Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 3 | 19-24

Article title

Objectification of pain assessment in children and adults

Title variants

PL
Obiektywizacja oceny bólu u dzieci i dorosłych

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ból jest powszechnie uznawany za odczucie subiektywne i dlatego nie ma standardowego urządzenia do jego pomiaru. Używane powszechnie skale oceny bólu mają swoje ograniczenia wynikające między innymi z wieku osoby badanej, nasilenia choroby podstawowej czy też odniesienia do czasu rzeczywistego wystąpienia bólu i jego nasilenia. Celem idealnego narzędzia oceny bólu powinien być pomiar nasilenia bólu w czasie rzeczywistym, dokładność oceny bólu, bezzwłoczność reakcji i skalowanie odpowiednie do jego wartości bez względu na grupę wiekową lub, jeżeli to niemożliwe, z jej uwzględnieniem. Urządzeniem, które spełnia wymienione warunki jest metoda badania przewodnictwa skórnego. W metodzie tej użyto zjawiska przewodnictwa skórnego, jako miary pobudzenia układu współczulnego spowodowanego bodźcem bólowym. Aktywacja włókien współczulnych unerwiających gruczoły potowe indukuje uwolnienie zawartości tych gruczołów (tzw. pocenie emocjonalne) i jednoczesne zmniejszenie oporu oraz zwiększenie przewodnictwa skórnego. Szybkie wchłonięcie uwolnionego potu ponownie zmniejsza przewodnictwo. Powstała w ten sposób różnica przewodnictwa odczytywana jest jako pojedyncza oscylacja mająca swoje natężenie (amplituda załamka) oraz nachylenie (odległość czasowa między szczytem a zagłębieniem). Wielkość pobudzenia układu współczulnego określana jest przez amplitudę (natężenie) oraz częstotliwość (liczbę fluktuacji lub oscylacji przewodnictwa w czasie) i przedstawiona, jako ich wypadkowa w postaci indeksu. Bodźce bólowe indukują szybkie zwiększenie emocjonalnego pocenia i fluktuacje przewodnictwa skórnego. Kiedy bodziec bólowy ustaje, przewodnictwo skórne natychmiast zmniejsza się. Zmiany te rejestrowane są przez elektrody umieszczone na bogato zaopatrzonej w gruczoły potowe skórze powierzchni dłoniowej ręki lub podeszwowej stopy. Powstałe w ten sposób wahania przewodnictwa docierają do jednostki analizującej, skąd po przekształceniu poddawane są analizie za pomocą stosownego oprogramowania. Kolejnym urządzeniem, służącym obiektywnej ocenie bólu jest Analgesia-Nociception Index (ANI). Bazuje ono na zmienności częstości pracy serca (Heart Rate Variation, HRV), i różnicowaniu składowych rytmu serca w cyklu między wdechem a wydechem (analiza Fouriera składowych EKG harmonicznych i nieharmonicznych). Podstawą analizy jest stopień napięcia n. X (reakcja przywspółczulna). Gdy pacjent nie odczuwa bólu, dominuje rytm przywspółczulny (wzrost HR podczas wdechu i spadek HR przy wydechu), co odpowiada wysokiej wartości współczynnika ANI. W sytuacji odczuwania silnego bólu przez pacjenta, reakcja układu przywspółczulnego ulega zakłóceniu w trakcie wydechu, a wartość współczynnika ANI obniża się. Monitor ANI pozwala na śledzenie zmian w czasie rzeczywistym w formie wykresu i wartości liczbowych. Dane przedstawiane są na monitorze w formie wykresów chwilowego oraz średniego ANI z okresu ostatnich czterech minut. Wielkość indeksu ANI jest odwrotnie proporcjonalna do nasilenia stymulacji bólowej, dlatego ANI bywa nazywane „wskaźnikiem komfortu“. ANI mniejsze niż 50 świadczy o niedostatecznej analgezji, ANI w przedziale 50 do 70 mówi o prawidłowej analgezji, natomiast ANI powyżej 70 wskazuje na ryzyko nadmiernej analgezji.
EN
The pain is generally considered to be a subjective feeling because there is no standard for the measurement device. Commonly used pain rating scales have their limitations due in part to the patient’s age, the severity of the underlying disease or a reference to the real-time of pain and its severity. The aim of the ideal pain assessment tool should be measured pain intensity in real time, accurate assessment of pain, speed of reaction and scale appropriate to its value or regardless of age group. Device that meets these conditions is the method of skin conductivity tests. This method uses the phenomenon of skin conductivity as a measure to stimulate the sympathetic nervous system due to pain stimulus. Activation of the sympathetic fibers innervating sweat glands induces release of the contents of these glands (called emotional sweating) while reducing drag and increasing skin conductivity. Quick absorption of sweat released again reduces the conductivity. The resulting differential conductivity is read as a single pendulum which has its strength (wave amplitude) and slope (the time gap between the top of the cavity). The stimulation of the sympathetic system is determined by the amplitude (intensity) and frequency (number fluctuations or oscillations of conduction at the time) and presented as their resultant in the form of an index. Painful stimuli induce a rapid increase in emotional sweating and skin conductivity fluctuations. When a painful stimulus ceases, skin conductance decreases immediately. These changes are recorded by electrodes placed on the well-equipped with sweat glands, skin, the palms of r hand or sole of the foot. The resulting conductivity fluctuations reach the evaluation unit, where the transformation is analyzed using appropriate software. Another device that serves the objective assessment of pain is Analgesia-Nociception Index (ANI). It is based on heart rate variability (HRV Heart Rate Variation), and differentiating components of the heart rate cycle between inspiration and expiration (Fourier analysis of harmonic and non-harmonic components of the ECG). The analysis is the degree of tension n X (parasympathetic response). If the patient does not feel pain, parasympathetic dominant rhythm (HR increases during inspiration and falls during expiration), which corresponds to a high-value of ANI. In the case of severe pain feel for the patient, the response of the parasympathetic system is disturbed during exhalation, and the ANI decreases. ANI Monitor allows to track changes in real time on a graph and numeric values. Data are presented on the screen in the form of graphs of ANI instantaneous and ANI average for the last four minutes. ANI index size is inversely proportional to the severity of pain stimulation, and therefore, neither is sometimes called „comfort index”. No less than 50 indicates insufficient analgesia or in the range of 50 to 70 refers to the correct analgesia, while ANI above 70 indicates of hiperanalgesia risk.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

3

Pages

19-24

Physical description

Contributors

  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
author
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
  • Zakład Badania i Leczenia Bólu, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
  • Gabinet Psychoterapii, Walencja, Hiszpania

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-a3524f0a-255d-4435-b8f2-ad77dd73a8b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.