany sposób komunikowania się dziecka z innymi osobami pozwala na umieszczenie jego rozwoju mowy w okresie swoistej mowy dziecięcej. Wnioski. Omówione wyniki badania surdologopedycznego pokazują, iż niedosłuch głęboki jest barierą, ale możliwą do pokonania, jeśli zostaną podjęte odpowiednie działania diagnostyczno-terapeutyczne w tym kierunku.
EN
Introduction. Thorough speech therapy diagnosis and early and systematic rehabilitation of hearing and speech have significant influence on effective acquisition of communication skills by deaf children. Aim. The aim of the present research was to assess the developent of communication skills of a child suffering from prelingual deep hearing loss. Materials and methods. The research was conducted on a boy with hearing prosthetic devices due to the bilateral severe sensorineural hearing loss diagnosed at the age of 1 year and 3 months. The assessment of child’s communication skills was conducted by means of Communication Skills Evaluation Form (1992) by Kazimiera Krakowiak and Maria Panasiuk. Results. Significant increase of communication skills is observed in the category of phonetic behaviours with the simultaneous slight increase of gesture and mimic communication skills. The observed way in which the child communicates with others is characteristic for the period of specific child’s speech. Conclusions. The discussed results of the speech test for the deaf or hearing impaired show that severe prelingual hearing impairment constitutes a barrier which is, however, possible to overcome if the appropriate diagnostic and therapeutical actions are taken.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
119-124
Physical description
Contributors
  • Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
  • 1. Kurkowski ZM. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy. Aufiofonologia 1997; 10: 103-9.
  • 2. Góralówna M. Czynniki decydujące o rozwoju językowym dziecka z uszkodzonym słuchem. (w) Głuchota a język. Grabias S (red.). Lublin 1994: 59-62.
  • 3. Góralówna M. Ocena utraty słuchu różnymi metodami pomiarowymi. (w) Eckert U (red.). Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki. Wydawnictwo WSPS, Warszawa.
  • 4. Lowe A. Wychowanie słuchowe. Historia – metody – możliwości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  • 5. Krakowiak K, Panasiuk M. Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem. Komunikacja językowa i jej zaburzenia. T. 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a381fe9e-8b9c-4f8a-9b9e-d06d7eb1650a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.