PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 7 | 2 | 23-29
Article title

Postawy uczniów szkół ponadpodstawowych wobec kultury fizycznej, lekcji wychowania fizycznego i ćwiczeń

Content
Title variants
EN
Attitudes of secondary school students towards physical culture, physical education lessons and exercises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów wobec kultury fizycznej jest najważniejszym zadaniem szkoły oraz nauczyciela wychowania fizycznego. Celem badań było określenie postaw uczniów szkół ponadpodstawowych wobec kultury fizycznej, lekcji wf i ćwiczeń. Materiał i metody: Badania zostały zrealizowane w roku szkolnym 2015/2016 wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w gminie Niepołomice. Ogółem przebadano 238 uczniów, w tym 103 dziewczęta i 135 chłopców. Podstawową metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem Kwestionariusz do badania postaw młodzieży wobec kultury fizycznej autorstwa S. Strzyżewskiego. Wyniki: Badania wykazały przeciętny poziom postaw uczniów wobec kultury fizycznej. Większość uczniów (61,4%) uczestniczyłaby w lekcjach wychowania fizycznego, nawet wtedy, gdyby były nieobowiązkowe. Duża grupa badanych (50,4%) uważa, że należałoby jeszcze zwiększyć liczbę godzin wychowania fizycznego w szkole. Chłopcom częściej niż dziewczętom, ćwiczenia fizyczne sprawiały przyjemność. Czuli też większą potrzebę gry w piłkę. Wnioski: Postawy uczniów wobec kultury fizycznej, lekcji wf i ćwiczeń ruchowych były zadawalające. Płeć badanych różnicowała uzyskane wyniki w wielu obszarach, gdzie wartości procentowe były wyższe u chłopców. Wskazane byłoby większe zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego w kształtowanie u uczniów pożądanych postaw wobec kultury fizycznej.
EN
Introduction: Forming positive attitudes of students towards physical culture is the most important task of the school and the physical education teacher. The aim of the study was to determine the attitudes of secondary school students towards physical culture, PE lessons and exercises. Material and methods: The research was conducted in the school year 2015/2016 among secondary school students in the Niepołomice commune. A total of 238 students were examined, including 103 girls and 135 boys. The basic research method was a diagnostic survey and the tool was the questionnaire to study youth attitudes towards physical culture by S. Strzyżewski. Results: The research showed an average level of students’ attitudes towards physical culture. Most students (61.4%) would participate in physical education lessons, even if they were optional. A large group of respondents (50.4%) believe that it would be necessary to increase the number of physical education hours at school. Boys enjoyed exercise more often than girls. They also felt a greater need to play ball games. Conclusions: Students’ attitudes towards physical culture, PE lessons and physical exercises were satisfying. The gender of the respondents differentiated the results in many areas where the percentages were higher in boys. It would be advisable to involve more physical education teachers in forming students’ desirable attitudes towards physical culture.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
23-29
Physical description
Contributors
  • University of Physical Education in Kraków, Poland
author
  • University of Physical Education in Kraków, Poland
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a32c17d3-08dc-4ffa-9f81-6a2029891b04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.